تعاملات اجتماعی و انحراف معیار

دانلود پایان نامه

19/0
24/0
05/0-
کشیدگی
57/0-
95/0-
67/0-
64/0-
78/0-
29/0-
32/0-
65/0-
حجم نمونه
360
360
360
360
360
360
360
360
منبع: دادههای پژوهش
تحلیل داده های جدول 4-5 به شرح زیر می باشد:
متغیر تعاملات اجتماعی؛ دارای میانگین (08/3)، میانه (00/3)، انحراف معیار (94/0) و واریانس (89/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (08/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (57/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر کنترل رفتاری ادراک شده؛ دارای میانگین (09/3)، میانه (00/3)، انحراف معیار (97/0) و واریانس (95/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (09/0) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (95/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر هنجارهای ذهنی؛ دارای میانگین (08/3)، میانه (00/3)، انحراف معیار (85/0) و واریانس (73/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (24/0) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (67/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر عادت رسانه ای مشتریان؛ دارای میانگین (89/2)، میانه (00/3)، انحراف معیار (81/0) و واریانس (66/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (14/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (64/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.