تصمیم گیری مدیران و انتخاب استراتژی

دانلود پایان نامه

د : سبک مدیریت :
مدیریت درحین صرف وقت و کوشش ویا دراثنای به میان گذاشتن رفتارهای خود به کارکنانش و کنترل و هدایت افرادی که دارای ویژگیهای متفاوت دارند و نحوه همراه نمودن آنان با خود نوع سبک مدیریت مورد استفاده در موسسه را بیان میکند .
ه : ارزشهای مشترک :
جدای از اهداف ساده سازمانی ، میان افراد موجود در سازمان ویا واحدهای مختلف در موسسات اساس و عقاید مشترک وجود دارد که از آن باید بعنوان یک امتیاز مثبت برای پیشبرد فعالیتهای موسسه سود برد .
و : قابلیتها :
به توانائیها و مزیتهای موسسه در فعالیتهایی که انجام میدهد ویا در محیطی که قرار دارد همراه با عواملی که در موارد بالا ذکر شد ایجاد میشود .
3-2-: ایجاد همآهنگی استراتژیک :
در بررسی هماهنگی بطور کلی به یکسری موارد اشاره کردیم اما حالا میخواهیم عوامل ایجاد همآهنگی را بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم :
3-2-1: انتخاب استراتژی و پیاده کردن آن :
انتخاب یک استراتژی در وهله اول بصورت یک کل میباشد اما زمانیکه موسسه خواهان اجرای آن باشد این استراتژی به بخشهای کوچکتر متناسب با واحدهای زیرمجموعه تقسیم گردیده و عملیاتی تر میشود اما جدای از انتخاب استراتژیها ، تاثیراتی بر سازمان دارند که به آنها اشاره میکنیم :
الف :دستورالعمل کلی است برای یک موقعیت خاص یا اتخاذ یک تصمیم :
استراتژی ها و یا سیستمهای که از انتخاب استراتژی ها ایجاد میشوند ، دستروالعملی هستند که حرکت موسسه ای به سمت و سوی خاصی جهت میدهد وآن را بانجام رفتارهای مشخص و معین وادار میکند .
این دستورالعمل هم تصمیم گیری مدیران را آسان مینماید و نیز در تفویض اختیار به مدیران سهولت بیشتری انجام میگیرد .
ب : معیارهای نتیجه گیری از فعالیتها را معین میکند :
تصمیم گیری برای انجام فعالیتهای مربوط به استراتژی انتخاب شده باعث میشود تا بین اهدافی را که استراتژی برای تحقق آنها ایجاد شده همآهنگی ایجاد شود و نیز هرفعالیت زیرمجموعه با جهت گیری استراتژی موسسه و نیز اهداف آن سنجیده شود .
ج : فرآیند کنترلی بر روی رفتارهای موسسه ایجاد میکند :
در صورت عدم همآهنگی و توفق هریک از واحدهای موسسه و یا برنامه های تنظیم شده مدیران اجرایی استراتژی ها خود بخود سعی برآن دارند تا رفتار واحدها را کنترل نموده ودر زمان اشتباه بودن سیر حرکتشان رفتار آنها را اصلاح نمایند .
استراتژی های مهم در بخشهای مختلف سازمان وجود دارند که در اجرای استراتژی کلی موسسه نقش قابل توجهی را ایفا میکنند که به هریک از آنها میپردازیم .
3-ب-2- استراتژی های و سیاستهای مالی :
وجود نقدینگی و گردش آن در موسسه به مشابه خون در پیکره انسان است که میزان توانایی موسسه را در انجام فعالیتهای رقابتی تعیین میکند .
((استراتژی ها و سیاستهای مالی در موسسه به چند بخش اصلی تقسیم میشوند :
سرمایه در گردش
توزیع وجود در داخل موسسه
ساختار سرمایه