توانایی حل مسأله و هوش منطقی ریاضی

دانلود پایان نامه

بین مدرک تحصیلی معلمان و دیدگاهشان درباره استفاده از دست سازه های آموزشی رابطه ی معناداری وجود ندارد.
بین سابقه تدریس معلمان در ریاضی دوره راهنمایی و دیدگاهشان درباره دست سازه های آموزشی رابطه معناداری وجود ندارد.
لیاقتدار و همکاران (1391) در پژوهشی به بررسی تأثیر روش آموزش هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر پیشرفت دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیران و کرون پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که تدریس بر مبنای فن هیلی در مقایسه با روش سنتی از تأثیر گذاری بیشتری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران برخوردار است.
پیشینه پژوهش در خارج کشور:
نتایج پژوهش‏های ‏مایر و مورنو در سال 1999، 1998 در مورد تأثیر اصل چگونگی وجه حسی نشان داد میانگین نمرات یادگیری دو گروه متوالی و همزمان در چهار آزمون پژوهشی حاکی از آن است که مطالب را در قالب انیمیشن و صدا در کنار یکدیگر دریافت کرده‏اند 80 درصد بیشتر از فراگیرانی بوده است که انیمیشن و متن را دریافت کرده‏اند.
چان لاین (1998)، در پژوهشی تحت عنوان «انیمیشن برای آموزش دانش آموزان با سطوح مختلف دانشی » گزارش می‌کند که چگونه دروس بدون تصویر، با تصاویر ساکن و با تصاویر متحرک تأثیر می‌کنند بر دست یابی دانش آموزان با سطوح مختلف دانشی، به دانش توصیفی و روندی. او می‌گوید هنگامی که دانش قبلی افراد در موضوع مورد آموزش کم باشد، تصویر به شکل ساکن یا متحرک برای یادگیری حقایق توصیفی، بهتر می‌تواند عمل کند نسبت به دروسی که فقط دارای متن باشند. اگر چه در یادگیری حقایق دانش روندی، تفاوتی بین استفاده از متن یا تصویر دیده نمی‌شود؛ اما دانش آموزان دارای سطوح بالا از دانش قبلی از موضوع، بهتر یاد می‌گیرند حقایق توصیفی را در حالت استفاده از تصویر، و لیکن تصاویر ساکن در یادگیری دانش روندی برای این دانش آموزان تأثیری ندارد. مطالعات چان لاین حاکی از آن است که دانش آموزان با سطوح مختلف دانش قبلی، به گونه ای متفاوت اعمال نشان دهنده‌ی دست یابی خود به یادگیری را نشان می‌دهند. تصاویر متحرک نسبت به تصاویر ساکن، برای تأثیرگذاری بر یادگیری برتری ندارند و حتی می‌توانند برای یادگیری گیج کننده باشند اگر که حرکات آن‌ها با کیفیت پردازش اطلاعات بصری توسط دانش آموزان، متناقض باشد.
کوسا و کاراکاس (2010) در پژوهشی تأثیر نرم افزار سه بعدی بر یادگیری هندسه ی تحلیلی فضایی در 24 معلم دبیرستان پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر آن بود که نرم افزار سه بعدی کابری، نرم افزار بسیار مفیدی برای یادگیری و آموزش هندسه تحلیلی فضایی است. ضمن اینکه استفاده از این نرم افزار درک تجسم فضایی افراد را ارتقاء می بخشد.
یازلیک و اردهان (2012) در پژوهشی به بررسی تأثیر نرم افزار هندسه پویا با عنوان «کابری » در آموزش هندسه پرداختند نتایج پژوهش آن‌ها که به شیوه ی نیمه آزمایشی انجام گرفت نشان داد که اگر چه پیشرفت و بهبود درسی در هر دو گروه کنترل و آزمایش قابل توجه بوده است، اما دانش آموزان گروه آزمایش عملکرد بهتری را از خود در یادگیری مطالب نشان داده اند.
جدول شماره (2-2): خلاصه ی مطالعات تجربی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش
محقق و همکاران سال نتیجه
گلزاری 1383 استفاده از نرم افزار کمک آموزشی در افزایش یادگیری دانش آموزان در مقایسه با روش تدریس سنتی به تنهایی، مؤثرتر است. استفاده از دست سازه ها نیز در افزایش یادگیری دانش آموزان در مقایسه با روش تدریس سنتی به تنهایی، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است. در مقایسه ی دو شیوه ی آموزش سنتی با کمک نرم افزار و آموزش سنتی با دست سازه ها، تفاوتی دیده نشد.
ریحانی و همکاران 1388 نرم افزارهای هندسه ی پویا با فعال سازی طرحواره های مرتبط و مناسب تر، تشویق فرد به استفاده از راهبردهای حل مسأله، تأثیر مثبت در نحوه ی کنترل فرآیند حل و باورهای فرد، توانایی های حل مسأله به ویژه ساخت حدس های منطقی و خلاقانه را افزایش و توسعه می دهد.
دهقان پور 1389 به کارگیری دست سازه ها در آموزش ریاضی در مقایسه با روش تدریس سنتی بر افزایش یادگیری، بهبود نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به این درس، لذت بیشتر بردن از ریاضی، کاستن ترس و اضطراب از این درس، افزایش انگیزه، افزایش مهم و سودمند دانستن ریاضیات، افزایش توانایی حل مسأله و افزایش میزان فراشناخت در دانش آموزان مؤثر است.
اکثریت معلمان (80/0) دیدگان مناسبی درباره ی استفاده از دست سازه های آموزشی دارند.
بین مدرک تحصیلی معلمان و دیدگاهشان درباره استفاده از دست سازه های آموزشی رابطه ی معناداری وجود ندارد.
بین سابقه تدریس معلمان در ریاضی دوره راهنمایی و دیدگاهشان درباره دست سازه های آموزشی رابطه معناداری وجود ندارد.
لیاقتدار و همکاران 1391 تدریس بر مبنای فن هیلی در مقایسه با روش سنتی از تأثیر گذاری بیشتری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران برخوردار است.
مایر و مورنو 99/1998 فراگیرانی که مطالب آموزشی را در قالب انیمیشن و صدا در کنار یکدیگر دریافت کرده اند 80 درصد بیشتر از فراگیرانی که انیمیشن و متن را دریافت کرده اند، دارای میانگین بالاتری بوده اند.
چان لاین 1998 هنگامی که دانش قبلی افراد در موضوع مورد آموزش کم باشد، تصویر به شکل ساکن یا متحرک برای یادگیری حقایق توصیفی، بهتر می‌تواند عمل کند نسبت به دروسی که فقط دارای متن باشند. اگر چه در یادگیری حقایق دانش روندی، تفاوتی بین استفاده از متن یا تصویر دیده نمی‌شود؛ اما دانش آموزان دارای سطوح بالا از دانش قبلی از موضوع، بهتر یاد می‌گیرند حقایق توصیفی را در حالت استفاده از تصویر و لیکن تصاویر ساکن در یادگیری دانش روندی برای این دانش آموزان تأثیری ندارد. مطالعات چان لاین حاکی از آن است که دانش آموزان با سطوح مختلف دانش قبلی، به گونه ای متفاوت اعمال نشان دهنده‌ی دست یابی خود به یادگیری را نشان می‌دهند. تصاویر متحرک نسبت به تصاویر ساکن، برای تأثیرگذاری بر یادگیری برتری ندارند و حتی می‌توانند برای یادگیری گیج کننده باشند اگر که حرکات آن‌ها با کیفیت پردازش اطلاعات بصری توسط دانش آموزان، متناقض باشد.
کوسا و کاراکاس 2010 نرم افزار سه بعدی کابری، نرم افزار بسیار مفیدی برای یادگیری و آموزش هندسه تحلیلی فضایی است. ضمن اینکه استفاده از این نرم افزار درک تجسم فضایی افراد را ارتقاء می بخشد.
یازلیک و اردهان 2012 نرم افزار هندسه ی پویا با نام «کابری» دارای تأثیرگذاری بیشتری بر یادگیری مفاهیم هندسی توسط دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه ی با گروه کنترل داشته است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در هیات مدیره

مقدمه فصل سوم:
در این فصل در ابتدا نوع و روش پژوهش به کار رفته برای انجام تحقیق توضیح داده می شود. در ادامه به بیان متغیرهای پژوهش در سه بخش متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل می پردازیم، سپس ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه را در چهار بخش مفاهیم هندسی، هوش منطقی ریاضی، هوش فضایی و خلاقیت تشریح می نماییم و در ادامه به بیان چگونگی تعیین روایی و پایای ابزار مورد نظر می پردازیم. به دنبال آن روش جمع آوری اطلاعات پژوهش و همچنین جامعه و نمونه ی آماری مورد مطالعه و حجم نمونه و همچنین شیوه ی نمونه گیری را بیان می کنیم و در انتها پژوهش ضمن بیان شیوه ی اجرای پژوهش به معرفی روش‌های و ابزار تجزیه و تحلیل داده های پژوهش می پردازیم.
نوع و روش تحقیق:
در این پژوهش، با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش از روش شبه آزمایشی با 6 گروه آزمایشی بدون گروه کنترل و اجرای پیش آزمون و پس آزمون استفاده می‌شود.