تغییرات تکنولوژی و افزایش بهره‌وری

دانلود پایان نامه
به طور کلی مدل‌های جدید رشد درونزا را می‌توان به دو دسته AK و R&D طبقه‌بندی کرد. در مدل‌های AK که به صورت Y=AK می‌باشد، A مبین عامل موثر در تکنولوزی است در حالی که K شامل سرمایه‌انسانی و فیزیکی است. در این مدل بازده نزولی نسبت به سرمایه وجود ندارد. این امر به دلیل وجود برخی اثرهای خارجی است که توسط تکنولوژی های نهفته در سرمایه پدید می‌آید و تمایل به بازده نزولی را خنثی می‌کند. سرمایه‌گذاری به افزایش در بهره‌وری منجر می‌شود که از عایدی خصوصی آن بیشتر است. این الگو امکان می‌دهد که افزایش نرخ سرمایه‌گذاری بتواند به رشد پایدار منجر شود، به گونه‌ای که در الگوی سولو مساوی یک گردد.
یک روش دیگر برای به دست آوردن معادله‌ای مانند y=AK این است که فرض می‌کنیم که به دلیل بهبود کیفیت ماشین‌آلات و نیز ایجاد تنوع در ماشین‌آلات و نهادهای واسطه ای، تمایل به بازده نزولی خنثی می‌شود. در این تفسیر K، نشانگر تنوع یا کیفیت نهاده‌ها است. برای دستیابی به این تنوع، انجام تحقیق و توسعه لازم است و بنگاه‌ها نیروی‌کار ماهر خود را به این فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند. هزینه‌های تحقیق و توسعه که این نهاده‌ها ایجاد می‌کنند توسط بنگاه‌هایی که در بازارهای رقابت انحصاری عمل می‌کنند تامین می‌شود، اما مدل‌های مبتنی بر R&D که اهمیت تاثیر تحقیق و توسعه را در نرخ‌های رشد مطرح می‌کند، در محافل اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این مدل‌ها به جای دنبال کردن فرض نظریه نئوکلاسیک و اثر برونزا بودن تغییرات تکنولوژیک دارای این مزیت است که در جهت توصیف نیروهای موثر در تغییرات تکنولوژیک تلاش می‌کند.
کارهای تجربی انجام شده بر اساس مدل AK متعلق به رومر (1987)، رویلو (1978)، بارو(1991) است. آزمون تجربی مدل R&D نیز توسط رومر (1990)، گروسمن، هلپمن (1991) و آفیون و هاویت (1992) بررسی شده است که این مدل‌ها کمتر مورد تایید تجربی قرار گرفته‌اند.
در صورت اعتقاد به نظریه رشد درونزا، باید نرخ رشد بلند مدت نسبت به سیاست‌های دولتی حساس باشد. در چنین وضعیتی برخی از منابع بالقوه رشد بلند مدت عبارتند از: نرخ‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، نرخ‌های سرمایه‌گذاری در سرمایه‌انسانی، سهم صادرات، حق مالکیت، حجم دولت و رشد جمعیت، که بر اساس مدل رشد درونزا، تغییرات دایمی در این متغیرها، باید منجر به تغییرات پایداری در نرخ‌های رشد گردد.( پژوهشنامه اقتصادی، 1383)
1-6-2- مدل AK
در این مدل با ماکزیمم کردن مدل زیر و با توجه به قید زیر به نرخ رشد محصول می‌رسیم :
(9-2) u
( 10-2) S.t: =[1- –
که در آن :
=A
=
(11-2)
که در آن u(0) تابع مطلوبیت با کشش جانشین بین دوره‌ای ثابت، C مصرف، Y محصول، نرخ استهلاک، P نرخ ترجیح زمانی، نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی و نرخ سرمایه‌گذاری انسانی است.
پس با اثبات ثابت بودن نسبت تابع تولید زیر ررا بدست می‌آوریم :
(12-2)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   راهبردهای یادگیری و ملاحظات اخلاقی

معادله بالا شکل استاندارد تکنولوژی تولید AK است. (Romer,1996)
2-6-2- مدل R&D
در این مدل‌ها، فرآیند تکنولوژیک از پژوهش و نوآوری منتج می‌شود. کشف فنون جدید باعث افزایش بهره‌وری می‌شود و چنین اکتشافاتی، در نهایت باعث رشد بلندمدت هستند. مدلی که در نظر می گیریم گونه خاصی از مدل های R&D و رشداست که بوسیله رومر (Romer,1990) و گروسمن و هلپمن (Grossman&Helpman,1990) و اقیون و هویت (Aghion& Howit,1992) تعمیم یافته اند این مدل شامل چهار متغیر، نیروی‌کار، سرمایه، تکنولوژی و تولید است و زمان پیوسته می باشد و فروض ساده کننده زیر برقرار است :
در این مدل دو بخش وجود دارد: الف) بخش تولید کالا ب) بخش R&D که در آن به انباشت دانش ایجاد شده اضافه می شود. توابع تولید کالاها و R&D از نوع کاب-داگلاس تعمیم یافته اند.
مانند سولو، این مدل اجازه می دهد قسمتی از محصول پس انداز شود و نیز قسمت هایی از نیروی‌کار و موجودی سرمایه در بخش R&D به طور برونزا و ثابت مورد استفاده قرار گیرد.
به عبارت دیگر دانش به عنوان یک کالای غیر رقیب (Non Rival) معرفی می شود. مقدار محصولی که در زمان t تولید می شود عبارت است از :
(13-2)