تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به فرسودگی شغلی و شیوه ی نمره گذاری

دانلود پایان نامه

وقتی نمرات افراد درهر سؤال مشخص باشد با جمع کردن نمرات می توان خرده آزمون ها ی چهارگانه را حساب کرد. در واقع با جمع نمرات 9 سؤال خستگی عاطفی در دو مقیاس فراوانی و شدت می توان دو نمره برای این خرده آزمون به دست آورد، به همین ترتیب در مورد سه خرده آزمون دیگر عمل می شود،و در نهایت هشت نمره (چهار نمره ی فراوانی و چهار نمره ی شدت) برای هر فرد به دست می آید، لازم به ذکر است که نمرات این چهار مقیاس قابل جمع نیستند چرا که در برخی مقیاس ها با بالا بودن نمرات نمایانگر فرسودگی شغلی است (مثل خستگی هیجانی) و در برخی مقیاس ها (مثل عملکرد شخصی) پایین بودن نمرات بیانگر فرسودگی شغلی است.
این پرسشنامه با توجه به چهار بعد فرسودگی شغلی : خستگی عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت، درگیری که این پرسشنامه توسط مسلش یا MBI ساخته شده است. با توجه به نظام نمره گذاری گویه ها در این پرسشنامه حداکثر نمره 125=5*25 و حداقل نمره 25=1*25
جدول 3-3: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به فرسودگی شغلی
ابعاد فرسودگی
تعداد گویه سؤالات مربوطه
خستگی عاطفی
9 9-8-7-6-5-4-3-2-1
عملکرد شخصی 8 17-16-15-14-13-12-11-10
مسخ شخصیت
5 22-21-20-19-18
درگیری
3 25-24-23
ج) پرسشنامه ی استرس شغلی
این پرسشنامه با توجه به سه بعد استرس شغلی: فردی، سازمانی، محیطی که این پرسشنامه توسط نورعلی مشتاقی فر درسال (1377) ساخته شده است. با توجه به نظام نمره گذاری گویه ها در این پرسشنامه.
قسمت اول پرسشنامه قسمت دوم پرسشنامه
حداکثر نمره 140=5*28 165=5* 33
حداقل نمره 28=1*28 23=1*23
قسمت اول پرسشنامه حاوی 28 عبارت 5 گزینه ای به عنوان عوامل ایجاد کننده ی (سازمانی، فردی، محیطی) استرس شغلی مدیران بود و از آنها می خواست تا به سؤالات پاسخ دهند.
قسمت دوم: حاوی 23 عبارت 5 گزینه ای بود و از مدیران خواسته می شد به این سؤالات که به عنوان یک مدیرعوامل زیر تا چه اندازه باعث کاهش فشار شغلی در شما می گردند پاسخ دهند روش نمره گذاری مقیاس، مقیاس به صورت لیکرت و در پنج گزینه به ترتیب عبارات مثبت( برای قسمت دوم پرسشسنامه )
خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ
5 4 3 2 1
نکته: (در عبارات منفی شیوه ی نمره گذاری عکس شیوه ی عبارت مثبت می باشد.)
عبارات منفی( برای قسمت اول پرسشنامه )
خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ
1 2 3 4 5
(28 سؤال اولی افزایش دهنده ی استرس شغلی مدیران)
(23 سؤال دومی کاهش دهنده ی استرس شغلی مدیران)