تعهد سازمانی و رضایت شغلی و اصول بهداشت روانی

دانلود پایان نامه

– حسینی، س.ا.، 1378، بررسی تحلیل قوای بدنی وروانی در مؤسسه های بهداشتی و روشهای پیشگیری از آن فصلنامه ی علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی، شماره ی دوم سال اول.
– خنیفر، ح.، 1388، استرس شغلی از افسانه تا واقعیت. تهران: انتشارات جنگجو.
– حیدری، م.، 1379، بررسی رابطه ی تفکرغیرمنطقی با فرسودگی شغلی درمعلمین و دبیران، نشریه ی تربیت شماره ی16 .
– خاکپور،ر.، 1376، بررسی میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در مشاوران و روان درمانگران، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر بیرشک دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
– خداپرست، ا.، 1379، فرهنگ روانشناسی دوسویه، انتشارات پیوسته، چاپ اول.
– خلیفه سلطان، افتخارالسادات.، 1377، بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی شهر اصفهان، پایان نامه یکارشناس یارشد مدیریت آموزشی، دانشگاهاصفهان.
– دبلیو، د.، 1385، فشار روان شناشی از کار کارمندان، تهران: فصلنامه ی تازه های مدیریت
شماره ی15
– دموری.،1373، عوامل تعدیل کننده ی رابطه ی میان فشارهای شغلی با رضایت شغلی در مدیران وزارت راه و ترابری .
– رابینز، استیفن، پ ترجمه: اعرابی،س،م و پارسائیان،ع.، 1380 ، ، رفتارسازمانی، تهران پژوهش های فرهنگی
– رابینز،استیفن،پ.، ترجمه: اعرابی،س،م و پارسائیان،ع، 1374، مدیریت رفتارسازمانی،تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
– راندال آر ،ر ، آلتمایر، ا. ا.، ترجمه: خواجه پور،غ.، 1994، استرس شغلی، ، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول 1377
– رحمانیان، ل.، 1381، بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت مشارکتی و ضابطه مداربا رضایت شغلی دبیران متوسطه ی منطقه ی زرقان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه مرکز آموزش مدیریت دولتی.
– رحیمی، ش.، 1379، فرسودگی مدیران و چگونگی آن، ماهنامه ی تدبیر، ش 109، صفحات 89-83
– رفیعی، ع.، 1382، بررسی رابطه ی مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و خلاقیت معلمان ابتدایی در سال تحصیلی 88-87 ، پایان نامه ی ارشد مدیریت آموزشی.
– رئیس زاده، س. و باقرپور، م.، 1385، بررسی رابطه ی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره ی مخابرات بهبهان، پایان نامه ی کارشناسی دانشگاه آزاد سلامی بهبهان.
– زارع، م.، 1382، مقایسه ی رابطه ی حمایت اجتماعی و سخت رویی با فرسودگی شغلی رانندگان اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسیرانی و رانندگان شرکت تاکسیرانی شهر تهران ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه ی طباطبایی تهران.
– زارعی، ف.، 1379، بررسی نشانگان فرسودگی شغلی مشاوران مدارس شهر قزوین ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، تهران مرکز مدیریت آموزشی .
– زکی، محمدعلی،(1379)‌”بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر انگیزش و رضایت شغلی معلمان”، فصلنامه مصباح، پژوهشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین «ع»، سال نهم،شماره33، بهار.
– ساعتچی، م.، 1370، روانشناسی درکار سازمان و مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران، تهران: انتشارات ویرایش.
– ساعتچی، م.، 1372، روانشناسی بهره وری. تهران: انتشارات ویرایش.
– ساعتچی، م.، 1384، روانشناسی بهره وری، ویرایش دوم، تهران: نشر ویرایش.
– ساعتچی، م.، 1386، روانشناسی بهره وری، تهران، مؤسسه ی نشر ویرایش ص 214و215.
– سلیمان نژاد، ح.، 1380، بررسی رابطه ی بین استرس حرفه ای و رضایت شغلی در کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام.
– شفیع آبادی، ع.، 1372، راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، انتشارات رشد، تهران ص 123.
– شفیع آبادی، ع.، 1376، راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای،تهران: انتشارات رشد، ص 3.
– طوسی،م،1374، فشار در سازمانها، مجله مدیریت دولتی،شماره6