تقسیم کار اجتماعی و مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه

آموزش همگانی عوامل موثر بر نوع دوستی را افزایش دهیم.
3/ طبق نتایج این پژوهش که با افزایش همدلی /دینداری ومسؤلیت پذیری نوع دوستی افزایش پیدا
میکند.پیشنهاد می شود عوامل موثر دیگری که می تواند نوع دوستی را افزایش دهد تحقیق شود.
4/ برای اینکه نوع دوستی را در بین دانش آموزان افرایش دهیم باید احساس تعهد وتعلق وهمدلی
همراه با دینداری را تقویت کنیم ومحاسبات مادی کمرنگ شود.
5/زمینه گسترش نوع دوستی فراهم اید. نتایج بیانگر ان است که متغیر های سه گانه اثر معنی داری
بر پیش بینی نوع دوستی دارندواگر افزایش توان همدلی بالا برود در روابط اجتماعی می توان نوع
دوستی را اقزایش داد.
فهرست منابع
اباذری، یوسف علی(۱۳۸۲). “کارگاه تحلیل یافته پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان” ،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
احمدلو، حبیب(۱۳۸۱). “بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
احمدی، سیروس (۱۳۸۴). بررسی بی تفاوتی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن، پایان نامه دوره دکتری چامعه شناسی دانشگاه اصفهان.
آزاد ارمکی، تقی(۱۳۷۷). “بررسی مسائل اجتماعی تهران” : انتشارات جهاد.
ازکیا، مصطفی(۱۳۸۰). “بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته در نواحی روستایی شهر کاشان” ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره ۳۶.
ازکیا، مصطفی(۱۳۸۰). “بررسی رابطه انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته در نواحی روستایی شهر کاشان” ، نامه علوم اجتماعی، شماره ۱۷.
اسعدی، سید حسن(۱۳۷۶). “جمعیت و امنیت اجتماعی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه باقر العلوم.
بیرو، آلن (1366). فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
چلبی، مسعود(۱۳۷۲). “وفاق اجتماعی، نامه علوم اجتماعی” ، جلد دوم، شماره ۳.
چلبی، مسعود(۱۳۷۵). “جامعه‌شناسی نظم” ، تهران: نشر نی.
دورکیم، امیل (1381). در باره تقسیم کار اجتماعی، باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
دورکیم، امیل (1383). صور بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران : نشر مرکز.
رجب زاده، احمد (1379). دانشگا، دین و سیاست، سنجش گرایشهای فکری و فرهنگی دانشجویان، تهران: گزارش تحقیقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
رفیع پور، فرامرز(۱۳۷۸). “آنومی، پژوهشی در پتانسیل آنومی در شهر تهران”: انتشارات سروش.
روشه، گی (1376) .جامعه‌شناسی تالکوت پارسنز، عبدالحسین نیک گهر، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی بتیان.
ساروخانی، باقر(۱۳۸۰). “درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی”، تهران: نشرکیهان، چاپ سوم، جلد اول.