تفاوت ها و فرایند

دانلود پایان نامه

نمونه S41، آهک لیمونیت دار، شاخصترین سیمای جذبی سطح تازه در این نمونه در 32/2 میکرومتر رخ می‌دهد که همراه با جذب 91/1 و 87/1 میکرومتر، ناشی از بنیان CO3 می‌باشد. دومین سیمای جذبی عمیق در 48/2، 39/1 و 36/1 میکرومتر احتمالا به دلیل بنیان هیدروکسیل است. جذب‌های موجود در 01/1 و 12/1 و 66/1 میکرومتر را می‌توان به حضور Fe2 نسبت داد امّا بخاطر فراوانی آهن سه ظرفیتی که رنگ زرد نمونه را ایجاد کرده است، سیماهای جذبی متعددی نیز در 4/0-38/0، 68/0 و 93/0 میکرومتر به دلیل اکسیدهای آهن دیده می‌شود. منحنی طیفی سطح هوازده بسیار شبیه منحنی سطح تازه نمونه است و باند جذب آب در 38/1 و 48/1 میکرومتر را به خوبی نشان می‌دهد (شکل 3-28).
شکل 3-28- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S41 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S42 یک سنگ کربناتی است که شکل کلی منحنی طیفی سطح تازه و هوازده آن شبیه هم است اما منحنی سطح تازه شدت بازتاب کلی بیشتر و پیک های جذبی عمیقتری دارد. همچنین در برخی از باندهای جذبی کوچک، تفاوت هایی وجود دارد که ناشی از هوازدگی سطح نمونه است. منحنی طیفی سطح تازه، بیشترین کمینه بازتابایی را به صورت جذب دوتایی در 98/1 و 99/1 میکرومتر نشان می‌دهد که شاخص کربناتهاست. سطح هوازده این جذب را با شدت کمتر و تنها در 99/1 میکرومتر دارد. جذب در 88/1، 92/1 و 33/2 نیز به دلیل کربنات است. مقدار فراوان اکسیدهای آهن به صورت سیماهای جذبی نسبتا عمیق در 42/0، 94/0، 02/1 (سطح تازه) و 41/0، 01/1 (سطح هوازده) دیده می‌شود. منحنی طیفی سطح هوازده باندهای جذب آب در 4/1 و 91/1 را به خوبی نشان می‌دهد. سطح تازه این جذبها را در 36/1 و 91/1 میکرومتر دارد (شکل 3-29).
شکل 3-29- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S42 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S47 یک ژاسپیلیت است که به مقدار زیاد اکسیدآهن دارد. منحنی طیفی سطح تازه و هوازده این نمونه شبیه یکدیگر است و فقط بعضی از جذب ها نسبت به هم اندکی جابجایی دارند. سایر کمینه های بازتابی که در 9/1، 93/1، 98/1، 33/2 و 47/2 میکرومتر دیده می‌شود به بنیان OH منسوب می‌شود. سیماهای جذب در 41/1 و 9/1 میکرومتر ناشی از ارتعاشات بنیان OH است. باندهای جذبی نسبتا پهن و عمیق که در 42/0، 54/0 و 85/0 میکرومتر دیده می‌شود، شاخص اکسیدهای آهن می‌باشد (شکل 3-30).
شکل 3-30- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S47 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S48 ماسه‌سنگی است که جذب عمیق در 32/1 میکرومتر را به دلیل یون OH و سیمای جذبی در 98/1 میکرومتر را به دلیل Fe2 نشان می‌دهد. ذرات رسی موجود عامل جذب در 22/2 میکرومتر هستند (شکل3-31).
شکل 3-31- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S48 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S56 یک ماسه‌سنگ سبزرنگ است. عمیق ترین سیمای جذبی در 98/1 میکرومتر به دلیل سیمان کربناتی بوجود آمده است و کمینه های بازتابی در 4/0، 71/0، 9/0 و همچنین پهنای باند کم عمق در 15/1-01/1 میکرومتر ناشی از Fe2 است. جذب در 4/1، 03/2 و 09/2 میکرومتر به دلیل حضور یون OH می‌باشد(شکل 3-32).
شکل 3-32- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S56 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S57، آهک مارنی، با جذب در 33/2 و 25/2 میکرومتر که شاخص کربنات است. جذب ضعیف در 21/2 میکرومتر ناشی از کانی‌های رسی می‌باشد. حضور یون OH در سیماهای جذبی 36/1 و 4/1 میکرومتر نمایان است و اکسیدهای آهن نیز با جذب در 4/0، 69/0، 92/0 و 02/1 میکرومتر مشخص می‌شوند (شکل 3-33).
شکل 3-33- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S57 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S60 سنگ کربناتی کوارتزدار، هر دو منحنی عمیق ترین سیماهای جذبی را در 98/1 و 03/2 میکرومتر به ترتیب به دلیل کلسیت و یون OH نشان می‌دهند. منحنی سطح تازه سیمای جذبی شاخص کربنات ها در 33/2 را به خوبی نشان می‌دهد ولی سطح هوازده این جذب را ندارد. علت جذب در 09/2، 18/2 و 21/2 میکرومتر به ترتیب ناشی از بنیان های OH، CO3 و Al-OH می‌باشد. فرایندهای ارتعاشی بنیان OH نیز موجب جذب در 34/1 میکرومتر شده‌است (شکل 3-34).
شکل 3-34- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S60 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S64، یک توف سبزرنگ است که دچار دگرسانی کلریتی شده‌است. اولین و دومین جذب عمیق به ترتیب در 03/2 و 09/2 میکرومتر است که می‌تواند ناشی از ؟ باشد. سومین جذب در 23/2 میکرومتر به دلیل بنیان Al-OH و چهارمین جذب در 35/2 به دلیل بنیان Mg-OH کلریت است. جذب در 99/1 و 84/1 میکرومتر به حضور احتمالی کلسیت نسبت داده می‌شود. یون OH نیز سیمای جذبی 4/1 را بوجود آورده است. جذب 1/1، 91/0 و 74/0 میکرومتر ناشی از اکسیدآهن می‌باشد (شکل 3-35).
شکل 3-35- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S64 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).