تمایل به پرداخت بیشتر و تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه

12-9
تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر کیفیت ادراکی (PQ)
نمودار 9-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (استاندارد)
نمودار 10-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (معناداری ضرایب)
شاخصهای برازش بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی (کای دو به درجه آزادی 90/2، GFI=0.99، AGFI=0.95، CFI=0.99، NFI=0.98 و RMSEA=0.067) نشان دهنده برازش مطلوب تحلیل عاملی تاییدی انجام شده می باشد. با توجه به نتایج نمودار تحلیل عاملی تاییدی در حالت معناداری، تمامی بارهای عاملی مرتبط شاخص ها، در سطح اطمینان 99 درصد معنادار (تمامی بارهای عاملی خارج از محدوده 2+ و2- قرار دارند) می باشند، در نتیجه تمامی شاخص های تعریف شده برای متغیرها، با اهمیت هستند و شاخص محسوب می شوند. با توجه به ضرایب استاندارد شده می توان دریافت که کدام شاخص بیشترین نقش را در اندازه گیری متغیر ایفا می کند. در ارتباط با متغیر کیفیت ادراکی (PQ) شاخص 3 (Q3) با بار عاملی 78/0 بیشترین نقش را در تبیین و اندازه گیری آن ایفا می نماید.
تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر ارزش ادراکی (PV)
نمودار 11-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (استاندارد)
نمودار 12-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (معناداری ضرایب)
شاخصهای برازش بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی (کای دو به درجه آزادی 57/0، GFI=1.00، AGFI=0.99، CFI=1.00، NFI=1.00 و RMSEA=0.000) نشان دهنده برازش مطلوب تحلیل عاملی تاییدی انجام شده می باشد. با توجه به نتایج نمودار تحلیل عاملی تاییدی در حالت معناداری، تمامی بارهای عاملی مرتبط شاخص ها، در سطح اطمینان 99 درصد معنادار (تمامی بارهای عاملی خارج از محدوده 2+ و2- قرار دارند) می باشند، در نتیجه تمامی شاخص های تعریف شده برای متغیرها، با اهمیت هستند و شاخص محسوب می شوند. با توجه به ضرایب استاندارد شده می توان دریافت که کدام شاخص بیشترین نقش را در اندازه گیری متغیر می کند. در ارتباط با متغیر ارزش ادراکی (PV) شاخص 1 (V1) با بار عاملی 74/0 بیشترین نقش را در تبیین و اندازه گیری آن ایفا می نماید.
تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر منحصر به فرد بودن (UN)
نمودار 13-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (استاندارد)
نمودار 14-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (معناداری ضرایب)
شاخصهای برازش بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی (کای دو به درجه آزادی 19/0، GFI=1.00، AGFI=1.00، CFI=1.00، NFI=1.00 و RMSEA=0.000) نشان دهنده برازش مطلوب تحلیل عاملی تاییدی انجام شده می باشد. با توجه به نتایج نمودار تحلیل عاملی تاییدی در حالت معناداری، تمامی بارهای عاملی مرتبط شاخص ها، در سطح اطمینان 99 درصد معنادار (تمامی بارهای عاملی خارج از محدوده 2+ و2- قرار دارند) می باشند، در نتیجه تمامی شاخص های تعریف شده برای متغیرها، با اهمیت هستند و شاخص محسوب می شوند. با توجه به ضرایب استاندارد شده میتوان دریافت که کدام شاخص بیشترین نقش را در اندازه گیری متغیر می کند. در ارتباط با متغیر منحصر به فرد بودن (UN) شاخص 3 (U3) با بار عاملی 84/0 بیشترین نقش را در تبیین و اندازه گیری آن ایفا می نماید.
تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر تمایل به پرداخت بیشتر (IP)
نمودار 15-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (استاندارد)
نمودار 16-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (معناداری ضرایب)
شاخصهای برازش بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده این مطلب است که مدل اشباع شده است و تحلیل عاملی تاییدی دارای برازش کامل می باشد. با توجه به نتایج نمودار تحلیل عاملی تاییدی در حالت معناداری، تمامی بارهای عاملی مرتبط شاخص ها، در سطح اطمینان 99 درصد معنادار (تمامی بارهای عاملی خارج از محدوده 2+ و2- قرار دارند) می باشند، در نتیجه تمامی شاخص های تعریف شده برای متغیرها، با اهمیت هستند و شاخص محسوب می شوند. با توجه به ضرایب استاندارد شده می توان دریافت که کدام شاخص بیشترین نقش را در اندازه گیری متغیر ایفا می کند. در ارتباط با متغیر تمایل به پرداخت بیشتر (IP) شاخص 2 (P2) با بار عاملی 90/0 بیشترین نقش را در تبیین و اندازه گیری آن ایفا می نماید.
تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر تمایلات رفتاری خرید (IB)
نمودار 15-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (استاندارد)
نمودار 16-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر … (معناداری ضرایب)
شاخصهای برازش بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی (کای دو به درجه آزادی 12/0، GFI=1.00، AGFI=1.00، CFI=1.00، NFI=1.00 و RMSEA=0.000) نشان دهنده برازش مطلوب تحلیل عاملی تاییدی انجام شده می باشد. با توجه به نتایج نمودار تحلیل عاملی تاییدی در حالت معناداری، تمامی بارهای عاملی مرتبط شاخص ها، در سطح اطمینان 99 درصد معنادار (تمامی بارهای عاملی خارج از محدوده 2+ و2- قرار دارند) می باشند، در نتیجه تمامی شاخص های تعریف شده برای متغیرها، با اهمیت هستند و شاخص محسوب می شوند. با توجه به ضرایب استاندارد شده می توان دریافت که کدام شاخص بیشترین نقش را در اندازه گیری متغیر ایفا می کند. در ارتباط با متغیر تمایلات رفتاری خرید (IB) شاخص 3 (B3) با بار عاملی 79/0 بیشترین نقش را در تبیین و اندازه گیری آن ایفا می نماید.
4-3-5-3 ارزیابی بخش ساختاری مدل
در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی (متغیرهای نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار می گیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع، سه مسئله مد نظر قرار می گیرد.
1) علائم (مثبت یا منفی) پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان می دهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند.
2) مقدار پرارامترهای برآورد شده نشان می دهد که تا چه حد روابط پیش بینی شده، قوی می باشند. در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنی دار باشند(یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از 96/1 باشد).
3) مجذور همبستگی چندگانه () برای معادلات ساختاری، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای نهفته مستقل (بیرونی) تبیین می شود را نشان می دهد. هر چه مقدار بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را بیان می کند. (کلانتری, 1388, ص. 140)