تعریف عملی و تعریف درد

دانلود پایان نامه

تعریف نظری: نوزادان با سن کمتر از 37 هفته کامل حاملگی نوزاد نارس نامیده می شود (19 ) .
تعریف عملیاتی: در این مطالعه نوزاد نارس به نوزادی با سن حاملگی بین 34 تا 28 هفته حاملگی که از نظر بالینی دارای ثبات باشد (علایم حیاتی ثابت داشته باشد. تنفس کمتر از 60 باشد. نیاز به تهویه مصنوعی نداشته باشد. مشکل همودینامیک نداشته باشد) گفته می شود.
3. قنداق کردن
تعریف عملیاتی: در این مطالعه نوزاد بر روی پارچه سه گوشه بر سطح صاف قرار می گیرد به طوری که سر وتنه و پاها در یک راستا قرار بگیرند، سپس دست ها در حالت فلکسیون بر روی سینه قرار گرفته وابتدا یک طرف و سپس طرف دیگر پارچه به دور نوزاد پیچانده می شود و سپس در حالتی که پاها صاف باشند گوشه پایین پارچه به صورت عمود بالا آورده شده و فیکس می شود. لازم به ذکر است که نوزاد از دو دقیقه قبل از انجام پروسیجر تا پنج دقیقه پس ار آن در این حالت خواهد ماند (21 ) .
4. ساکاروز خوراکی
تعریف عملیاتی: چهار دهم سی سی از محلول ساکاروز 24 درصد دو دقیقه قبل از تعبیه لوله بینی – معدی ازطریق سرنگ و به آرامی از گوشه داخلی لب در حالی که سر نوزاد 30 درجه بالاتر از بدن قرار دارد ، داده خواهد شد جهت تشویق نوزاد به بلع ساکاروز گونه نوزاد به آرامی مالش داده خواهد شد.
5. تعبیه لوله بینی- معدی
تعریف عملیاتی: مرحله اول شامل جمع آوری ابزار: لوله تغذیه نوزادان ( شماره 6 فرنچ)، گوشی پزشکی، آب استریل، سرنگ 5 تا 10 سی سی، چسپ، دستکش و وسایل ساکشن می باشد. مرحله دوم شامل تعیین اندازه لوله جهت وارد کردن است که فاصله نوک بینی تا لاله گوش و از آنجا تا فاصله بین ناف و زاییده گزیفوئید می باشد. بهترین حالت برای جایگذاری لوله بینی – معدی، حالتی است که درآن نوزاد در حالت خوابیده به پشت و سر بالا و گردن در حالت فلکسیون باشد. پس از وارد کردن لوله تا جایی که علامت گذاری شده بود جهت تایید محل لوله از آسپیره کردن ترشحات معده و تزریق کمی هوا به داخل لوله و سمع معده استفاده خواهد شد. تعویض لوله بینی – معدی هر 72 ساعت انجام خواهد شد (21 ) .

پیشینه های پژوهشی
الف: چارچوب پنداشتی:
چارچوب پنداشتی این پژوهش را مفهوم درد تشکیل می دهد، که در قالب آن روش های تسکین درد دارویی و غیردارویی (ساکارز و قنداق کردن) به صورت کامل توضیح داده شده است.
1 – 2 تعریف درد :
«لقد خلقنا الانسان فی کبد» سوره البلد آیه 4
ما نوع انسان را به حقیقت در رنج و مشقت آفریدیم.
داستان مبارزه با درد مشغله ابدی انسانهاست. بقراط
درد را باید وسیعتر از حس واحدی دانست که با محرک خاصی ایجاد گردد. درد امری ذهنی و کاملاً فردی است و یکی از مکانیزمهای دفاعی بدن انسان محسوب می‌شود که مواجه شدن فرد را با یک مشکل نشان می‌دهد. بهترین تعریف درد که بیشترین فایده آن به پرستاران و بیماران برمی‌گردد از مک کافری و پاسرو است: «درد چیزی است که تجربه کننده آن می‌گوید و زمانی وجود دارد که ابراز شود». به نظر تیلور درد پدیده‌ای غافلگیر کننده و پیچیده است که علی‌رغم کلیت آن، هنوز ماهیتی ناشناخته دارد. آریستوتل ، درد را ضد خوشی و مسرت تعبیر می‌کند و استرنباخ روانپزشک هم درد را از جنبه حسی و واکنشی آن در قالب مفهومی خالص به سه امر مربوط می‌داند: 1- احساس منحصر به فرد شخص نسبت به آزار دیدن؛ 2- محرک آزار دهنده که با ایجاد صدمه به بافت مخابره می‌شود؛ 3- الگویی از واکنش که عمل آن محافظت موجود زنده از آسیب است (22 ) .
درد از واژه یونانی Poine به معنای مجازات و تاوان گرفته شده است. درد تاریخچه‌ای به قدمت انسان دارد. تاریخ درد تاریخ آدمی است و بشریت هیچگاه از دو مقوله درد و لذت جدا نبوده است. اعتقاد به تنبیه بودن درد نیز ریشه‌ای کهن داشته و رانده شدن آدم و حوا از بهشت آغاز درد و رنج دانسته شده است (23 ) .
بر اساس توصیف انجمن بین‌المللی درد IASP ، «درد یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند همراه با یک آسیب بافتی فعال یا بالقوه می‌باشد یا بدان صورت بیان می‌گردد» (19 ) .
تعداد زیادی تئوری در خصوص توضیح علت درد بیان شده است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:
تئوری اختصاصی یا حسی (Specificity or Sensory Theory)
تئوری الگو (Pattern Theory)
تئوری کنترل دروازه‌ای (Gate Control Theory)
تئوری اختصاصی:
این تئوری بیان می‌کند که درد یک حس خاص بوده و راههای اختصاصی خود را دارد و وابسته به حس لمس یا سایر حواس نمی‌باشد. انتهاهای آزاد اعصاب توسط محرک فعال شده و اطلاعات از طریق راههای خاص به مناطق بالاتر می‌رسد.
تئوری الگو: