توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری حسابرسان

دانلود پایان نامه

پاداش برای مهارت

ف2 نیاز به کسب قدرت


ف4 ف8 ف7
عوامل توانمندسازی
بهره‌وری حسابرسان

منمنبع مدل:Alice H.Y.Hon (2011)
3-4) فرضیه‌های تحقیق
با توجه به‌مرور پیشینه تحقیق در فصل دوم و مدلی که در فصل حاضر تشریح شد فرضیه‌های تحقیق به‌صورت زیر تدوین می‌شود:
3-4-1) فرضیه اصلی
بین توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری آنان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
3-4-2) فرضیه‌های فرعی
1- بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
2- بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
3- بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
4- بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
5- نیـاز بـه کسب مـوفقیت میـزان رابطـه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
6-نیـاز بـه کسب مـوفقیت میـزان رابطـه بین پاداش برای مهـارت و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد.
7- نیـاز بـه کسب قدرت میـزان رابطـه بین پاداش بـرای دانش و بهـره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
8- نیـاز بـه کسب قدرت میـزان رابطـه بین پاداش برای مهـارت و بهره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
3-5) تعریف عملیاتی متغیرها
3-5-1) توانمندی
توانمندی به‌صورت گسترده به شیوه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از مدیران در محیط کار از توانمندسازی صحبت می‌کنند و نویسندگان و صاحب‌نظران مدیریت توانمندی را به‌عنوان راه حل بسیاری از مشکلات سازمانی توصیه می‌کنند. توانمندی سال‌ها است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما توانمندی چیست؟
به طور کلی معنای توانمندسازی عبارت است از اعطای قدرت یا اختیار به کسی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند کارهای بیشتری را انجام دهد. در سال‌های اخیر کاربرد این واژه در سازمان‌ها گسترش‌یافته به‌طوری که بسیاری از نویسندگان از آن به‌عنوان داروی شفابخش و شعار رایج مدیریتی در اوایل سال‌های 1990 یاد می‌کنند. توانمندسازی فقط دادن قدرت به کارکنان نیست، بلکه موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند توانمندسازی عبارت است از در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز در دسترس کارکنان و نیز به معنی تقویت احساس مهم بودن در آن‌ها است (1998، کانگر و کاننگو).
3-5-2) پاداش برای دانش