توانمندسازی حسابرسان و استان آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه

ب) اهمیت موضوع
سازمان‌هایی که تمایل به اجرای توانمندسازی دارند باید کاملاً با مفهوم آن آشنا باشند توانمندسازی مانند یک مداد یا خودکار نیست که بتوان آن را از دست مدیران گرفته به کارکنان سپرد یا یک تفاهم‌نامه ساده نیست که با امضای آن بتوان گفت: هم اکنون شما توانمندید. بلکه فرایندی است که نیازمند نگرشی روشن و پویا دارد که در آن زمینه‌های مستعد و مستمر برای کارکنان و مدیران فراهم می‌گردد. با ترویج و توسعه فرهنگ توانمندسازی، مدیران می‌توانند کارهای روزمره را به گروه‌های توانمند واگذار کنند ولی قبلاً باید اهداف برای کارکنان به صورت روشن‌بیان شده و ابزارهای لازم تصمیم‌گیری مانند اطلاعات و منابع در اختیارشان قرار گیرد، آنگاه مدیر فرصت می‌یابد به کارهای اساسی و مهم‌تر بپردازد با اجرای فرایند توانمنـــدسازی می‌توان به آسانی به اهداف سازمان دست‌یافت سازمان‌ها به منظور حفظ موجودیت خود و تقویت ساختار سازمانی در پی افزایش بهره‌وری کارکنان خود بوده و از مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش بهره‌وری سازمان‌ها می‌شود توانمند ساختن نیروی انسانی فعال در آن سازمان است. دیوان محاسبات کشور بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسی مسئول رسیدگی و حسابرسی بودجه کل کشور است و بر اساس ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور، مسئولیت اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال را از طرق مختلف بر عهده دارد. بر همگان واضح است که کیفیت حسابرسی بر عوامل زیادی وابسته است که این تحقیق در نظر دارد رابطه توانمندسازی حسابرسان بهره‌وری آنان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرار دهد.
1-3) هدف‌های تحقیق
1-3-1) هدف‌های اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری آن‌ها در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی است.
در این راستا هدف‌های فرعی ذیل نیز پیگیری می‌شود:
1-3-2) هدف‌های فرعی
1- بررسی رابطه پاداش دانش با بهره‌وری.
2- بررسی رابطه پاداش مهارت با بهره‌وری.
3- بررسی رابطه نیاز به کسب موفقیت با بهره‌وری.
4- بررسی رابطه نیاز به کسب قدرت با بهره‌وری.
1-4) فرضیه‌های تحقیق
برای این تحقیق یک فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود در پایان تحقیق به نتایج آن دست‌یابیم.
1-4-1) فرضیه اصلی
بین توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری آنان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
1-4-2) فرضیه‌های فرعی
1- بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
2- بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
3- بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
4- بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
5- نیـاز بـه کسب مـوفقیت میـزان رابطـه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
6-نیـاز بـه کسب مـوفقیت میـزان رابطـه بین پاداش برای مهـارت و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد.
7- نیـاز بـه کسب قدرت میـزان رابطـه بین پاداش بـرای دانش و بهـره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
8- نیـاز بـه کسب قدرت میـزان رابطـه بین پاداش برای مهـارت و بهره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
1-5) روش‌شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. با توجه به موضوع تحقیق و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری می‌شود. جامعه آماری و مخاطب پرسشنامه‌ها در این تحقیق حسابرسان دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی به تعداد 66 نفر بوده که به دلیل محدود بودن، کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت (سرشماری). روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. مقیاس سنجش این پژوهش مقیاس لیکرت پنج گزینه‌ای خواهد بود در تهیه و تدوین پرسشنامه از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده خواهد شد و با نظر اساتید و کارشناسان، بومی‌سازی و متناسب با فضای کلی حاکم بر پژوهش استفاده خواهد شد. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش عموماً متشکل از دو دسته سؤال‌ها عمومی و تخصصی است. قلمرو موضوعی تحقیق مرتبط با توانمندسازی و بهره‌وری بوده و قلمرو مکانی، دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی است در این مطالعه از داده‌ها و اطلاعات حسابرسان در بهار و تابستان 1392 استفاده می‌شود. پرسشنامه‌ها بین کلیه جامعه آماری توزیع و پس از تکمیل، جمع‌آوری و از طریق نرم‌افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهند گرفت و با استفاده از آمارهایی همچون فراوانی تجمعی و نسبی، میانگین و واریانس اطلاعات مورد نیاز تحلیل توصیفی خواهد شد و در سطح استنباطی نیز از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شده است. نرم‌افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزاری SPSS نسخه 19 است.