تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان و شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی

دانلود پایان نامه

در واقع تحلیل SWOT به دنبال حداکثر ساختن نقاط قوت و فرصتها در مقابل حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت و استفاده از امتیازات مرتبط با فرصت ها در راستای کاهش نقاط ضعف داخلی و تهدید های خارجی( ارسلان ،2008).
محیط بیرونی و درونی شامل تمام متغیرهای بیرونی و درونی سازمان است. تجزیه وتحلیل جامع محیطی شناخت انواع نیروهای درونی و بیرونی تاثیر گذار بر سازمان را شامل می شود. این نیروها ممکن است محرک بالقوهای برای سازمان باشند یا ممکن است محدودیت بالقوه ای را برای عملکرد و مفقیت سازمان ایجاد نمایند بر مبنای اطلاعاتی که به طور منظم جمع آوری شده اند، ماتریس SWOT تشکیل می شود. ترکیبات متفاوت چهار عامل( نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات ) در این ماتریس برای تعیین استراتژی های سازمان در بلند مدت به کار می روند.( جهرخاری وشانکر،2007).
2-9 . ویژگی های مهم برنامه ریزی استراتژیک
آینده نگر و بر روی آینده پیش بینی شده برای 5-10 سال دیگر تمرکز می کند و هدف آن، ساختن آینده سازمان با توجه به پیش بینی هاست.
براساس تجزیه و تحلیل کامل روندهای پیش بینی شده و حالت های مختلف احتمالی آینده و همچنین تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی استوار است.
انعطاف پذیر است و سعی می کند کلی نگر باشد. سازمان را با محیطش هماهنگ کرده و برای دستیابی به آینده مطلوب سازمان،چارچوب کلی را مشخص کرده و به آن جهت می دهد.
با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل آن، چارچوب دستیابی به مزیت رقابتی را فراهم می کند. این امر سازمان را قادر می سازد پاسخگوی روندها، رخدادها، چالش ها وفرصت های جدید در چارچوب دیدگاه و مامورتی که با فرآیند برنامه ریزی استراتژیک معین می شود، باشد. فرآیندی کیفی و متکی به ایده هاست. دادهایی که لزوماً به طور کمی تایید نمی شود از قبیل تجربیات، تعقل و ایده ها را یکپارچه ساخته، سازمان را وارد یک گفتگوی مستمر کرده و سعی می کند دیدگاه و هدف سازمانی صریح و مشخصی ارائه دهد( مهرمنش و همکاران،1391).
2-10. شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی
مجموعه فعالیت های شرکت در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام می شود. شناخت صحیح عوامل تاثیر گذار محیط، محقق را در یافتن راهبردهایی که شرکت را متحول سازد،کمک خواهد کرد.
معمولا شرایطی که بر شرکت احاطه داشته و بر آن تاثیر می گذارند از نظر نحوه تاثیر گذاری به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: آنهایی که به طور مستقیم و از درون سازمان تاثیر دارند.
دسته دوم: آنهایی که در سطح کلان و از بیرون سازمان اثر می گذارند. بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که درون شرکت وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان هستند. همچنین عوامل خارجی یا بیرونی، عواملی هستند که خارج از کنترل شرکت بوده، لیکن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند.(مهرمنش وهمکاران،1391).
2-11 . تدوین و طراحی استراتژی
مطالعات محیط خارجی و تجزیه و تحلیل محیط داخلی، نوبت به طراحی استراتژی می رسد. همانطور که گفته شد، استراتژی در واقع همان مسیر یا راه . روش کلی است که مدیران عالی برای حرکت سازمان به سوی هدف های اصلی انتخاب می کنند. بدیهی است که این انتخاب نقش تعیین کنندهای در سرنوشت سازمان دارد. همچنین می توان اهداف اساسی سازمان و راه رسیدن به آنها را استراتژی نامید (میرزایی،1389).
استراتژی یا راهبرد از آرمان و چشم انداز شرکت مشتق می شود و استراتژی در قلب فرآیند جای دارد. استراتژی چیزی که با عوامل بحرانی موفقیت بستگی داردرا تعیین می کند. یک فاکتور اصلی موفقیت عبارت است از ” تعداد محدود از عواملی که عمیقاً بر روی توانایی موفقیت یک سازمان تاثیر می گذارند.” فاکتور های اصلی موفقیت در حقیقت ، جواب این سوال ساده هستند:( چه چیزی باعث رضایت مشتریان از سازمان می شود؟)؛ ( چه عواملی باعث موفقیت صادرات شرکت در سطح بین الملی می شود). اساساً این چیزی است که فاکتور اصلی موفقیت سازمان را تشکیل می دهد.(ایسلز و پایبورن،1992).
در واقع ، عوامل بحرانی موفقیت برای تعیین میزان پیشرفت برای رسیدن به اهداف استراتژیک استفاده می شود، این مسئله تبدیل آرمان و استراتژی را به شاخص های فنی آسان می سازد و استراتژی واقعی آن استراتژی است که افراد در درون سازمان آن را درک می کنند و بتوانند با آن کار کنند.( شاهین و زیری،2005).
2-12. فرایند انتخاب استراتژی
انتخاب استراتژیک عبارت است از ارزیابی استراتژیهای مختلف و انتخاب بهترین آنها.در به کارگیری چارچوب جامع تدوین استراتژی باید یکپارچگی در قضاوت شهودی و تجزیه و تحلیل های منطقی را در نظر داشت.(اعرابی ،1391).
2-13. تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان
ماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگرهویت سازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد دارای یک فلسفه یا ماموریت است.
بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است که به صورت مکتوب به اطلاع کلیه ذی نفعان سازمان می رسد.
هر سازمان در پاسخ به یک سری نیاز ایجاد می شود و هدف آن رفع آن نیاز می باشد بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود که چه نیازهایی منجر به تشکیل سازمان گردیده است.
بیانیه ماموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می نماید.