توانمندسازی کارکنان و شکوفایی سازمانی

دانلود پایان نامه

در همین چارچوب دیوان محاسبات کشور در استان‌ها دارای ادارات کل بوده که به‌صورت مستقل و زیر نظر ستاد مرکزی به وظایف قانونی خود عمل نموده و از هر لحاظ (اداری،تشکیلاتی، مالی) تابع قوانین خاص خود بوده است.
2-5) خلاصه و جمع‌بندی
امروزه سازمان‌ها با چالش‌های متفاوتی مواجه هستند که فائق آمدن بر این چالش‌ها نیازمند داشتن منابع انسانی توانمند می‌باشند بنابراین توانمندسازی جزء ضروریات هر سازمان محسوب می‌شود. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی آن‌ها در راستای اهداف سازمانی است. مدیریت برای اینکه بتواند سازمان متبوع خود را بهبود بخشد بایستی بادید کیفی به سازمان بنگرد و تلاش کند تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای اجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند. به‌عبارت‌دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است توانمندسازی تکمیل نوین و مؤثر در جهت ارتقای بهره‌وری سازمان به‌وسیله بهره‌گیری از توان کارکنان است. کارکنان واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. برنامه‌های تواناسازی این امکان را به سازمان می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآوری عمل کرده و برنامه‌های کسب و کارش را به گونه‌ای عرضه کند که موقعیت خود را همواره در بهترین حالت حفظ کند. برجسته‌ترین مزیت بکار گیری این‌گونه برنامه این است که موجبات تفاهم و تعهد هر چه بیشتر کارکنان و سازمان را مطرح می‌آورد.
در این فصل به‌منظور حمایت نظری از فرضیه‌ها، ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. مبانی نظری تحقیق شرح داده شد و دیدگاه‌های مختلف در باره متغیرهای توانمندی و بهره‌وری بیان شد. در ادامه، تحقیقات پیشین خارجی و داخلی برای حمایت از مبانی نظری، در زمینه چگونگی تأثیر متغیرهای توانمندی، بهره‌وری، پاداش برای دانش، پاداش برای مهارت، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت توضیح داده شد. ارتباط مفهومی قابلیت‌ها و منابع سازمانی بررسی گردید و به این نتیجه رسیدیم که توانمندی و بهره‌وری از منابعی هستند که می‌توانند قابلیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. برای عملیاتی کردن این مباحث، فصل بعدی به روش‌شناسی کار اختصاص خواهد داشت.
روش شناسی تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
فصل سوم
3) روش‌شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
در فصل دوم مبانی نظری و خاستگاه پژوهش در علم مربوطه و نظریه‌های مربوط به توانمندی و بهره‌وری ارائه شد. همچنین تلاش شد با پرداختن به تمام جوانب موضوع تحقیق منابع علمی کافی برای اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص شیوه انجام پژوهش حاضر فراهم گردد.
در این فصل به بررسی روش انجام تحقیق پرداخته می‌شود. آنچه در این فصل اهمیت دارد، ذکر این موضوع است که در ارتباط با متغیرهای انتخاب‌شده، روشی مناسب و شایسته جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها انتخاب گردد.
روش‌شناسی پژوهش شامل بیان نوع تحقیق و تعریف دقیق جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه، حجم گروه نمونه و روش نمونه‌برداری، ابزارهای اندازه‌گیری و شواهد مربوط به سنجش روایی و پایایی آن‌ها می‌گردد. در قسمت نهایی این فصل روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توضیح داده خواهد شد.
3-2) نوع تحقیق
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنای هدف و روش تقسیم‌بندی می‌شوند (حافظ نیا، 1382). پژوهش حاضر وضع موجود متغیرهای تحقیق و روابط آن‌ها را در جامعه مورد مطالعه بررسی می‌کند؛ بنابراین، این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، زیرا تحقیقات کاربردی به‌منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه‌ای در نظر گرفته شود، انجام می‌شود. همچنین به لحاظ روش در گروه تحقیقات پیمایشی و بر مبنای نتیجه از نوع تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. با توجه به این موضوع پژوهش حاضر در گروه تحقیقات توصیفی کاربردی قرار دارد. پژوهش‌های انجام‌شده در علوم رفتاری بر اساس دو رویکرد عقل‌گرایانه و طبیعت‌گرایانه انجام می‌شود که کاربرد این دو رویکرد منجر به دو دسته از روش‌های تحقیقی روش‌های کمی و کیفی شده است (سرمد و همکاران، 1385).
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم می‌شود. بر این اساس تحقیقات بر حسب هدف را می‌توان به تحقیق‌های بنیادی که هدف اساسی این دسته از تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است و تحقیق کاربردی که باهدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص انجام می‌شود، تحقیق و توسعه که فرایندی است که به‌منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فراورده آموزشی انجام می‌شود، تقسیم کرد.
از سوی دیگر تحقیق‌های علمی را بر اساس چگونگی به‌دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری‌دادن در فرایند تصمیم‌گیری باشد. بیشتر تحقیقات در زمینه علوم رفتاری را می‌توان در زمره تحقیق‌های توصیفی به شمار آورد. تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی و تحقیق پس رویدادی.
3-3) مدل تحقیق
پس از مطالعه پیشینه موضوع در ادبیات داخلی و خارجی که به تفصیل در فصل دوم بیان شد توانمندسازی به‌عنوان متغیر مستقل با استفاده از تئوری مبتنی بر نیازهای مک کلند و تغییرات انجام‌یافته، به چهار دسته دانش، مهارت، موفقیت و قدرت تقسیم شده است و متغیر وابسته بهره‌وری است بنابراین مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل 3-1 ترسیم می‌شود.
شکل 3-1 مدل مفهومی پژوهش
نیاز به کسب موفقیت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دیدگاه هری استاک سالیوان و دیدگاه کنراد لورنز

پاداش برای دانش

ف3 ف6 ف5
ف1