تصمیم گیری مدیران و مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

روش کار نظام پیشنهادها در نحوه اجرا :
فرمهای پیشنهادی از طریق دبیرخانه کمیته اجرایی در بین واحدهای سازمان به روشهای گوناگون توزیع میشود .
———————
مشارکت از طریق ارائه پیشنهاد – حسین زارع – مجله مدیریت دولتی
پیشنهاد پس از درج بر روی برگه مخصوص آن را همراه با مدارک و ضمائم به دبیرخانه ارسال میشود – برای بررسی پیشنهاد به کارشناسان ارائه میشود – پس از تائید و قبول پیشنهاد به پیشنهاد دهنده جایزه و پاداش داده میشود .
اثرات پیشنهادات :
ارتقاء سطح آموزش کارکنان
صرفه جویی هزینه ها
کاهش زمان انجام کار
بهبود شرایط کار
تسهیل در کار
بهبود کیفیت
خلاصــــه :
با بررسی کلی و خلاصه از مدیریت مشارکتی و عمل آن در سازمان میتوان آنرا یک ابزار زیر سیستمی برای مدیریت استراتژیک دانست . از آنجا که مدیریت استراتژیک خود یک ابزار موثر برای توافق سازمانی است اما مدیریت مشارکتی در سازمان این زمینه را برای موسسه فراهم میسازد که برنامه های انتخاب شده در انجام کسب و کار موسسه توسط مدیران ارشد یا استراتژیک تعدیل گردیده و یا آنکه بنحو احسن تحقق پیدا کند این زمینه نیز باعث میگردد تا خطاهای تصمیم گیری مدیران موسسه کاهش یابد و یک همپوشانی و یا مهم نیروزایی ذهنی و جسمی در بین منابع انسانی موسه صورت بگیرد و موسسه را بعنوان یک مجموعه بهم پیوسته در اجرای استراتژی های انتخاب شده رهنمون شود .
تدوین استراتژی و انتخاب آن :
سومین بخش از مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک تدوین یا انتخاب استراتژی مناسب برای موسسه میباشد .در انتخاب استراتژی مناسب باید تجزیه و تحلیلهایی را که در فصل گذشته بیان کردیم و نیز پیش بینی متغیرهایی نامعلوم محیطی توجه نمود .
در انتخاب استراتژی مناسب برای موسسه به یکسری عوامل موثر و تاثیر گذار بر آن باید توجه نمود انتخاب یک استراتژی از میان استراتژی های گوناگون یک تصمیم گیری است که در سطح عالی موسسه صورت میگیرد . این تصمیم در نحوه حرکت موسسه و واحدهای استراتژیک و عینی استراتژی آینده موثر میباشد . این انتخاب پس از آزمون استراتژی های گوناگون و بحث و تبادل نظر با مدیران عملیاتی و میانی در بخشهاس گوناگون و همچنین نظر مدیران میانی و عملیاتی ، استراتژی موثرتر و برتر را تشخیص دهد ویا آنکه با تغییر جزئی در استراتژی کنونی شرکت بتواند به هدفهای آینده خود برسد ، تصمیم این انتخاب ساده میباشد . اما تصمیم گیران در سطوح عالیه سازمان غالباً پس از آزمون استراتژی ها و تبادل نظر با چند استراتژی کارآمد روبرو میشوند . برای انتخاب این استراتژی ها مدیران سطوح عالیه سازمان باید به عوامل زیرتوجه نمایند .
الف : عوامل موثر بر انتخاب استراتژی :
نقش استراتژی گذشته در تاثیر بر رفتار موسسه .
میزان و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی
میزان و نحوه پذیرش ریسک در استراتژی از طرف موسسه
ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخلی موسسه
تاثیر موقعیتهای محیطی و زمانی بر عملکرد موسسه
وضعیت رقابتی در رشته صنعت مورد فعالیت .