تمایل به پرداخت بیشتر و ضرایب آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

فرضیه ی 4
ارزش ادراکی و تمایل به پرداخت بیشتر
8-5 و 19-16
فرضیه ی 5
منحصر به فرد بودن و تمایل به پرداخت بیشتر
12-9 و 15-13
فرضیهی
6
منحصر به فرد بودن و تمایلات
رفتاری خرید
12-9 و 19-16
فرضیه ی
7
تمایل به پرداخت بیشتر و
تمایلات رفتاری خرید
4-1 و 15-13
3-6 ویژگیهای فنی ابزارهای گردآوری داده‌ها:
دو ویژگی اساسی اندازه‌گیری که باید در بررسی تناسب و مفید بودن ابزارهای اندازه‌گیری مورد توجه قرار گیرد، روایی وپایایی است. بطور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سئوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سئوال دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سئوال با اعتبار بیرونی تحقیق سر وکار دارد.
3-6-1. روایی
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نا مناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد در تأمین روایی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، روش اعتبار محتوا و سازه مد نظر بوده است. اعتبار محتوا، نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می‌شود، در واقع این نوع اعتبار فرایند تعیین معرف بودن سؤالات ابزار با توجه به ویژگی‌ها، مهارتها، دانش و آنچه مورد اندازه‌گیری واقع می‌شود، می‌باشد. روایی صوری توسط افراد متخصص و اساتید تعیین شده است.
3-6-2. پایایی
پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه ) است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می دهد. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی محاسبه شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سئوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد، سپس مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر ضریب آلفا تعیین می‌شود:
که در این فرمول J تعداد زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه، واریانس زیر آزمون j ام و S واریانس کل آزمون است(سرمد, بازرگان, و حجازی, 1380, ص. 172-166). در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه شد و مقادیر آن برای متغیرهای تحقیق و کل پرسشنامه در جدول 2-3 آمده است:
جدول 3-2: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و کل پرسشنامه
متغیرهای تحقیق
آلفای کرونباخ