توانمندسازی حسابرسان و استان آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری آن‌ها در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی، آغاز شد.
برای نیل به اهداف بالا پس از مطالعه پیشینه موضوع در ادبیات داخلی و خارجی متغیرهای توانمندی و بهره‌وری و مؤلفه‌های توانمندی شامل پاداش برای دانش، پاداش برای مهارت،نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت بررسی گردید و وجود رابطه بین مؤلفه‌های همزمان مؤلفه‌های سوم و چهارم بر مؤلفه‌های فرضیه‌های یک و دو بر بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفت تا تأثیرها مثبت یا منفی آن‌ها مشخص گردد.
تعداد اعضای جامعه مورد بررسی 66 نفر از حسابرسان در رده‌های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی بود برای انجام پژوهش نیاز به جمع‌آوری داده‌های اولیه بود به همین منظور پرسشنامه‌ای حاوی 35 سؤال طراحی شد پرسشنامه‌ها بین کلیه جامعه آماری توزیع و پس از تکمیل، جمع‌آوری شد و با استفاده از آمارهایی همچون فراوانی تجمعی و نسبی، میانگین و واریانس اطلاعات مورد نیاز تحلیل توصیفی شد و در سطح استنباطی نیز از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شده است. نرم‌افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزاری SPSS نسخه 19 است. بر اساس نتایج به‌دست آمده مشخص گردید که بین توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری آن‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد در ادامه مهم‌ترین یافته‌های پژوهش بر مبنای تحلیل‌های انجام‌گرفته اشاره می‌شود.
5-3) یافته‌های پژوهش
در این فصل ابتدا خطوط کلی تحقیق مرور می‌شود، سپس بر اساس یافته‌های پژوهش،‌ بحث و نتیجه‌گیری پرداخته‌شده و پیشنهادهایی ارائه می‌شود برای انجام آزمون فرضیات ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیّرهای پژوهش پرداختیم. با انجام آزمون کولموگروف – اسمیرنف متوجه شدیم که سطح معنی‌داری مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری آنان از توزیع نرمال تبعیت می‌نمایند. در گام بعد از طریق آزمون همبستگی پیرسون به آزمون فرضیات اوّل تا چهارم فرعی پژوهش به تفکیک پرداختیم.
5-3-1) آزمون فرضیه فرعی اول
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول فرعی نتیجه گرفتیم که رابطه مثبت معنی‌داری بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و فرضیه اول فرعی با اطمینان 95/0 مورد تأیید قرارگرفته شد نتایج به‌دست آمده با پژوهش آلیس هان (2011) که در مورد مؤلفه‌های توانمندی به این نتیجه رسیده بود که این مؤلفه‌ها رابطه معنی‌دار با بهره‌وری و خلاقیت دارد ییم هونگ (2008) که نظام پاداش مبتنی بر فرایند، در مقایسه با نتیجه، به میزان بیشتری موجب توانمندسازی کارکنان می‌شود و نتایج پژوهش‌های فوگل (1999) که به این نتیجه رسیده بود سرمایه‌گذاری عامل انسانی با سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت ارتباط مستقیم دارد و تأثیر قابل‌توجهی بر رشد بهره‌وری دارد همسو است.
5-3-2) آزمون فرضیه فرعی دوم
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم فرعی نتیجه گرفتیم که رابطه مثبت معنی‌داری بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و فرضیه دوم فرعی نیز با اطمینان 95/0 مورد تأیید قرارگرفته شد که نتایج به‌دست آمده با پژوهش آلیس هان (2011) که در مورد مؤلفه‌های توانمندی به این نتیجه رسیده بود که این مؤلفه‌ها رابطه معنی‌دار با بهره‌وری و خلاقیت دارد و وییم هونگ (2008) که نظام پاداش مبتنی بر فرایند، در مقایسه با نتیجه، به میزان بیشتری موجب توانمندسازی کارکنان می‌شود و رسک (2004) به این نتیجه رسیده بود که برای سطوح بالای شغلی مهارت لازم است و نیروی کار ماهر باعث افزایش بهره‌وری می‌شود هم‌راستا می‌باشند.
5-3-3) آزمون فرضیه فرعی سوم
با در نظر گرفتن آزمون فرضیه سوم فرعی نتیجه گرفته شد که رابطه مثبت معنی‌داری بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و فرضیه سوم فرعی نیز با اطمینان 95/0 مورد تأیید قرارگرفته شد. نتایج فرضیه مذبور با نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته توسط علیرضا توکلی در سال (1387) بین ترس از موفقیت با نیاز به پیشرفت و مؤلفه‌های آن رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد و آلیس هان (2011) که در مورد مؤلفه‌های توانمندی به این نتیجه رسیده بود که این مؤلفه‌ها رابطه معنی‌دار با بهره‌وری و خلاقیت دارد جعفر بیگ زاده و همکاران (1389) نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های شغلی و نیاز به کسب موفقیت و ابعاد آن وجود دارد و تفاوت معنی‌داری بین میزان رابطه ویژگی‌های شغلی با نیاز به کسب موفقیت در بین کارکنان زن و مرد، بین کارکنان در گروه‌های سنی مختلف، بین کارکنان مجرد و متأهل، بین کارکنان با سنوات کاری مختلف و بین کارکنان با سطح تحصیلات مختلف وجود همسو است.
5-3-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم فرعی نتیجه گرفتیم که رابطه مثبت معنی‌داری بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و فرضیه چهارم فرعی نیز با اطمینان 95/0 مورد تأیید قرارگرفته شد. نتایج فرضیه مذبور با نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته توسط آلیس هان (2011) که در مورد مؤلفه‌های توانمندی به این نتیجه رسیده بود که این مؤلفه‌ها رابطه معنی‌دار با بهره‌وری و خلاقیت دارد و ریچارد ال دفت (1999) که بیان کرده است توانمندسازی موجب افزایش انگیزش کارکنان خواهد شد کارکنان می‌تواند قوه خلاقیتشان را به‌کارگیرند و شیوه انجام کارها را خود انتخاب نمایند همسو است.
5-3-5) آزمون فرضیه فرعی پنجم
با استفاده از آزمون همبستگی جزئی به آزمون فرضیات پنج تا هشت پژوهش پرداختیم. با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه پنجم و سطح معنی‌داری کمتر از پنج صدم به این نتیجه رسیدیم که نیاز به کسب موفقیت، میزان رابطه همبستگی بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد. نتایج فرضیه مذبور با نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته توسط آلیس هان (2011) که در مورد مؤلفه‌های توانمندی به این نتیجه رسیده بود که این مؤلفه‌ها میزان بهره‌وری و خلاقیت را تعدیل می‌کند همسو است.
5-3-6) آزمون فرضیه فرعی ششم
با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه ششم و نیز سطح معنی‌داری کمتر از پنج صدم به این نتیجه رسیدیم که نیاز به کسب موفقیت، میزان رابطه همبستگی بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد. نتایج فرضیه مذبور با نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته توسط آلیس هان (2011) که در مورد مؤلفه‌های توانمندی به این نتیجه رسیده بود که این مؤلفه‌ها میزان بهره‌وری و خلاقیت را تعدیل می‌کند همسو است.
5-3-7) آزمون فرضیه فرعی هفتم
با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه هفتم و سطح معنی‌داری بالای پنج صدم به این نتیجه رسیدیم که نیاز به کسب قدرت، میزان رابطه همبستگی بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان را تغییر نمی‌دهد. نتایج فرضیه مذبور با نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته توسط آلیس هان (2011) که در مورد مؤلفه‌های توانمندی به این نتیجه رسیده بود که این مؤلفه‌ها رابطه معنی‌دار با بهره‌وری و خلاقیت دارد همسو نیست.
5-3-8) آزمون فرضیه فرعی هشتم
با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه هشتم و نیز سطح معنی‌داری کمتر از پنج صدم به این نتیجه رسیدیم که نیاز به کسب قدرت، میزان رابطه همبستگی بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد. نتایج فرضیه مذبور با نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته توسط آلیس هان (2011) که در مورد مؤلفه‌های توانمندی به این نتیجه رسیده بود که این مؤلفه‌ها میزان بهره‌وری و خلاقیت را تعدیل می‌کند همسو است.
در نهایت با توجه به مناسب بودن آمارهٔ دوربین واتسون و عدم وجود خودهمبستگی و وجود قطعیت در رابطه خطی بین متغیّرها به برآورد مدل رگرسیون خطی چندگانه بهره‌وری حسابرسان بر حسب مؤلفه‌های مورد سنجش در پژوهش پرداختیم که نتایج به‌صورت زیر ارائه شدند:
پاداش برای مهارت 193/0 + نیاز به کسب موفقیت 270/0 + نیاز به کسب قدرت 239/0+567/1= بهره‌وری حسابرسان
بر اساس یافته‌های تحقیق مشخص می‌گردد که ترتیب اثرگذاری مؤلفه‌های توانمندسازی حسابرسان بر بهره‌وری آنان در دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی عبارت‌اند از: نیاز به کسب قدرت، نیاز به کسب موفقیت و پاداش برای مهارت.
نتیجه فرضیه اصلی:
با توجه به تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌یافته در خصوص بهره‌وری و توانمندی فرضیه اصلی مورد تأیید قرار می‌گیرد که رابطه بین توانمندسازی و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و این رابطه بر اساس فرضیه‌های اثبات‌شده مثبت معنی‌دار است.