تعریف، اجزاء و ابعاد نگرش از دیدگاه روانشناختی

دانلود پایان نامه

تعریف، اجزاء و ابعاد نگرش :

تعریف لغوی نگرش : اصطلاح “Attitude” از ریشه لاتینی “opttiudo” مشتق شده است که به معنی «برازندگی» و مناسبت است. از این رو، “Attitude” مناسبتی را نشان میدهد که فرد در گیر انجام نوعی عملکرد است»

(Artture S. Reber , 1985, p.654)

واژه “Attitude” مانند اکثر اصطلاحات مجرد و انتزاعی دارای معانی متعددی در زبان انگلیسی است. ریشه این کلمات، کلمه لاتین “Aptus” میباشد که از یک سو به معنی «برازندگی» و از طرف دیگر به معنی «سازش و توافق» میباشد. واژه ی “Attitude” ، مانند “Apttitude” که به معنی «استعداد» است بریک وضعیت ذهنی و روانی و آمادگی برای انجام یک عمل دلالت دارد.

(Fishbein, et al 1967, pp 1-13)

در فرهنگ لغت “Webster” واژه “Attitude” معانی گوناگونی دارد. ولی معنایی که بیشتر با هدف مورد نظر ما، ارتباط دارد، تعریف زیر میباشد.

«یک وضعیت، اندامی، آمادگی برای پاسخ دادن (عمل) دربرابر محرکی، مانند (شی، مفهوم و موقعیت) به روش معین و ثابت»

(Webster New Collegiate Lictionary, 1981, p.13)

نگرش: عبارتست از یک نظام باد  او ام که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک تمایل به عمل است.

(Freedman. et al 1970)

بطور کلی روان شناسان اجتماعی در مورد 3 عنصر بودن نگرش توافق نظر دارند.

اجزاء نگرش:

نگرشها از 3 عنصر تشکیل شده اند:

الف- عنصر شناختی یا ادراکی:

که شامل عقاید و باورها هستند . نگرش را تقویت می کنند. مثل اطلاعات و شناخت های فرد راجع به موضوع نگرش.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کشورهای خاورمیانه و فرآیند تصمیم‌گیری

ب- عنصر عاطفی یا احساسی:

که این عنصر معمولاً با باورها پیوند دارند و به هیجانهای مربوط به موضوع نگرش مربوط میشود که بصورت حالت تنفر یا علاقه و یا خوشایند و ناخوشایند، احساس میشود.

ج- عنصر رفتاری یا حرکتی :

که تمایل به عمل و آمادگی برای پاسخگویی به شیوه ای معین است و یا به نوع خاصی از رفتار منجر میشود. مثلا اگر کسی نگرش مثبت به موضوع خاصی داشته باشد ، آمادگی کمک و پاداش و پشتیبانی کردن دارد و اگر گرایش منفی داشته باشد ، آماده است تا به آن زیان رسانده یا کیفر دهد یا آن را نابود کند.

(اوپنهایم، 1369) و (کریمی، 1370) و (شکر کن، بی تا)