تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

بهشتی ،ملیکه ، نکوئی مقدم ،محمود، 1389،رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ،سال پنجم ،شماره های 1و2
تامیلسون، پال، جانکینز، میشل؛ 1386 ، نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیشگیری از ترک خدمت کارکنان، ترجمه رضازاده، تازه‌های مدیریت، دوره پنجم، شماره 18
حافظ نیا ،محمدرضا،1381، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران ،مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)چاپ هفتم
حقیری، عباس، 1388، بررسی رابطه اخلاق‌گرایی مدیران با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، صص43- 37
حیدری تفرشی، غلامحسین ، دریابگیان، آرزو ،بررسی رابطه بین رضایت شغلی، 1390،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. سال سوم، شماره یکم، (سیامی 9)، صص43-31
حقی ،معصومه ،1388،بررسی رابطه بین تعهد و کیفیت زندگی کاری دبیران آموزش و پرورش رشت ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
خاکی ،غلامرضا،1382،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
خاکی، غلامرضا، 1376، روش تحقیق در مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی تهران
خانی ،مسلم ،1387 ،کار و وجدان کار ،ماهنامه کار و جامعه ،شماره 12 ،صص16-15
خوش آهنگ ،سلمان ،1389، بررسی ابعاد رضایت شغلی با توجه به مدل JDI و تعهد سازمانی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان با توجه به ویژگی های زندگی نامه ای
دولت آبادی فراهانی ،رضا،1378 ،بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان سازمان های دولتی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت،دانشگاه شهید بهشتی .
دیویس، کیت/ نیواستورم، جان، 1375، رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی) جاپ اول، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
دفت ،ریچارد ال ،1388،تئوری و طراحی سازمان ،ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ،دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ ششم ،تهران
دیویی، کیت و نیواستورم، جان. 1380، رفتار انسانی در کار، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ذوالقدرنسب، حسن، 1387، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان در مقطع ابتدایی شهر همدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم
رابینز، استیفن 1374، مدیریت رفتار سازمانی، جلد سوم، ترجمه: سیدمحمد اعرابی، علی پارسائیان، مؤسسه پژوهش‌های فرهنگی
رابینز، استیفن ،1376، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
رابینز، استیفن، 1378، رفتار سازمانی ، چاپ دوم، جلد اول ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
رجبی‌پور میبدی ،علیرضا ، دهقانی فیروزآبادی، مرتضی، 1391، رابطه اخلاقی کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران.فصلنامه اخلاق زیستی ،سال دوم،شماره ششم،صص89-51
رحمان سرشت ،حسین ،رفیعی محمود ،کوشا ،مرتضوی ،1388،مسئولیت اجتماعی و اخلاقیات فراسازمانی ،تدبیرشماره 204
رحمدل ،غلامرضا ،1386،اخلاق اجتماعی در مثنوی معنوی ،پژوهش نامه علوم انسانی ،شماره 21
رضائیان، علی 1385، مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت، چاپ هفتم
رضایی کلید بری، حمیدرضا ، باقرسلیمی، سعید ، صالحی کرد آبادی ، سجاد ،(1390) بررسی مسائل مدیریت دولتی ، تهران :انتشارات کیومرث، چاپ اول
ساروقی، احمد،1375، تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت، فصل‌نامه مدیریت دولتی، شماره 35، صص 73-65