تربیت اخلاقی و مسلمان بودن

دانلود پایان نامه

ز: سازماندهی مطالب
این پژوهش در دو فصل جداگانه تنظیم گردیده است که در فصل اول تعریف واژگان و ایجاب قانونی و قراردادی حضانت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم به سلب قانونی و قرادادی حضانت پرداخته شده است.
فصل اول
ایجاب قانونی و قراردادی حضانت
مبحث اول : حضانت
گفتار اول : تعریف واژگان
بند اول : حضانت در لغت واصطلاح
حضانت واژه ای تازی بوده که از حضن به معنای زیر بغل تا سینه و دو بازو را گویند و یا به معنای نگهداری و پرورش کودکان در دامان مادر است. با توجه به این که مادر کودک را بین بازوان و سینه قرار می دهد به آن اطلاق حضانت شده است. حضانت به فتح و کسر در لغت به معنای پرستاری کردن، در کنار گرفتن ، پرورش یا پروردن است. و در اصطلاح فقهی عبارتست از حق یا مسئولیت نگهداری یا پرورش دادن هرکس که نیاز به مراقبت دیگران دارد مانند کودک و مجنون و انجام دادن آن چه برای پرورش دادن جسم و پرورش روحی او ضروری است و یا عبارتست از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک ، پاکیزه کردن ، شستن لباسهای او و مانند آن.
کسی که حضانت را بر عهده دارد حاضن یا حاضنه و به کسی که تحت حضانت قرار می گیرد محضون گویند. اگر چه قانون مدنی تعریفی از حضانت بدست نداده ولی برخی از حقوق دانان آن را چنین تعریف کرده اند عبارتست از نگهداری مادی و معنوی طفل به توسط کسانیکه قانون مقرر داشته است وبرخی نیز در تعریف آن گفته اند عبارتست از اقتداری که قانون به جهت نگهداری و تربیت و پرورش فرزندان به پدر و مادر آنان داده است و برخی نیز حضانت را نگاهداشتن طفل ، مواظبت و مراقبت او وتنظیم روابط او با دنیای خارج دانسته و یا رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل وجود دارد.
از آن جا که به نگهداری و تربیت طفل حضانت گفته می شود. لذا نمی توان این دو را از هم جدا کرد زیرا شیوه نگهداری طفل در پرورش و شکوفایی استعدادهای او موثر ومرتبط است و زمینه آموزش به او را نیز فراهم می سازد با وجود این آنچه که به طور مستقیم با پذیرش و پرستاری کودک و تامین نیازهای مادی وجسمی او در ارتباط است مانند تهیه غذا ومسکن درزمره کارهای مربوط به نگهداری است ولی کمک به او در راستای آشنایی با محیط و آموختن تجربه زندگی و عادات و رسوم آن وتامین وسیله تحصیل و مانند آن در شمار تکالیف مربوط به تربیت اوست.
حضانت بیشتر مربوط به وضعیت وتامین سلامت جسمی کودک است ، ولی در خصوص مراقبت روحی و اخلاقی و تربیت طفل در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق جدید سفارشات اکید وجود دارد و به همین علت است فقها در شخصی که عهده دار حضانت است شرایطی مانند مسلمان بودن را شرط دانسته اند وهمچنین فقها از واژه تربیت که در تعریف خود آورده اند هر دو بعد جسمی و روحی ، مادی و معنوی را در برمی گیرد و اختصاص به پرورش جسمی ندارد . ماده 1173 قانون مدنی هم در این خصوص مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست تربیت اخلاقی طفل در معرض خطرباشد دادگاه می تواند هر تصمیمی را که درباره حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند.»
بند دوم: تعریف ایجاب
الف) ایجاب در لغت
ایجاب در لغت به معنی واجب کردن ، لازم کردن ، پذیرفتن
ب) ایجاب در اصطلاح
ایجاب در اصطلاح حقوق مدنی به معنای رضای عاقد است که حالت فعلی (= تاثیری) دارد در برابر رضای طرف که جنبه انفعالی دارد و آنرا قبول گویند.
بند سوم : تعریف سلب
الف) سلب در لغت
سلب در لغت به معنی جدا کردن چیزی را از چیزی ، ربودن ، برطرف کردن ، از میان بردن ، مقابل ایجاب
ب) سلب در اصطلاح
سلب در اصطلاح حقوق مدنی مقابل ایجاب است.
گفتار دوم : حضانت اطفال دارای سرپرست
بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری
1- حضانت مربوط به مراقبت و نگهداری از کودک و سرپرستی او در همه امور روزمره مانند شیردادن ، تهیه لباس و مسکن و امثال آنهاست ولی ولایت غالباً مربوط به امور مالی از قبیل حفظ ونگهداری و اداره اموال ودارویی مولی علیه است اگر چه ولی بر امور غیر مالی نیز ولایت دارد ولی این امردر برابر وظیفه اصلی او در اداره امور مالی طفل کم رنگ تر وناچیز است.