تسهیل کننده های یادگیری سازمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

تحقیقات داخلی:
1.رهنمای رودپشتی و دیگران (1392) در تحقیقی تحت عنوان ” سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی ” انجام دادند.این تحقیق با مرور ادبیات موضوعی پشتیبانی تصمیم وهوش تجاری با رویکرد کاربرد در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت نسبت به سنجش الگو اقدام شد و سپس به منظور سنجش تاثیر وجود این سیستم بر عملکرد مالی از واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه گیری متناسب گردید.در ادامه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به مولفه های الگوی پشتیبان تصمیم و هوش تجاری وزن دهی شده و با توزیع پرسشنامه کتبی و مصاحبه سطح پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت هر یک از واحدهای اقتصادی مورد نمونه اندازه گیری شد.نمونه مورد مطالعه در سه گروه شرکتها با سطح سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری قوی، متوسط و ضعیف طبقه بندی گردید و با استفاده از آزمون همبستگی ارتباط معنی داری هر یک از متغیرهای حسابداری مدیریت با معیارهای عملکرد مالی بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام مورد سنجش قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان می دهد ارتباط معنی داری بین سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در سطوح مختلف با متغیرهای عملکرد وجود دارد.
2.ملانظری و داور(1392) تحقیقی تحت عنوان “ارتباط اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید” انجام دادند.در این پژوهش از دیدگاه یادگیری سازمانی به بررسی ارتباط انواع اطلاعات حسابداری مدیریت با تکنولوژی پیشرفته تولید به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد تولید پرداخته شده است.ابتدا ارتباط بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مورد بررسی قرار گرفت.جامعه مورد بررسی شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت وسائل نقلیه و ماشین آلات و مجموعاً 43 شرکت ود و تعداد 38 شرکت نمونه انتخاب شد.پاسخ های مدیران مالی این شرکت ها به پرسشنامه جهت آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطلاعات حسابداری مدیریت وجود دارد.همچنین رابطه مثبتی بین میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و بهبود در عملکرد تولید مشاهده شده است.همچنین نتایج حاکی از آن است که تسهیل کننده های یادگیری سازمانی نمی توانند بر رابطه بین میزان اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید شرکت تاثیرگذار باشند.
3.گلباز خانی پور و فاضل یزدی (1392) در تحقیقی تحت عنوان “ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملکرد مالی بانکها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک” انجام دادند.در این پژوهش سعی شده است در ابتدای امر شاخصهای ورودی و خروجی نهایی برای ارزیابی کارایی نسبی بانکهای پذیرفته شده در بورس، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و سپس در مرحله بعد با جمع آوری اطلاعات مربوطه، کارایی این واحدها با استفاده از یکی از تکنیک- های ناپارامتریک ارزیابی تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری شود.ضمن اینکه در کنار این موارد به تحلیل حساسیت هر یک از ورودی و خروجی ها و همچنین رتبه بندی کامل واحدهای بانکی با استفاده از روش ارزیابی کارایی متقاطع پرداخته می شود.نتایج نشان داد در میان شاخص های ورودی، شاخص های کل سپرده هاو بدهی به بانکها و در میان شاخص های خروجی، شاخص های سرانه سپرده، بازده سهامداران( ROI)، و بازده دارایی‎ها (ROA) عنوان حساسترین شاخص ها در ارزیابی کارایی نسبی بانک های پذیرفته شده در بورس شناسایی شده اند.
تحقیقات خارجی:
1.وو و لو در سال (2012) تحقیقی با عنوان رابطه بین CRM، RM و عملکرد تجاری در صنعت هتلداری تایوان انجام دادند.نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر مثبت و قابل توجهی بر بازاریابی رابطه مند (RM)، و عملکرد تجاری هتل ها دارد.و جهت دستیابی به عملکرد بالاتر، انواع مختلف هتلها باید قبل از بکارگیری استراتژی های CRM، اولویتهای اصلی و مهم خود را شناسایی نمایند (wu & lu, 2012).
2.پوپویچ و دیگران(2012) در تحقیقی با عنوان مزایای پیاده سازی سیستم هوش کسب و کاربه بررسی نقش سیستم های هوش کسب و کار در ارائه اطلاعات با کیفیت تایید می کندو اینکه چقدر تحلیل جزئیات بر اجرای این سیستم ها و حل مسائل عمده در مورد کیفیت اطلاعات کمک می کند.داده های تجربی از طریق یک نظرسنجی در سازمان های متوسط و بزرگ در اسلوونی جمع آوری شده است.تجزیه و تحلیل کمی بر روی 181 سازمان انجام گرفته است.با این حال تجزیه تحلیل دقیق نشان داد که تاثیر دسترسی به اطلاعات بیشتر است در حالی که کیفیت محتوای اطلاعات برای تصمیم گیری بهتر تجاری مهم تر است و ارزش بالاتری از سیستم های هوش کسب و کار را ارائه می دهد.
3 0 مدیریت ریسک به موضوعی حیاتی در محیط علمی و عملی در دهه های اخیر تبدیل شده است.بیشترین ابزارهای هوش تجاری به منظور ارتقاء مدیریت ریسک استفاده شده اند و ابزارهای مدیریت ریسک نیز از روش های هوش تجاری بهره زیادی برده اند.(Wu, Chen,Shu Olson ; 2014 : 1)
4 0 سیستم های هوش تجاری ( کسب و کار ) توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات تجاری را به منظور پشتیبانی و بهبود تصمیم گیری مدیریت درطیف وسیعی از فعالیت های کسب و کار را فراهم می آورند., Collier, Davern(Elbashir ;2008:135))
5 0 برای افزایش ارزش شرکت ها و ماندن در محیط رقابتی , شرکت ها نیاز به درک مصرف کننده ها و محیط تجاری کسب و کار دارند.تاثیر مثبت سیستم اطلاعاتی بر شرکت ها ثابت شده است (1:2014;Halim, Kurniawan , Hartono).
6 0 قابلیت های تکنولوﮊیکی مانند کیفیت داده ها, دسترسی کاربران و یکپارچگی هوش تجاری با سیستم‎های دیگر برای موفقیت هوش تجاری ضروری است.هرچند که محیط تصمیم گیری بر رابطه موفقیت هوش تجاری و قابلیت های آن تاثیر دارد (2013:13; Işık Jones,Sidorova).
7 0 شاخص های کلیدی که بر موثربودن سیستم های هوش تجاری تاثیر می گذارند عبارتند از : صحت و دقت خروجی اطلاعات , انطباق نیازمندی ها و پشتیبانی از بهره وری سازمانی (Lin, Tsai, Shiang, Kuo, Tsai;2009:1).
8.بلوغ سیستم های هوش تجاری به دو بخش کیفیت اطلاعات یعنی کیفیت دسترسی به اطلاعات و کیفیت محتوای اطلاعات پیوند می خورد(729:etal,.; 2012 Popovič).
9.ابتکار سیستم های هوش تجاری با بهبودی بازاریابی و فروش همراه است Popovič ; 2013:613).(Bosilj– Pejić Bach, –

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ماهیت بازاریابی بین الملل و تعریف بازاریابی بین الملل

جدول زیر خلاصه ای از تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق است:
جدول 2–6) خلاصه ای تحقیقات
نویسنده
متغیر
عنوان تحقیق
نتایج
Elbashir,Collier,Davern
2008
عملکرد سازمانی
و