تعهد نسبت به سازمان و انواع فرهنگ سازمان

دانلود پایان نامه

رابطه با محیط واینکه آیا فرد تابع محیط است و با آن هماهنگ است یا می تواند آن را تحت سلطه خود درآورد
توجه به زمان و اینکه آیا گذشته نگراست یا حال نگر وآینده نگر
ماهیت فرد و دیدگاهی که فرهنگ درمورد فرد دارد که در سبک رهبری مؤثراست
توجه به فعالیت و کار از سوی فرهنگ و چگونگی حل مسایل وتصمیم گیری
توجه به مسئولیت و فردگرا یاجمع گرایی بودن که درطرح ریزی شغل و شیوه گزینش افراد مؤثراست
مفهوم فنا و اینکه محیط کار بسته یا باز تلقی می شود که در ارتباطات و سازماندهی جا و مکان مؤثراست ( به نقل از رابینز،1389).
در تحقیقی هفت ویژگی اساسی ارائه شده که در مجموع ماهیت فرهنگ یک سازمان را نشان می‌دهد.
خلاقیت و ریسک‌پذیری: درجه‌ای که کارکنان تشویق می‌شوند تا خلاق و ریسک‌پذیر باشند.
توجه به جزئیات: درجه‌ای که از کارکنان انتظار می‌رود تحلیل کنند و به جزئیات توجه نشان دهند.
توجه به نتیجه: درجه‌ای که مدیریت به جای توجه به شیوه‌ها و فرایندهای به‌کار رفته، برای حصول به نتایج بر خود نتایج تمرکز می‌کند.
توجه به کارکنان: درجه‌ای که تصمیمات مدیریت به تأثیر نتایج بر افراد توجه دارد.
توجه به تیم: درجه‌ای که فعالیت‌ها حول محور تیم‌ها به ‌جای افراد سازماندهی شده است.
جاه‌طلبی: درجه‌ای که افراد به جای راحت‌طلب بودن، جاه‌طلب و رقابتی هستند.
ثبات: درجه‌ای که فعالیت‌های سازمانی به حفظ موقعیت فعلی به جای رشد تاکید دارد.
هر یک از این ویژگی‌ها در پیوستاری از کم تا زیاد قرار دارد. ارزیابی سازمان؛ از زاویه این هفت ویژگی تصویر کلی از فرهنگ‌ سازمان به‌دست می‌دهد(جعفری، ۱۳۷۳).
2-2-7: انواع فرهنگ سازمان
با توجه به تعاریف یاد شده می‌توان گفت، فرهنگ سازمان عبارتست از باورهای مشترک در یک سازمان، هر چه باورهای مشترک ژرف‌تر و منسجم‌تر باشند فرهنگ قوی‌تر است و هر چه باورها متفاوت و وجه اشتراک آنها کمتر باشد، فرهنگ سازمان ضعیف‌تر خواهد بود.
با توجه به تعریفی که از فرهنگ سازمان ارائه گردید صاحبنظران برای طبقه‌بندی فرهنگ سازمان و تشخیص نوع فرهنگ هر سازمان، شاخص‌هایی ارائه نموده‌اند که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود. یکی از تقسیم بندی‌های متداول که معمولاً در الگوهای اقتضائی از آنها یاد می‌شود فرهنگ مکانیکی و فرهنگ ارگانیکی است که در سازمانهای با فرهنگ‌های مکانیکی، باورهای مشترک بیشتر متوجه ساختارهای رسمی، قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و روش‌های استاندارد است در حالی که سازمانهای با فرهنگ ارگانیکی باورهای مشترک عمدتاً بر ساختارهای غیر رسمی و بیشتر تأکیدها بر نتیجه و عملکرد است نه بر وسیله و ابزار کار.
در یک تقسیم‌بندی دیگر سازمانها را از لحاظ فرهنگ به چهار دسته طبقه‌بندی نموده‌اند و ویژگی‌های سازمانها با هر یک از فرهنگ‌های چهارگانه به شرح زیر توصیف شده است:
1- سازمانهای با فرهنگ علمی:
تأکید این نوع سازمانها بر استخدام افراد جوان با تمایل به یادگیری، پرورش دادن آنها و تقویت شخصیت علمی و تخصصی آنهاست.
2- سازمانهای با فرهنگ باشگاهی:
در این سازمانها تأکید بر تناسب داشتن روحیهء افراد به وفاداری و تعهد نسبت به سازمان است. در فرهنگ باشگاهی، ارشدیت و سن و سنوات خدمت در سازمان، معیار عمدهء اهمیت و ارزش افراد است.
3- سازمانهای با فرهنگ تیمی: