تعداد اعضای هیات مدیره و حاکمیت شرکتی در ایران

دانلود پایان نامه
میان تمرکز مالکیت با نسب مالیات ابرازی به قطعی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
مقدار احتمال برآرد شده برای فرضیه مذکور بیش از 0.05 می باشد، لذا نمی توان فرضیه ششم را پذیرفت.
5-5-نتیجه گیری کلی
در تحقیق حاضر، برای بررسی ارتباط اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی از شش معیار استفاده گردیده است. با بهره جستن از تکنیک های اقتصاد سنجی متغیرها مورد نظر در قالب یک رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید نسبت مدیران غیر موظف به مدیران موظف و همچنین تعداد اعضای هیات مدیره می تواند به شفافیت بیشتر گزارش های مالیاتی کمک کند و با نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در حالیکه وجود سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی، عدم نفوذ مدیر عامل و تمرکز مالکیت در شرکت های منتخب تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است. در واقع سبب کاهش اختلاف میان مالیات ابرازی و مالیات قطعی نشده است.
5-6- پیشنهادات
5-6-1- پیشنهادات کاربردی
مهمترین عاملی که در کاهش تفاوت میان مالیات ابرازی و مالیات قطعی شناخته شد ، استقلال نسبت مدیران غیرموظف بر مدیران موظف می باشد بر این اساس پیشنهاد میگردد جهت رعایت بیشتر اصول حاکمیت شرکتی ، تدابیری اتخاذ گردد تا نسبت مدیران غیر موظف به مدیران موظف در شرکت ها بیشتر شود.
همچنین پیشنهاد می‌گردد قوانین از سوی مجلس وضع گردد تا تعداد اعضای هیات مدیره شرکت‌هایی که در این سازمان پذیرفته می شوند، افزایش یابد. فرضا حداقل تعداد اعضا از سوی سازمان مذکور تعیین گردد.
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
در تحقیق حاضر به علت محدودیت در جمع آوری داده‌ها، 49 شرکت در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است در حالیکه همگن نبودن شرکتها می تواند سبب افزایش جمله اخلال گردد، لذا پیشنهاد میگردد جهت کسب نتایج معتبرتر تنها یک صنعت خاص مورد بررسی قرار گیرد
5-7- محدودیت های پژوهش
هر تحقیقی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بود که عمده آن ها عبارت بود از:
– عدم دسترسی به تعداد بیشتر مطالعه های موردی انجام شده در خارج ازکشور به منظور افزایش تعمیم نتایج.
– محدود بودن تعداد شرکت هایی که ویژگی های مورد نظر را دارا باشند. خصوصا که اطلاعات منتشر شده از سوی بسیاری از شرکت در رابطه با متغیرهای تحقیق ناقص بوده لذا ناگزیر به حذف شرکت مزبور شده ایم.
منابع و مآخذ
آقایی ، محمدعلی ، چالاکی،پری ،1388، بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال اول ، شماره 4، صص1-24.
باباجانی،جعفر،عبدی ، مجید ، رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها ، مجله پژوهش های حسابداری مالی،1389،سال دوم ، شماره 3 ،ص 65-86.
بی نام، 1382، حاکمیت شرکتی، گزارش اتاق بازرگانی، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شماره 7، صص18-21.
پورزمانی، زهرا، شمسی جامخانه ، ابواقاسم ، بررسی دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحد های مالیاتی ، 1388 ، فصلنامه تخصصی مالیات ، شماره پنجم(مسلسل 53)، ص 9-26
حساس یگانه، یحیی، رئیسی، زهره و سید مجتبی حسینی، 1388، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 13، صص75-100.
حساس یگانه ، یحیی ، حاکمیت شرکتی در ایران ، فصلنامه حسابرس ، 1385 ، شماره 32، صص 32- 39.
خاکی، غلامرضا، 1387، “روش تحقیق در مدیریت” انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ پنجم ، تهران.
خدادی، ولی، تاکر، رضا، 1391، تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 15.
سازمان امور مالیاتی کشور،1378، ” پنج سال تلاش پایدار در پرتو نیم قرن اندیشه (1386-1381) “، چاپ اول، انتشارات ایده نگار، تهران.
سکاران ، اوما ، 1387، “روشهای تحقیق در مدیریت” ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سینا قدس، علی،1387، حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیئت مدیره، تدبیر، شماره 195، صص 49-52.