تغییرات قیمت سهام و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

برای محاسبه Vitنمونه های انتخابی، نیاز به تعداد سهام معامله شده و روزهای انجام مبادله در طول دوره ٢١ روزه قبل و بعد از اعلان سود و هم چنین تعداد سهام منتشر هر شرکت در طی آن روزها است که این اطلاعات نیز از آرشیو آماری بورس استخراج شد . درباره تعداد سهام منتشر شده این توضیح لازم است که چون در ایران بازخرید سهام طبق قانون تجارت ممنوع است، بنابراین زمان ممکن برای تغییر در سرمایه شرکت و تعداد سهام منتشره شرکت ها، تاریخ مجامع فوق العاده آن ها برای افزایش سرمایه است و از آنجایی که در این تحقیق شرکت ه ایی که در دوره مورد بررسی دارای افزایش سرمایه بوده اند از نمونه های انتخابی حذف شده اند در نتیجه میزان سرمایه ثبت شده شرکت ها در طی سال مورد رسیدگی به عنوان تعداد سهام منتشره آن ها در مخرج فرمول مورد استفاده قرار گرفته است .
برای تشریح مدل مذکور مثالی را ذکر می کنیم:
شرکت چادرملو که یکی از نمونه ها است ،سود برآوردی سالیانه هر سهم خود را برای سال منتهی به29/12/1384را در تاریخ 25/02/1384 اعلان نمود.برای اینکه بتوانیم متوسط گردش سهام این شرکت را محاسبه کنیم لازم است تا تعداد سهام مبادله شده این شرکت را برای 21 روز قبل و بعد از اعلان و همچنین تعداد سهام مبادله شده این شرکت را برای دوره 21 روز قبل و بعد از اعلان سود و همچنین تعداد سهام ثبت شده این شرکت را در سال 84 بدست آوریم .برای سادگی محاسبات ،در این قسمت فقط دوره قبل از اعلان را استخراج می کنیم . سپس میانگین آن را به عنوان تعداد سهام مبادله شده شرکت چادرملو در دوره 21 روز قبل از اعلان سود مورد استفاده قرار می دهیم.
= 0.00029
3-8-3 بازده غیر عادی انباشته
فرضیه سوم “اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می شود.” به تغییرات قیمت سهام در اثر اعلان سود برآوردی هر سهم، اشاره دارد . برای این که بتوانیم تاثیر اعلان را بر روی قیمت سهام شرکت ها مورد ارزیابی قرار دهیم لازم است تا بازده غیرعادی انباشته برای نمونه های مورد بررسی محاسبه شود . به این منظور زمان اعلان سود برآوردی هرسهم به عنوان روز اعلان درنظر گرفته شده است . سپس، قیمت سهام و شاخص بازار در ٢١ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هرسهم برای انجام محاسبات فراهم شد.
پس از اخذ قیمت و شاخص ها به صورت روزانه، برای محاسبه نرخ بازده غیرعادی انباشته سهام شرکت ها در دوره زمانی تحقیق از مدل ساده بازار استفاده نتیجه فرایند (Rm) شده است . زیرا، در این مدل فرض بر این است که بازده بازار انتظار بازده سهام شرکت ها در هر دوره زمانی است . بنابراین تفاضل بازده واقعی نمونه I در دوره زمانی t با بازده بازار در همان دوره نشان گر بازده غیرعادی است. محاسبه بازده غیرعادی انباشته برای هر نمونه بر اساس رابطه زیر محاسبه شده است:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   به عنوان یک استراتژی و استراتژی رهبری هزینه

CAR=بازده غیر عادی انباشته
AR=بازده غیر عادی
N=تعداد نمونه ها
نیز به شرح زیر محاسبه می شود:
Rit=بازده واقعی نمونه iدر دوره t
P1= قیمت سهام در پایان دورهt
P0= قیمت سهام در ابتدای دوره t
روش محاسبه mt R نیز به شرح زیر است:

Rmt = بازده بازار در دوره t
TEDPIXt= بازده قیمت و سود نقدی سهام در دوره t
TEDPIXt-1= بازده قیمت و سود نقدی سهام در دوره t-1
باید خاطر نشان کرد که TEDPIX برآیند حرکت های قیمتی وبازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است که می تواند بازده کل سرمایه گذاری را بر روی اوراق سهام در طی یک روز معین نشان دهد. با توجه به محاسبات یاد شده ، در نهایت از طریق محاسبه تفاوت بین بازده واقعی و بازده بازار ، بازده غیرعادی به دست می آید. لازم به یادآوری است دوره محاسبه CAR برای هر نمونه، شامل یک دوره ٢١ روزه قبل از اعلان سود برآوردی هر سهم و یک دوره ٢١ روزه پس از اعلان سود برآوردی هر سهم است. هم چنین برای محاسبه میانگین CAR برای هر دوره (٢١ روز قبل و ٢١ روز پس از اعلان سود برآوردی) از رابطه زیر استفاده شده است:

:میانگین بازده غیر عادی انباشته نمونه ها در دوره T
:بازده غیر عادی انباشته نمونه i در دوره T
T:دوره محاسبه بازده غیر عادی انباشته شامل ٢١ روز قبل و ٢١ روز بعد از زمان اعلان
سود برآوردی هرسهم.