تفسیر نتایج حاصل شده و نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

5-1-مقدمه:
با توجه به تجزیه و تحلیل که در فصل چهارم انجام شد نتایج زیر به دست آمده و می‌توان با توجه به آزمون‌هایی که صورت گرفته به طور کلی گفت که اکثر فرضیه های تحقیق تایید شده و اکنون لازم است تا به صورت خاص به بحث و نتیجه گیری هر یک بپردازیم.
5-2- نتیجه‌گیری
در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم با استفاده از آمار وارده به اجرای احکام دادگستری خواهیم پرداخت. انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار خواهیم داد و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم را مقایسه و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص می کنیم؛ به گونه ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت و نمونه ملاحظه نماید داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. در این قسمت به تفسیر نتایج حاصل شده پرداخته مى‌شود. طورى که ابتدا هر فرضیه مطرح شده و یافته متناظر با آن ارائه مى‌شود.
5-2-1-فرضیه اول
نتایج پژوهش بیانگر آن است که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرهای استان پایین است. بنابراین مى‌توان گفت که سیمایی جنایی شهر اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و تقریباً نسبت به جمعیت و وسعت از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می باشد.
5-2-2 فرضیه دوم
نتایج پژوهش بیانگر آن است که وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرهای استان کمتر باشد. بنابراین می‌توان گفت که شهر اردل با توجه به بافت شهری وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می باشد. ولی با توجه به آمار های اخذ شده این موضوع کمی متفاوت تر بوده به طوری که بعضی از شهرستان ها نسبت به شهرستان اردل از وضعیت بهتری برخوردار می باشند.
5-2-3 فرضیه سوم
نتایج پژوهش بیانگر آن است که وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد. البته باید گفت که ایم=ن نتیجه با آمار های مآخوذه ما که از مراجع رسمی دادگستری و نیروی انتظامی اخذ کرده کاملاً متفاوت و بعضاً برعکس می‌باشد.
5-2-4 فرضیه چهارم
نتایج پژوهش بیانگر آن است که وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می باشد. بنابرای به طور کلی می‌توان گفت وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می باشد ولی همانطور که قبلاً بیان کرده ایم وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در شهرستان اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان بیشتر می باشد.
5-3-نتیجه گیری کلی
در جهان امروز، برنامه ریزی از مسایل بسیار مهم، کلیدی و اساسی محسوب می شود و یکی از پیش نیازهای اصلی و برنامه ریزی، داشتن آمار صحیح و قابل اتکاست در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی که به آن «سیمای جنایی» گفته می‌شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی بر هیچ کسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیش گیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:
در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی که متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد .
نهادها اقدامات پراکنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند.
اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی که چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری کنند.
5-4-پیشنهادها
1 ـ پیشگیری از وقوع ج