تفاوت ها و تفاوت

دانلود پایان نامه

شکل 3-6- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S2 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S3، آندزیت پورفیری: جذب‌های اصلی در هر دو منحنی سطح تازه و هوازده مشترک است. عمیق ترین سیماهای جذبی در 36/1 و 9/1 میکرومتر به دلیل آب رخ می‌دهد. سومین سیمای جذب اصلی در 35/2 میکرومتر ناشی از شیشه آتشفشانی کلریتی شده در زمینه سنگ است. جذب 26/2 میکرومتر ناشی از عامل Fe-OH است. حضور اکسیدهای آهن نیز با سیماهای جذبی کم و بیش عمیق در 39/0 (41/0 در سطح تازه)، 72/0 و 94/0 میکرومتر مشخص می‌شود. علت جذب در 12/1 میکرومتر (13/1 در سطح تازه) هم به دلیل Fe2 می‌باشد (شکل 3-7).
شکل 3-7- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S3 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S4 یک آهک است که عمیق ترین سیمای جذب در 32/2 و همچنین جذب در 98/1، 14/2 و 26/2 میکرومتر ناشی از کلسیت و دولومیت می‌باشد. جذب 4/0 هم بخاطر اکسیدآهن است (شکل 3-8).
شکل 3-8- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S4 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S5 یک سنگ آذرآواری با قطعات جوش خورده (آگلومرا). بازتاب بیشتر منحنی سطح تازه و تفاوت های موجود میان دو طیف، به علت برجستگی‌ها و رنگ تیره سطح بیرونی نمونه است. این نمونه در نواحی 4/0، 7/0، 9/0 و 1/1 میکرومتر جذب‌های پهن و کم عمقی به دلیل اکسیدهای آهن نشان می‌دهد. عمیق ترین جذب در 34/2 میکرومتر احتمالا به دلیل کلریت است. جذب در 25/2 نیز به علت Fe-OH می‌باشد. باندهای جذب عامل OH در 36/1 و 4/1 میکرومتر دیده می‌شوند (شکل 3-9).
شکل 3-9- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S5 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S7 ماسه‌سنگ است. بازتاب کلی سطح هوازده از سطح تازه بالاتر بوده اما هر دو منحنی سیماهای جذبی مشترک دارند. این نمونه به دلیل گل کربناتی و کانی‌های رسی موجود به ترتیب در 35/2 و 24/2 میکرومتر دارای عمیق ترین جذب است. سایر جذب‌های مربوط به کربنات در 12/2 و 95/1 میکرومتر دیده می‌شود. جذب در 72/0 و 9/0 و همچنین باند جذبی پهن و کم عمق از 01/1 تا 13/1 میکرومتر نیز به دلیل اکسیدآهن بوجود آمده است. آب موجود در نمونه سیمای جذبی تیزی در 4/1 میکرومتر ایجاد می‌کند (شکل 3-10).
شکل 3-10- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S7 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S9 یک توف سیاهرنگ با ترکیب احتمالی بازالت که علت جذب در محدوده 4/0 تا 5/0 لکه های قرمز رنگ اکسیدآهن فراوان است. سیماهای جذبی موجود در 25/2 و 35/2 میکرومتر به ترتیب ناشی از ارتعاشات Fe-OH و Mg-OH می‌باشد (شکل 3-11).
شکل 3-11- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S9 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S12، آندزیت، جذب شاخص در هر دو منحنی طیفی در 33/2 و بازتاب در 16/2 میکرومتر به دلیل کلریت و اپیدوت ناشی از دگرسانی کانی‌های میفیک است. جذب در 25/2 میکرومتر به علت بنیان Fe-OH می‌باشد. منحنی طیفی سطح تازه باند جذب آب را در 37/1 و سطح هوازده در 41/1 میکرومتر نشان می‌دهند. منحنی طیفی این دو سطح در محدوده بازتابی با هم تفاوت دارند؛ سطح تازه که به دلیل دگرسانی های کلریتی و اپیدوتی به رنگ سبز دیده می شود، باند 1 استر (محدوده سبز طیف الکترومغناطیس) را به خوبی بازتاب می‌دهد و در باند 2 دارای جذب است اما سطح هوازده که به دلیل آهن سه ظرفیتی (پوشش ورنیه صحرائی) به رنگ قهوه ای است، در باند 2 (محدوده قرمز طیف الکترومغناطیس) بازتاب خوبی نشان می‌دهد (شکل 3-12).
شکل 3-12- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S12 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S13، ماسه‌سنگی است که اولین و دومین سیمای جذبی آن در 33/2 و 98/1میکرومتر ناشی از حضور کربنات در سنگ می‌باشد. جذب‌های موجود در 41/0، 7/0، 9/0 و 01/1 موید حضور اکسیدآهن است. باندهای جذب آب یعنی 4/1 و 91/1 میکرومتر نیز وجود دارد. جذب در 26/2 میکرومتر به Fe-OH موجود در نمونه نسبت داده می‌شود (شکل 3-13).
شکل 3-13- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S13 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونهS15 احتمالاً یک سنگ آذرین بیرونی با ترکیب حدواسط است که به شدت دچار دگرسانی اپیدوتی و کلریتی شده‌است، از این رو هر دو منحنی طیفی سطح تازه و هوازده عمیق ترین سیمای جذبی را در 33/2 میکرومتر نشان می‌دهند. دومین جذب عمیق در 64/0 و سومین جذب در 84/1 و نیز جذب در محدوده 93/0 تا 1/1 میکرومتر به دلیل اکسیدهای آهن 2 و 3 ظرفیتی است. این نمونه باندهای جذبی آب یعنی 4/1 و 9/1 میکرومتر را نیز نشان می‌دهد. به طور کل منحنی‌های طیفی هر دو سطح تازه و هوازده مانند هم، با این تفاوت که بازتاب کلی منحنی سطح هوازده بیشتر از سطح تازه است (شکل 3-14).