تصمیم گیری چندمعیاره و تصمیم گیری چندشاخصه

دانلود پایان نامه

مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله اندازه‌گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. به عبارت دیگر، مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد می‌تواند خصیصه مورد نظر را بسنجد(سرمد و دیگران، 1385، 170).
روایی صوری و محتوایی با تأیید متخصصان و اساتید تایید شد. نتایج حاصل ازاعتباروروایی درفصل 4ارائه خواهدشد.
3-6-1. آلفای کرونباخ
پایایی ابزار بیانگر میزان ثبات و تکرارپذیری نتایج میباشد. از عمدهترین روشهای مورد استفاده در تعیین پایایی روش آلفای کرونباخ میباشد که در پژوهش حاضر نیز از این روش استفاده شده است. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:
S: واریانس کل
Sj2: واریانس نمرات هر زیر مجموعه
J2: تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه
برای تعیین پایایی ابزار اندازه‏گیری، از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. طبق اظهارات نون نالی (۱۹۷۸)، اگر آلفای کرونباخ از ۷⁄۰ بزرگتر باشد نتیجه معتبر خواهد بود. بدین منظور در ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه توسط نمونه‏آماری که به طور تصادفی انتخاب شده‏اند تکمیل شده و توسط نرم افزار spss با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 87/0 تایید شد.بنابر این قابلیت اعتماد پرسش‌ نامه تحقیق حاضر در حد قابل قبولی است.
نتایج آلفای کرونباخ پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعدادسؤالات
87/0
40
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
در این پایاننامه فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سؤال‌های پرسشنامه‌ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
3-7-1. تکنیک تاپسیس:
مدل های تصمیم گیری چندشاخصه، که در دو دهه اخیر، مورد توجه محققین در حوزه تصمیم گیری بوده اند. این تکنیک ها مسائل مربوط به تصمیم گیری را در قالب یک ماتریس تصمیم گیری فرموله می کنند و تحلیل های لازم را روی آن ها انجام می دهند .تصمیم گیری چندشاخصه گوناگونی وجود دارند که هر یک، ویژگی ها و شرایط کاربرد خاص خود را دارد. در پژوهش حاضر، با توجه به الگوریتم پیشنهادی، از وزن دهی ساده برای تعیین وزن معیارها و از تاپسیس برای رتبه بندی اولویت هااستفاده می شود. تاپسیس، یکی از روش های مرسوم در تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) می باشد که از قابلیت های قابل توجهی برخوردار است. برای استفاده از این روش، نیاز به یک ماتریس تصمیم گیری داریم که در سطرهای آن، گزینه ها و در ستون های آن، معیارها قرار دارند. با یک رو یکرد سیستمی می توان تکنیک تصمیم گیری تاپسیس را کار برد.
در واقع تاپسیس تکنیکی برای رتبه بندی ترجیحات با استفاده از مشابهت راه حل های ایده آل است.
3-7-2. تحلیل سلسله مراتبی داده ها:
تکنیکی برای وزن دهی معیارها(شاخص ها) با استفاده از مقاسیات زوجی است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
4-1. مقدمه