تری گلیسرید و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

برای محاسبه افزایش وزن بدن ، همه جوجه های یک واحد آزمایشی در زمان وزن کشی در داخل قفسهای پلاستیکی ریخته شد و با استفاده از یک باسکول با دقت 10 گرم توزین گردیدند. پس از توزین ، جهت تصحیح وزن جوجه ها و تبدیل آن ها به روز مرغ نکاتی دراین زمینه رعایت گردید . برای این منظور تعداد تلفات ، وزن تلفات و وزن جوجه های حذفی در هر دوره ثبت می گردید و آن گاه از طریق فرمولهای زیر افزایش وزن تصحیح می گردید . دوازده ساعت قبل و بعد از توزین جوجه ها که بصورت هفتگی انجام می شد به منظور کاهش استرس ، محلول آب به علاوه مولتی ویتامین در اختیار جوجه ها قرار گرفت . تمام جوجه ها که در هر واحد آزمایش در هر هفته توزین شدند و میزان افزایش وزن آن ها با تفاضل میانگین وزن در شروع و پایان هفته محاسبه شد و میانگین افزایش وزن نیز با توجه به تعداد روز مرغ محاسبه شد تا وزن جوجه های تلف شده نیز در محاسبات منظور شود.
وزن در ابتدای هفته – وزن تلفات + وزن در پایان هفته= افزایش وزن کل جوجه های یک واحد آزمایشی
7×( روز مرغ ÷ افزایش وزن کل جوجه های یک واحد آزمایشی)= متوسط افزایش وزن هرپرنده در هفته
برا ی محاسبه روز مرغ در هر آشیانه از رابطه زیر استفاده می شود:
مجموع تعداد روزهایی که جوجه های تلف شده زنده بودند +7× تعداد جوجه ها زنده در پایان هفته= تعداد روز مرغ در هر آشیانه
. برای محاسبه افزایش وزن در فواصل زمانی 0-21 روزگی، 22-42 روزگی و 0-42 روزگی نیز بدین صورت اقدام شد. سپس اعداد و ازقام بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفتند.
3-6-3 ضریب تبدیل خوراک:
ضریب تبدیل نیز از تقسیم متوسط خوراک مصرفی هر پرنده در طول یک دوره به میزان افزایش وزن هر جوجه در طی یک دوره محاسبه شد .
افزایش وزن هر جوجه در طی یک دوره ÷ خوراک مصرفی هر پرنده در طول یک دوره= ضریب تبدیل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   روابط اجتماعی و در منابع فقهی

3-6-4 وزن نهایی:
در پایان هفته ششم (42 روزگی) تمامی جوجه ها وزن کشی شده و وزن نهایی جوجه ها اندازه گیری شد
.
3-6-5 فراسنجه های خونی:
در پایان روز 42 تعداد 2 قطعه جوجه از هر تیمار بطور کاملاً تصادفی جهت نمونه برداری از خون انتخاب شد. نمونه های خون از رگ زیر بالی گرفته شد. سپس بلافاصله در دور rpm 2000 به مدت 10 دقیقه در دستگاه سانتریفوژ قرار داده شد تا سرم آن جداسازی شود. برای اندازه گیری پارامترهای چربی و کلسترول کل، ‌ LDL و تری گلیسرید و HDL از کیتهای استاندارد و از دستگاه آنالیزور اتوماتیک استفاده شد.
برای اندازه گیری پروتئین سرم هم به روش زیر عمل گردید:
۱. خونگیری از نمونه ها به صورت از هر تکرار ۲ نمونه
۲.جدا کردن سرم با کمک سانتریفیوژ rpm۳۵۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه
۳. اندازه گیری پروتئین تامسرم با کمک کیت زیست شیمی اندازه گیری پروتئین و روش بیوره
۴. انجام الکتروفورز به روش زیر:
۴-۱- خیساندن کاغذهای استات سلولز مارک Hela∏I در بافر ورونال..
۴-۲- خارج کردن از بافر وخشک کردن بین دو کاتد صافی.
۴-۳- قرار دادنlµ ۱-۲ سرم با کمک پانچ مخصوص نمونه گذاری روی کاغذ.
۴-۴- قرار دادن در دستگاه به طوری که از سمت کاتد(-) به سمت آند (+) حرکت انجام گیرد.
۴-۵- تنظیم دستگاه بر روی v۱۰۰ و Am۵ به مدت ۳۵ دقیقه