تعریف برنامه ریزی و تفاوت های فرهنگی

دانلود پایان نامه

2-6-1- فرضیه فرعی
1.با توجه به برنامه تلویزیونی “از تو می پرسند”، برنامه ریزی فرهنگی می تواند اهداف فرهنگی-اخلاقی را ارزیابی کند.
2. برنامه ریزی فرهنگی می تواند از طریق برنامه تلویزیونی ” از تو می پرسند” در انتقال ارزش های دینی واخلاقی برشهروندان تاثیربگذارد.
1-7-روش تحقیق
بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها کنترل متغیرها و قابلیت تعمیم یافته ها و به طور کلی انجام تحقیق بر اساس روش ، تحقیقات به چهار دسته ی کلی توصیفی ، پیمایشی، میدانی و علّی (آزمایشی) تقسیم می شوند (خاکی،208:1388) . بر همین اساس رویکرد غالب این تحقیق در بخش مربوط به ابعاد وجودشناختی، برنامه ریزی، فرهنگ، برنامه ریزی فرهنگی، رسانه و آموزش رسانه ای (قسمت اول) به صورت توصیفی است و در بخش مربوط به موردکاوی مدنظر این پژوهش و ارزیابی و تأثیر آن بر مخاطبین(قسمت دوم) از روشی پیمایشی و میدانی استفاده می شود.
1-8- روش جمع آوری اطلاعات
به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارند که شامل بررسی (مراجعه به) مدارک و اسناد، مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه می باشد(همان:239).در این پژوهش در بخش توصیفی تحقیق روش کتابخانه ای و فیش برداری از مدارک و تحقیقات اسناد گذشته و دیگر آثار در راستای این پژوهش استفاده می شود.همچنین در بخش پیمایشی و میدانی تحقیق علاوه بر روش اسنادی و فیش برداری از ابزار پرسش نامه نیز بهره گیری خواهد شد.
1-9- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شهروندان مناطق شمال،شرق،غرب،مرکز و جنوب تهران شامل مناطق 1،3،4،5،10،15 از طیف های متنوع جمعیتی می باشند که تعدادی جهت بررسی به روش نمونه گیری انتخاب خواهند شد.
1-10- واحد آماری
واحد (نمونه) آماری به یک عضو واحد از یک جامعه آماری می گویند.این واحد نه لزوماً یک فرد، که می تواند یک رویداد، یک شهر، یک گروه و یا یک ملت باشد(جوینده،86:1387).در این مطالعه نیز واحد آماری هر یک از شهروندان منتخب مناطق 1،3،4،5،10و15 شهر تهران می باشند.
1-11- محدودیت های تحقیق
تحقیق حرکت و فرآیندی در جهت هدفی به نام حل یک مساله یا پاسخ به یک پرسش یا رد و اثبات یک فرضیه است . هر تحقیق با توجه به هدفی که دنبال می کند توسط برخی محدودیت ها به عنوان یک واقعیت دچار کندی می شود . این پژوهش هم از این امر مستثنی نبوده است و لذا محدودیت که به طور مختصر به آن اشاره می شود در پیمودن مسیر این تحقیق وجود دارد.
گستردگی و تنوع فرهنگی نمونه های آماری که در واقع شهروندان یک منطقه خاص نیز دارای تفاوت های فرهنگی فراوانی با یکدیگر هستند چه برسد به آن که می خواهیم مناطق مختلف را مورد پرسش قرار دهیم.
1-12- تعریف مفاهیم تحقیق
اگر چه تعریف نظری و عملیاتی هر یک از مفاهیم در فصل دوم و متغیرها به طور کامل در فصل سوم پژوهش ارائه خواهد شد و لیکن اینجا به منظور آشنایی مقدماتی و اولیه خواننده به طور مختصر و گذرا به تعریف پاره ای از مفاهیم اصلی این تحقیق می پردازیم.
1-12-1- برنامه ریزی
1-12-1-1- تعریف برنامه ریزی
برنامه ریزی فعالیت مستمری است که نه تنها به مقصد بلکه به روش وصول به آن و تعیین بهترین مسیر نیز توجه دارد(رضاییان،192:1387) همجنین برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه شده است مثلا طرح تدابیری که بتوان به بهترین وجه(یا مناسب ترین صورت) از منابع موجود برای نیل به اهداف مطلوب استفاده کرد.
رابینز نیز برنامه ریزی را این گونه تعریف می کند: “وقتی سخن از برنامه ریزی به میان می آوریم منظورمان همان اهداف معینی است که برای تحت پوشش قرار دادن یک دوره ی زمانی جندساله تنظیم می شوند.این اهداف نوشته می شوند و در اختیار اعضای سازمان قرار می گیرند و سرانجام برنامه های کاری خاصی برای دست یابی به این اهداف وجود دارند.این بدین معنی است که مدیریت به وضوح مسیری را که می خواهد طی کند-در چه نقطه ای هست و به کجا می خواهد برود-تعریف می کند.” (رابینز،72:1389)
همان طور که مطرح شد می توان برنامه ریزی را به صورت خلاصه مشتمل بر موارد ذیل تعریف کرد:
پیش بینی و آینده نگری