تعریفMRP وجایگاه آن:

منظور از برنامه مواد( MRP ) آنست که با توجه به برنامه تولید ، قطعات و موادی را که در حصول یا محصولات کارخانه به کار می رود به موقع و به اندازه مطلوب در اختیار کارگاههای مختلف قرار داده تا از یک طرف تداوم تولید حفظ و از طرف دیگر از انبار کردن بیش از اندازه مواد اولیه جلوگیري شود. بعبارت دیگر برنامه ریزی مواد مورد نیازMRP روشی است که با یک پیش بینی برای تقاضای مستقل محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به موارد ذیل تعیین می کند .

1-  انواع اجزای مورد نیاز

2 – نیازهای کمی دقیق

3- زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه تولید

هر سیستم برنامه ریزي مواد اولیه سه وظیفه عمده دارد:

1- کنترل و میزان موجودی و قطعات انبار، به این معنی که میزان موجودی انبار از سطح ایمنی انبار (SS) کمتر نشود

2- تعیین اولویت برای سفارش اجزاء و قطعات براي ساخت در داخل کارخانه ویا برای خرید و دادن سفارش

3 -تعیین نیازهای ظرفیت تولید در یک سطح دقیق

نتیجه گیري از اهداف: MRP

پس بطور کلی نتیجه میگیریم که اهداف اصلی سیستم برنامه ریزی مواد عبارتند از:

1- کاهش میزان موجودي انبار

2-  کاهش زمان تولید و تحویل کالا

3 – بر آورد زمان واقعی تحویل کالا

4 -افزایش بازدهی تولید

3 -2 عملکرد :MRP

همانطور که میدانیم برای هر نوع برنامه ریزی سه مرحله اساسی لازم است داده ها ،فرآیندها و ستاده ها.

حال به بررسی این سه قسمت می پردازیم .

مرحله اول: داده ها درMRP  به سه گروه تقسیم می شوند :

الف(برنامه تفضیلی تولید)برنامه تقویمی MPS)

ب) فهرست مواد اولیه( BOM )

ج) فهرست موجودی انبار مواد اولیه و قطعات

1 -3 -2 برنامه تفضیلی تولید( ( MPS یا زمانبندي تولید :

جوابگوي سؤال زیر خواهد بود چه تعداد کالا باید در چه مدت زمانی تولید شود ؟ یا به عبارت دیگر در برنامه تفضیلی تولید میزان محصول و زمان تقویمی تولید آن در طول دوره برنامه مشخص می شود وبرنامه تفضیلی تولید نیازهای اطلاعاتی سیستم برنامه ریزی مواد را تامین می کند . دقت وصحت برنامه مذکور برای سیستم برنامه ریزی مواد بسیار مهم است . پس می توان گفت: تعریف: MPS برنامه اصلی هر شرکت برای تولید محصولMPS  است.MPS محور فعالیتهای شرکت در زمینه مهندسی ، خرید ، ساخت ، فروش و مواد مالی است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید