توانمندسازی حسابرسان و افزایش بهره‌وری

دانلود پایان نامه

1-6) مدل تحقیق
پس از مطالعه پیشینه موضوع در ادبیات داخلی و خارجی که در فصل دوم آمده است و با توجه به فرضیات مطرح‌شده در این تحقیق به بررسی رابطه توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری آنان می‌پردازیم. به منظور بررسی رابطه بهره‌وری و توانمندسازی سازمان‌ها، مدل‌ها و روش‌های مختلفی معرفی شده است که پایه مدل ارائه‌شده پژوهش انجام‌یافته، بر اساس نظریه مبتنی بر نیازهای دیوید مک کلند بوده که با اندکی تغییرات در چارچوب مدلی که توسط آلیس اچ وای هون6 (2011) بکار گرفته است، بهره‌گیری شده است.
1-7) تعریف مفهومی متغیرها
1-7-1) توانمندی
توانمندی سال‌ها است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما توانمندی چیست؟ به طور کلی معنای توانمندسازی عبارت است از اعطای قدرت یا اختیار به کسی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند کارهای بیشتری را انجام دهد. در سال‌های اخیر کاربرد این واژه در سازمان‌ها گسترش‌یافته به‌طوری که بسیاری از نویسندگان از آن به عنوان داروی شفابخش و شعار رایج مدیریتی در اوایل سال‌های 1990 یاد می‌کنند. توانمندسازی فقط دادن قدرت به کارکنان نیست، بلکه موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند توانمندسازی عبارت است از در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز در دسترس کارکنان و نیز به معنی تقویت احساس مهم بودن در آن‌ها است. (کانگر و کاننگو،1998)
1-7-2) پاداش برای دانش
سازمان‌ها برای انگیزش دادن به کارکنان خود از سیستم‌های مختلفی استفاده می‌کنند هنگام وقوع فرآیند (تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و تبدیل دانش آشکار به دانش ضمنی) سازمان‌ها، تولید دانش می‌شود برای افزایش این دانش لازم است تا سازمان‌ها از طرق مختلف با پرداخت پاداش‌های متناسب دانش هر یک از کارکنان، نسبت به ارتقای آن‌ها اقدامات لازم را انجام تا از غافله پیشرفت‌های علمی روز دور نمانده و فاصله علمی خود را با رقبا حفظ نمایند.
1-7-3) پاداش برای مهارت
مهارت به توانایی‌های قابل پرورش شخص در عملکرد و بقای وظائف تعریف شده است. سازمان‌ها همواره بایستی در نظر داشته باشند که لازمه دسترسی به اهداف، داشتن مهارت بوده و این مهارت با پرداخت پاداش قابل ارتقاء است. مهارت، توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است. ضابطه اصلی مهارت داشتن، اقدام و عمل موثر در شرایط متغیر است رابرت کاتز مهارت‌های مورد نیاز مدیــران را به صورت فنی، انســانی و ادراکی طبقه‌بندی کرده است.
1-7-4) نیاز به کسب موفقیت
افراد بسیار موفق خود را از دیگران تفکیک یا متمایز می‌نمایند و همواره می‌بالند که آرزویشان انجام کارهای بهتر است این دسته از افراد به دنبال اوضاع یا شرایطی می‌گردند که بتوانند مسئولیت‌های شخصی برای حل مسائل بیابند و به سرعت شاهد نتیجه عملکرد خود باشند و همواره در صدد تأمین هدف‌هایی بر می‌آیند که به اصطلاح هماورد طلب باشد این دسته از افراد ترجیح می‌دهند که مسائل و مشکلات را حل کنند و شخص مسئولیت موفقیت یا شکست آن را می‌پذیرند و هیچ‌گاه عنان اختیار خود را به دست شانس، اقبال یا کارهای دیگران نمی‌دهند.
1-7-5) نیاز به کسب قدرت
نیاز به کسب قدرت، کسب توانایی‌ها جهت اعمال نفوذ بر دیگران و کنترل آن‌ها است. کسانی که به شدت احساس نیاز به کسب قدرت می‌نمایند همواره می‌کوشند تا مسئولیت‌های دیگران را بر عهده بگیرند و بر آن‌ها اعمال نفوذ کنند، ترجیح می‌دهند در شرایط رقابتی کار بکنند و همواره در پی کسب شهرت، اعتبار و حیثیت می‌باشند و بیش از اینکه به عملکرد موثر یا موفقیت‌آمیز توجه کنند، در پی اعمال نفوذ بر دیگران هستند.
1-7-6) بهره‌وری
بهره‌وری یعنی درست انجام دادن کار است، در تعریف فوق درست انجام دادن کار را کارایی می‌گویند یعنی اینکه از حداقل مواد، حداکثر محصول برداشت شود یا از مقدار معینی مواد محصولی باکیفیتی بالاتر تولید شود. اگر به تعریف ارائه‌شده برای بهره‌وری توجه شود جزء دیگر آن کار درست انجام دادن است که اصطلاحاً به آن اثربخشی می‌گویند بنابراین ملاحظه می‌شود که تحقق کارایی و یا اثربخشی به تنهایی موجب افزایش بهره‌وری نخواهد شد. به عبارت دیگر در مقوله بهره‌وری باید اولاً کاری که انجام می‌شود کار درستی (مفید) باشد و ثانیاً این کار به بهترین نحو انجام شود. با تحقق این دو شرط می‌توان اطمینان حاصل کرد که بهره‌وری محقق شده است. بهره‌وری سطوح مختلفی دارد این سطوح عبارت‌اند از: سطح فرد، سطح گروه کاری، سطح سازمانی،سطح رشته‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و یا کشاورزی، سطح بخش‌های اقتصادی، سطح ملی و کشوری، سطح جهانی.
1-8) ساختار تحقیق
این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است. در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق، چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود. فصل سوم به روش‌شناسی تحقیق می‌پردازد. در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند و نهایتاً در فصل پنجم نتایج و پیشنهادهایی در زمینه موضوع مورد بررسی ارائه می‌گردد.
شکل 1-2) ساختار تحقیق
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها