تعهد سازمانی و رضایت شغلی و فضای اخلاقی سازمان

دانلود پایان نامه

نتایج تحقیقات دکتر صدیقه خورشید و زهرا محسنی در سال 1389که با عنوان «تأثیر فضای اخلاقی سازمان بر روی رضایت شغلی کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شهر گرگان» انجام شد نیز نشان داد که رفتارهای اخلاقی بر روی رضایت شغلی کارکنان مؤثر است.
9- دکتر علی اکبر امین بیدختی و معصومه صالح‌پور (1386) در پژوهش خود با عنوان «رابطه رضایت شغلی با تعهد کارکنان سازمان آموزش و پرورش» در یک نمونه 331 نفری با استفاده از کلیه دبیران مناطق 4 و 6 و 7 مشهد به عنوان جامعه آماری، به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مشهد رابطه معناداری وجود دارد.
10- نتایج تحقیقات دکتر هاشم کوزه چیان و جواد زارعی(1382) در تحقیقی با عنوان” بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه های استان خراسان “، نشان داد که بین تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی ،ارتباط معناداری وجود دارد .بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی ، ارتباط معناداری وجود دارد، بین سن و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معناداری وجود ندارد، بین سن و تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معناداری وجود ندارد.
11-نتایج تحقیقات دکتر مرادی و همکارانش (1390)با عنوان “بررسی رابطه بین تعهد حرفه ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین” که با نمونه 355 نفر انجام شد، نشان داد بین تعهد حرفه ای پرستاران و رضایت شغلی ایشان رابطه معنا داری وجود دارد و تعهد حرفه ای بررضایت شغلی کارکنان تاثیری مثبت دارد و نیزاین دو باهم بر کیفیت خدمات پرستاران موثر است.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه
با توجه به عنوان تحقیق و رابطه‌ی متغیرهای مستقل و وابسته که مبنای اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند، در این فصل اطلاعات لازم درخصوص روش اجرای تحقیق، روش جمع‌آوری اطلاعات، روش نمونه‌گیری و برآورد حجم نمونه، روایی و پایایی پرسشنامه و … که ما را در جهت رسیدن به اهداف تحقیق و اثبات و رد فرضیه‌ها کمک می‌کند، توضیح داده می‌شود.
3-2) روش تحقیق
این تحقیق با توجه به اهداف آن و طبقه‌بندی تحقیقات از جمله تحقیقات با ماهیت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیوناستفاده شده است .از آن جا که نمودار داده یک توزیع نرمال را نشان می دهند از روش های پارامتری وآماره آزمون پیرسون استفاده نموده ایم .
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد و هدف آن عبارت است از تشریح جنبه‌هایی از پدیده موردنظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی ـ سازمانی ـ صنعتی و نظایر آن.
از آنجا که در این تحقیق می خواهیم علل کاهش تعهد سازمانی را در کارمندان آموزش و پرورش مقطع متوسطه ناحیه یک رشت بررسی کنیم و راه حل های کاربردی برای رفع آن بیابیم ،این تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قرار گرفته است. زیرا هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسایل موجود در سازمان به تحقیق می‌پردازیم، آن تحقیق را تحقیق کاربردی می‌نامیم. (سکاران، 9،1390)
از آن‌جا که این تحقیق در محیط طبیعی یعنی جایی که وقایع به طور معمول روی می‌دهند، و همراه با حداقل دخالت محقق صورت می‌گیرد، تحقیق حاضر میدانی می‌باشد. از نظر افق زمانی، مقطعی تک‌ضربه‌ای است، چون داده‌های تحقیق در عرض چند هفته جمع‌آوری شده است.
3-3) جامعه‌ی آماری و نمونه آماری
جامعه‌ی آماری در این تحقیق دبیران مقطع متوسطه (دبیرستان‌های دولتی) ناحیه یک شهر رشت می‌باشد که تعداد آن‌ها 993 نفر می‌باشد.
گروه نمونه:
نمونه‌های موردنیاز در این تحقیق به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب گردیدند. یعنی افراد را به صورت تصادفی انتخاب کردیم .
3-4) روش نمونه‌گیری
با توجه به اینکه نمودار داده ها یک توزیع نرمال را نشان می داد ، در این پژوهش برای انتخاب نمونه مناسب از فرمول کوکران استفاده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه گذاری خارجی

N = 993
e = 05/0
n = 127