تمایل به پرداخت بیشتر و خرید مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

**49/2
تایید
4-3-5-4آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه 1: کیفیت ادراکی اثر معناداری بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کنندگان مانا ماکارون دارد.
نتایج بیان شده در ردیف 1 جدول 6-4، تأثیر کیفیت ادراکی بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر و آماره t می توان گفت:
کیفیت ادراکی در سطح اطمینان 99 درصد بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده اثر مثبت و معناداری () دارد، بنابراین فرضیه 1 پژوهش معنادار می باشد و رد نمی شود. مقدار ضریب مسیر 98/0 نشان دهنده اثر مثبت و معنادار بسیارقوی کیفیت ادراکی بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده است.
فرضیه 2: کیفیت ادراکی اثر معناداری بر تمایل به پرداخت بیشتر برای خرید مانا ماکارون دارد.
نتایج بیان شده در ردیف 2 جدول 6-4، تأثیر کیفیت ادراکی بر تمایل به پرداخت بیشتر را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر و آماره t می توان گفت:
کیفیت ادراکی در سطح اطمینان 99 درصد بر تمایل به پرداخت بیشتر مانا ماکارون، اثر مثبت و معناداری () دارد، بنابراین فرضیه 2 پژوهش معنادار می باشد و رد نمی شود. مقدار ضریب مسیر 37/0 نشان دهنده اثر مثبت و معنادار نسبتاً متوسط کیفیت ادراکی بر تمایل به پرداخت بیشتر است.
فرضیه 3: ارزش ادراکی اثر معناداری بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کنندگان مانا ماکارون دارد.
نتایج بیان شده در ردیف 3 جدول 6-4، تأثیر ارزش ادراکی بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر و آماره t می توان گفت:
ارزش ادراکی در سطح اطمینان 99 درصد بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده اثر مثبت و معناداری () دارد، بنابراین فرضیه 4 پژوهش معنادار می باشد و رد نمی شود. مقدار ضریب مسیر 42/0 نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متوسط ارزش ادراکی بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده است.
فرضیه 4: ارزش ادراکی اثر معناداری بر تمایل به پرداخت بیشتر برای خرید مانا ماکارون دارد.
نتایج بیان شده در ردیف 4 جدول 6-4، تأثیر ارزش ادراکی بر تمایل به پرداخت بیشتر را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر و آماره t می توان گفت:
ارزش ادراکی در سطح اطمینان 95 درصد بر تمایل به پرداخت بیشتر مانا ماکارون، اثر معناداری () ندارد، بنابراین فرضیه 4 پژوهش معنادار نمی باشد و رد می شود.
فرضیه 5: منحر به فرد بودن اثر معناداری بر تمایل به پرداخت بیشتر برای خرید مانا ماکارون دارد.
نتایج بیان شده در ردیف 5 جدول 6-4، تأثیر منحصر به فرد بودن بر تمایل به پرداخت بیشتر را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر و آماره t می توان گفت:
منحصر به فرد بودن در سطح اطمینان 99 درصد بر تمایل به پرداخت بیشتر، اثر مثبت و معناداری () دارد، بنابراین فرضیه 5 پژوهش معنادار می باشد و رد نمی شود. مقدار ضریب مسیر 82/0 نشان دهنده اثر مثبت و معنادار قوی منحصر به فرد بودن بر تمایل به پرداخت بیشتر است.
فرضیه 6: منحصر به فرد بودن اثر معناداری بر تمایلات رفتاری خرید مانا ماکارون دارد.
نتایج بیان شده در ردیف 6 جدول 6-4، تأثیر منحصر به فرد بودن بر تمایلات رفتاری خرید را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر و آماره t می توان گفت:
منحصر به فرد بودن در سطح اطمینان 99 درصد بر تمایلات رفتاری خرید، اثر مثبت و معناداری () دارد، بنابراین فرضیه 6 پژوهش معنادار می باشد و رد نمی شود. مقدار ضریب مسیر 35/0 نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متوسط منحصر به فرد بودن بر تمایلات رفتاری خرید است.
فرضیه 7: تمایل به پرداخت بیشتر اثر معناداری بر تمایلات رفتاری خرید مانا ماکارون دارد.
نتایج بیان شده در ردیف 7 جدول 6-4، تأثیر تمایل به پرداخت بیشتر بر تمایلات رفتاری خرید را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر و آماره t می توان گفت:
تمایل به پرداخت بیشتر در سطح اطمینان 99 درصد بر تمایلات رفتاری خرید، اثر مثبت و معناداری () دارد، بنابراین فرضیه 7 پژوهش معنادار می باشد و رد نمی شود. مقدار ضریب مسیر 20/0 نشان دهنده اثر مثبت و معنادار ضعیف تمایل به پرداخت بیشتر بر تمایلات رفتاری خرید است.
فهرست منابع
حبیب پور، کرم، صفری، رضا. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی). تهران: لویه، متفکران.