تغییرات قیمت سهام و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف
6.173
مقدار sig برای آزمون دو طرفه
.000
a. آزمون توزیع نرمال بودن.
b. محاسبات داده ای.
بنابر رد شدن فرض نرمال بودن ، استفاده از آزمون t زوجی در صورتی مناسب است که داده ها اختلاف نا محسوسی از نرمال داشته و داده های پرت آنچنان نداشته باشند.
در جدول شماره چهار و نمودار شماره دو(پیوست) مشاهده می شود که داده ها از نرمال بودن بسیار انحراف داشته و داده های پرت موثری در نمونه موجود می باشد. از آنجایی که داده ها مورد وثوق بورس اوراق بهادار می باشد مجاز به حذف اطلاعات نیستیم. با این حال ما دو داده که به شدت پرت می باشند را حذف نموده که در نمودار شماره سه(پیوست) نمایش داده شده است. با این حال فرض نرمال بودن برقرار نبوده و استفاده از آماره t مجاز نمی باشد. بنابراین از آزمونهای ناپارامتری که نسبت به انحراف از نرمال بودن و داده های پرت مقاوم هستند استفاده می کنیم.
برای انجام این فرضیه از آزمون ویلکاکسون بهره می بریم
جدول شماره 5-4- آزمون آماریb ویلکاکسون
q4 – q3
Z -1.220a
مقدار sig برای آزمون دو طرفه .222
a. Based on negative دامنه داده ها.
b. Wilcoxon Signed دامنه داده ها Test
با مشاهده مقدار sig (معیار آزاد برای انجام فرض صفر) در جدول شماره پنج مشاهده می شود که در سطح 95 درصد فرض صفر پذیرفته می شود. این بدین معناست که حجم مبادلات قبل از اعلان سود با حجم مبادلات پس از اعلان سود در بازه زمانی این تحقیق برابر است.
3-2-4- آزمون فرضیه سوم:
فرضیه سوم با عنوان “اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می گردند.”بیانگر تغییرات قیمت سهام در اثر اعلان سود بر آورد ی هر سهم می باشد که این تغییرات به دلیل وجود محتوای اطلاعاتی در اعلان سود می باشد برای آزمون این فرضیه نیز همانند دو فرضیه پیش ابتدا نرمال بودن را با آزمون می سنجیم سپس فرضیه را با آزمون ویلکاکسون نتیجه گیری می کنیم.
بیان فرضیه : اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می گردد
طبق جدول شماره چهار مشاهده می شود فرض نرمال که با آزمون تک نمونه ای کلموگروف اسمیرنوف از تفاضل مقادیر عددی تعدیل قیمت سهام بعد(q6) و قبل (q5) انجام شده با مقدار عددی صفر برای sig رد شده است .
جدول شماره 6-4- آزمون تک نمونه ای(نرمال بودن فرض سوم)
q65
N
152
پارامتر های توزیع نرمالa,b
میانگین .0001
انحراف استاندارد از میانگین .00783