توانمندسازی حسابرسان و توانمندسازی کارکنان

دانلود پایان نامه

5-4) پیشنهادهای پژوهش
5-4-1) پیشنهادهای کاربردی
-با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول و وجود رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان، به مدیران ارشد سازمان پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش انگیزش کارکنان جهت کسب دانش لازم در زمینه‌های شغلی، تناسب مناسبی را بین مزایای دریافتی کارکنان از سوی سازمان و میزان دانش آنان بر قرار سازند.
– پیشنهاد می‌شود با سنجش دانش کاری کارکنان و اطلاع‌رسانی دقیق به کارکنان آنان را نسبت به وضعیت خودآگاه سازند و با در نظر گرفتن پاداش‌های مناسب، باعث ایجاد انگیزه قوی جهت ارتقاء سطح دانش شوند.
– با توجه به نتایج آزمون فرعی دوم و با توجه به این موضوع که افزایش بهره‌وری نیروی کار سازمان منوط بر افزایش مهارت کارکنان آن سازمان است، پیشنهاد می‌گردد با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ایجاد انگیزه‌های مالی و روحی مناسب برای تشویق جهت شرکت در آن کارگاه‌ها، در افزایش بهره‌وری نیروی کار خود تلاش نمایند.
– با ایجاد این نگرش در کارکنان خود که مهارت بیشتر پاداش و منافع بیشتر را به همراه خواهد داشت، زمینه لازم جهت افزایش مهارت و به تبع آن افزایش بهره‌وری را در سازمان به وجود آورند.
-با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم فرعی و نظر به اینکه نیاز به کسب موفقیت باعث افزایش بهره‌وری کارکنان می‌شود، به مدیران پیشنهاد می‌شود مسیر پیشرفت و ترقی را برای افراد مستعد هموارسازند تا بدین‌وسیله انگیزه لازم را جهت انجام صحیح کارها ایجاد نمایند و بهره‌وری را در سازمان افزایش دهند.
– با توجه به آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش و با در نظر گرفتن این موضوع که قدرت‌طلبی به‌عنوان یک خصیصه ذاتی در انسان وجود دارد، از این مؤلفه به‌عنوان یک عامل انگیزشی جهت افزایش بهره‌وری کارکنان استفاده نمایند.
– پیشنهاد می‌شود با در نظر گرفتن شرایط، حس نیاز به کسب قدرت را از طریق تفویض اختیار، ارضا نمایند و زمینه را برای تلاش هرچه بیشتر کارکنان مهیا سازند.
– با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم، پیشنهاد می‌شود با ایجاد راهبُردهای مناسب و راهبردی، بین موفقیت به‌دست آمده در سازمان و میزان سطح دانش کارکنان رابطه و هماهنگی ایجاد نمایند تا بدین‌وسیله کارکنان برای به‌دست آوردن قدرت مجبور به ارتقاء سطح دانش خودگردند.
– با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم و هشتم، به‌صورت مشابه فرآیندی را مشخص سازند تا بدان وسیله کسب موفقیت و قدرت در سازمان در گرو ارتقاء سطح مهارت کارکنان باشد تا بدین‌وسیله انگیزه لازم در کارکنان جهت شرکت در کارگاه‌های آموزشی شکل گیرد و با به‌کارگیری این مهارت‌ها بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد.
-برای توانمند کردن کارکنان، مدیران باید محیط کار را جذاب و بانشاط سازند و از روشن بودن هدف کار اطمینان داشته باشند؛ و احساس توانمندی را با برگزاری گردهمایی‌های دوره‌ای به‌منظور پرورش دوستی در میان کارکنان افزایش دهند.
5-4-2) پیشنهادهای آتی
– پیشنهاد می‌شود در موضوعی مشابه به رابطه توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی و خصوصی بپردازند و آن را باهم مقایسه نمایند.
– پیشنهاد می‌شود مراحل توانمندسازی در سطوح مختلف شغلی را با یکدیگر مقایسه کرده و مقدار تأثیر این توانمندسازی در هر یک از سطوح را بر میزان بهره‌وری مورد مقایسه قرار دهند.
– پیشنهاد می‌شود تا به بررسی عوامل اثرگذار بر فشار روانی نظیر مشکلات اقتصادی، فرهنگ‌سازمانی، گردش شغلی، تغییرات سازمانی و سایر عوامل بر بهره‌وری حسابرسان دیوان محاسبات بپردازند.
-با توجه به وجود سبک‌های رهبری متفاوت در سازمان‌ها، به پژوهشگران پیشنهاد می‌شود به بررسی تأثیرگذاری سبک‌های رهبری بر توانمندسازی کارکنان بپردازند و مناسب‌ترین سبک رهبری را برای به‌دست آوردن بهره‌وری بیشتر مشخص نمایند.
-پیشنهاد می‌شود بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر پذیرش توانمندسازی حسابرسان در دیوان محاسبات پرداخته شود.
-پیشنهاد می‌شود بررسی عوامل تأثیرگذار مدیریت دانش، تفکر راهبُردی، مدیریت فناوری بر توانمندسازی حسابرسان بپردازند.
-پیشنهاد می‌شود نسبت به پرداخت پاداش‌های مناسب در قبال انجام صحیح کار و تأثیر بر افزایش بهره‌وری حسابرسان مطالعه نمایند.
– پیشنهاد می‌شود مطالب آموزشی متناسب با وظایف و مأموریت‌های حسابرسان در جهت اهداف سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
-پیشنهاد می‌شود با توسعه جامعه مورد بررسی به دیوان محاسبات سایر استان‌ها و جوامع دیگر را مورد بررسی و با این پژوهش مقایسه نمایند.
-پیشنهاد می‌گردد رابطه تأثیر مراکز آموزشی و دانشگاهی در افزایش توانمندی‌های کارکنان دیوان محاسبات مورد بررسی قرار دهند.
-پیشنهاد می‌شود بررسی افزایش بهره‌وری کارکنان دیوان محاسبات در حفاظت و صیانت از بیت‌المال مورد مطالب قرار دهند.
5-5) محدودیت‌های پژوهشی
-با توجه به مدل ارائه‌شده در فصول یک و سه تحقیق انجام‌یافته،تحقیقات مشابه مدل با مؤلفه‌های بیان‌شده در کشور انجام نیافته است لذا موارد مورد بررسی با استفاده از تحقیقات نزدیک به موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.