تمایل به پرداخت بیشتر و تمایل به پرداخت

دانلود پایان نامه
3-4 نمونه:
هر تحقیق علمی با سوالی در باره واقعیت آغاز می‌شود پس از تشخیص و تعیین واقعیت مقتضی باید پرسید آیا کل واقعیت باید مشاهده شود؟ یا آیا مشاهده جزئی از آن کفایت می نماید؟
اگر مشاهده جزئی، کافی است. حال سئوال این است که این جزء چگونه باید انتخاب شود تا معرف کل باشد، در پاسخ به این نوع سوالات است که مسأله نمونه‌گیری مطرح می‌شود. بنابراین نمونه‌گیری مرحله‌ای از مراحل به هم پیوسته تحقیق علمی است و در حقیقت نمونه‌گیری موجب تسهیل کار در تحقیق می‌گردد (سرایی, 1372, ص. 87). هدف همه نمونه برداریها در پژوهش علمی تهیه گزارههای دقیق و با معنا درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیرمجموعه ای از آن گروه است. این گروه ممکن است مجموعه ای از افراد یا چیزها باشد (هومن, 1380, ص. 145). بسیاری از زمینه های کاربردی محققان در صدد تعیین پارامترهای جامعه هستند، ولی دسترسی به آنها به طور مستقیم با سرشماری جامعه آماری امکان پذیر نیست، در چنین شرایط محققان ناچارند به نمونه هایی از جوامع آماری برای استنباط پارامترهای مورد نظر اکتفا کنند. نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد به نحوی که معرف آن باشند، انجام می پذیرد (حافظ نیا, 1389, ص. 144). گروه نمونه مجموعه ی کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه ی آماری انتخاب شده اند. نمونه نیز در این تحقیق تعدادی از مشتریان و مصرف کنندگان محصولات مانا ماکارون در استان البرز در 3 ماه نخست سال 92 می باشند.
3-4-1. روش نمونه گیری
یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی پژوهشگر قرار دارد،انتخاب نمونه است. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنیهای گروه نمونه می توانیم به ویژگی های کل جامعه پی ببریم. دو نوع اصلی طرح نمونه برداری وجود دارد: نمونه برداری احتمالی و غیر احتمالی. در نمونه برداری احتمالی، اعضای جامعه شانس یا احتمال شناخته شده ای دارند که به عنوان آزمودنی گروه نمونه انتخاب شوند. در نمونه برداری غیر احتمالی عناصر با شانس شناخته شده یا از پیش تعیین شده ای به عنوان آزمودنی انتخاب نمی شوند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری از نوع نمونه برداری احتمالی، نمونه گیری خوشه ای بود. به این صورت که هر منطقه شهری در کرج نمایانگر خوشه بود و اعضای نمونه به طور تصادفی از درون چند خوشه انتخاب شدند (حافظ نیا, 1389, ص. 153-146).
3-4-2. تعیین حجم نمونه
یکی از مسایل مهم در مرحله ی برنامه ریزی یک تحقیق توجه به سوال مربوط به حجم نمونه است. چون نمونه گیری هزینه بر و زمان گیر است، محقق باید بداند که برای ارائه دقت مورد نظر چه حجم نمونه ای مورد نیاز می باشد. اینکه اندازه نمونه چقدر باشد بحث مهمی است. چرا که انتخاب نمونه بزرگتر و یا کوچکتر سبب اتلاف منابع می شود و یا محقق را به نتایجی فاقد استفاده عملی می کشاند. معمولا حجم نمونه مناسب بین 5 تا 10 درصد در نظر گرفته می شود. اندازه نمونه به ماهیت جامعه و هدف تحقیق بستگی دارد(جانسون و باتاچاریا, 1380، ص.57). به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق با توجه به نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه از فرمول نمونه گیری زیر استفاده می شود.
بالایی توزیع نرمال استاندارد نقطه ی
حاشیه ی خطای مورد نظر
احتمال موفقیت در هر آزمایه
اگر هیچ گونه اطلاعی از یا نداشته باشیم، می توانیم مقدار ماکزیمم ممکن را که برابر 25/0=5/0* 5/0 است، اختیار کنیم. به طوری که می دانیم نقطه ی بالای توزیع نرمال استاندارد است در سطح اطمینان 95% برابر 96/1 می باشد. که حاشیه ی خطای مورد نظر می باشد را 05/0 در نظر می گیریم. بنابراین تعداد نمونه ما 385 نفر بدست آمده است (مومنی, 1389) (کوکران, 1385). تعداد 385 پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع شد و در نهایت تعداد 383 پرسشنامه برگشت داده شد و قابل استفاده و تجزیه و تحلیل بودند.
3-5 پرسشنامه:
ابزار جمع آوری داده ها، در پژوهشهای پیمایشی، پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخهای لازم را ارائه می دهد. این پاسخ داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. (نبوی, 1372) ابزار اصلی استفاده در این تحقیق پیمایشی پرسشنامه می باشد. پرسشنامه بکار رفته در تحقیق حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. بر اساس تعریف عملیاتی متغیر های مسئله می توان به تدوین سئوالات پرسشنامه پرداخت. در جدول 1-3 رابطه ی فرضیات تحقیق و سوالات پرسشنامه نشان داده شده است.
جدول 3-1: رابطه فرضیات تحقیق و سوالات پرسشنامه
فرضیات
متغیرها
شماره ی سوالات
فرضیه ی 1
کیفیت ادراکی و تمایلات رفتاری خرید
4-1 و 19-16
فرضیه ی 2
کیفیت ادراکی و تمایل به پرداخت بیشتر
4-1 و 15-13
فرضیه ی 3
ارزش ادراکی و تمایلات رفتاری خرید
8-5 و 15-13