تعریف عملیاتی رضایت شغلی و تعریف نظری رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

براساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می‌کند، در واقع فرد از خود می‌پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه‌هایی را متحمل خواهد شد. افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن است.
3-تعهدهنجاری
در این نوع تعهد ، کارمند احساس می‌کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (لوتانز،۲۰۰۸،141)
تعریف عملیاتی تعهد سازمانی :در این تحقیق تعهد سازمانی افراد در یک مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت و مقیاس اندازه گیری فاصله ای، از خیلی زیاد تا خیلی‌کم با استفاده از پرسشنامه سنجیده می‌شودکه شامل سوالات 1تا24پرسشنامه می‌باشد در تعریف عملیاتی تعهد سازمانی باید گفت زمانی فرد به بودن خود در سازمان افتخار می‌کند که زمان بیشتری را در سازمان بگذراند، مسائل و مشکلات آن را از آن خود بداند و نگاهش به سازمان خود بالاتر از نگاهش به سازمان‌های دیگر باشد. به عبارتی سازمان خود را بهتر از سازمان‌های دیگر بداند و حتی آنقدر به سازمان وفادار است که هرگز حاضر به ترک سازمان خود نیست.
1-8-2)متغیرهای مستقل
رفتارهای اخلاقی
تعریف نظری رفتارهای اخلاقی : اخلاق کار از دیدگاه افراد مختلف معانی گوناگونی دارد، اما عموماً آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آن‌گاه انجام درست وترک نادرست می‌دانند. اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاری نگریسته می‌شوند که ارزش‌ها را به عمل تبدیل می‌کنند.(دفت،1388)
تعریف عملیاتی رفتار اخلاقی : در این تحقیق رفتارهای اخلاقی در یک مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت از خیلی‌زیاد تا خیلی‌کم با استفاده از پرسشنامه سنجیده می‌شودکه شامل سوالات 25تا29پرسشنامه می‌باشد.اشاره دارد به اینکه تا چه حد افراد استانداردهای اخلاقی و قوانین و رویه‌های کاری را رعایت می‌کنند و برای پیشرفت شغلی از قوانین سرپیچی نمی‌کنند و رشوه و هدیه برای انجام کار نمی‌گیرندونیز نقض قوانین توسط همکاران را گزارش می‌کنند.
تعریف نظری رضایت شغلی:رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم می‌کند.(مقیمی،1383، 383)
تعریف عملیاتی رضایت شغلی:در این تحقیق رضایت شغلی افراد در یک مقیاس 5گزینه‌ای لیکرت از خیلی‌زیاد تا خیلی‌کم با استفاده از پرسشنامه سنجیده می‌شود. در این تحقیق 4عامل به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح هستندکه عبارتنداز: ماهیت یا خود شغل یا کار، رضایت از کارفرما، رضایت از همکاران، رضایت از حقوق یا دستمزد که شامل سوالات 30تا38 پرسشنامه می‌باشد.
رضایت ازحقوق: اشاره دارد به متناسب بودن حقوق با مسئولیت‌ها و اینکه میزان رضایت از حقوق دریافتی با توجه حقوق سازمان‌های دیگر چقدر است.
رضایت از همکاران: اشاره به این دارد که تا چه حد فرد از بودن کنار همکاران رضایت دارد و حس همکاری بین آن‌هاوجود دارد.
رضایت از کارفرما: اشاره دارد به اینکه تا چه اندازه کارفرمایان سطح بالا و مسئولیت پذیرند، و باعث ارتقای شغلی کارکنان می‌شوند.
رضایت از شغل:به جالب بودن شغل و رضایت فرد از مسئولیت‌های شغلی او اشاره دارد.
1-9) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: مربوط به تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1رشت بوده و در حوزه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی قرار دارد.
قلمرو زمانی: این تحقیق در بازه زمانی اسفند 91 تا بهمن 92 انجام شده است.
قلمرو مکانی: این تحقیق درسطح مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک انجام شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   محدودیتها و ارائه مدل

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
هر رفتاری که در موقعیتی خاص در قبال دیگری صورت می‌گیرد، نشانگر تعهدی است که فرد در قبال دیگران دارد. بدون تعهد رفتارهای انسان معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهند. بنابراین تعهد یکی از ویژگیهای انسانی است که در همه وجود دارد، اما همه به یک اندازه به آن پایبند نیستند. تعهد سازمانی را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد، با این شرط که بدون هر سیستم نظارتی، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام برساند. یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌هاست، تا آن‌ها با حس مسئولیت و تعهد کامل به حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. عوامل متعددی باعث می‌شود که میزان تعهد در افراد مختلف، متفاوت باشد. تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته و عواملی اعتقادات دینی، فرهنگ، احساس تعلق، وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات، درآمد، محل خدمت، سابقه کار و از جمله اخلاق و رضایت شغلی را بر میزان تعهد افراد دخیل دانسته‌اند. (مرادی و همکاران،78،1392)