تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد رضایت شغلی و ابعاد رضایت شغلی

دانلود پایان نامه
3-4- نمونه آماری
به دلیل محدود بودن جامعه ی آماری تمام 135 نفر مدیران، مورد پوشش در نمونه ی آماری قرار گرفت و پرسشنامه بین آنها توزیع شد.
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش از 3 پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.
الف) پرسشنامه رضایت شغلی
پرسشنامۀ JDI توسط “اسمیت” “کندال” و”هالین” (1969)، طرح و تألیف شد که شامل 72 سؤال و پنج بعد حقوق، رابطه با همکاران، ارتقاء، کار و بعد سرپرستی می باشد به دلیل طولانی بودن پرسشنامه تحقیقی توسط گریکسون (1987) به منظور کاهش سؤالات انجام گرفت و تعداد سؤالات به 30 پرسش کاهش یافت. وی در تحقیق خود از مقیاس “لیکرت” کاملاً موافقم تا کاملاً سودجست و ضمن استنتاج ضریب همبستگی بین ابعاد پنج گانه و سنجش آلفای کرونباخ برای ثبات درونی به این نتیجه رسید که ابعاد اندازه گیری شده بسیار یکنواخت هستند و ثبات درونی بالا می باشد پارسا (1375).
سؤالات پرسشنامه از (1تا6) بعد حقوق، (7تا12) بعد همکاران، (13تا18) بعد ارتقاء، (19تا24) بعد کار، (25تا30) بعد سرپرستی را می سنجد.
نحوه پاسخ به سؤالات پرسشنامه ی رضایت شغلی به این ترتیب است که پاسخ دهنده یکی از عبارات “بسیار موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، بسیار مخالفم ” را که از5 ( نشان دهنده ی بالاترین درجه نگرش آزمودنی نسبت به جمله ) تا 1 (نشان دهنده ی پایین ترین درجه ی نگرش آزمودنی نسبت به آن جمله ) تنظیم شده است را انتخاب می کند به این ترتیب رضایت فرد با توجه به بالاترین نمره او در هر گزینه مشخص می شود. ارزش گذاری عددی پرسشنامه فوق در جدول زیر آمده است.
جدول3-1: روش نمره گذاری مربوط به پرسشنامه ی رضایت شغلی (gdi)
نوع عبارت بسیارموافقم موافقم بی نظرم مخالفم بسیارمخالفم
نمره 5 4 3 2 1
هر گزینه حداکثر 5 نمره و حداقل 1 نمره را شامل می شود. بنابراین با توجه به نظام نمره گذاری گزینه‌ها حداکثر نمرهی رضایت شغلی هر فرد 150=5 *30 و حداقل نمره ی رضایت شغلی آن 30=1*30 می باشد.
جدول 3-2: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد رضایت شغلی
ابعاد رضایت شغلی تعداد گویه ها سؤالات مربوطه
حقوق 6 6-5-4-3-2-1
همکاران 6 12-11-10-9-8-7
ارتقاء 6 18-17-16-15-14-13
کار 6 18-17-16-15-14-13
سرپرست 6 30-29-28-27-26-25
ب) پرسشنامه فرسودگی شغلی
این پرسشنامه با توجه به چهار بعد شغلی: خستگی عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت، درگیری که این پرسشنامه توسط مسلش یا (1991) MBI ساخته شده است.
با توجه به نظام نمره گذاری گویه ها در این پرسشنامه حداکثر نمره 125=5*25 و حداقل نمره 25=1*25 برای نمره گذاری مقیاس در هر سؤال دو نمره برای فرد در نظر گرفته می شود، نمره ی فراوانی و نمره ی شدت. اگر آزمودنی در خانه ی هرگز علامت زده باشد هم در فراوانی و هم در شدت نمره ی صفر می گیرد. در غیر این صورت با توجه به علامتی که در قسمت فراوانی و شدت گذاشته است، در فراوانی نمره ی یک تا شش (از سالی چند بار تا هر روز) ودر شدت نمره ی یک تا هفت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) کسب می کند. همانند زیر:
احساس می کنم از نظر عاطفی از کارم خسته شده ام.
فراوانی: سالی چند بار( ماهانه( ماهی چند بار( هر هفته (
هفته ای چند بار( هر روز( هرگز(
شدت: خیلی کم ( کم ( قابل ملاحضه ( ملایم(
نسبتاً زیاد ( زیاد ( خیلی زیاد (