توانمندی کارکنان و مدل تغییر آدکار

دانلود پایان نامه
ایجاد ائتلاف بین مدیران کلیدی سازمان
تدوین چشم انداز و استراتژی
گفتگو در مورد چشم انداز
توانمندی کارکنان ورفع موانع 
خلق پیروزی های کوتاه مدت
حفظ پیروزی های کوتاه مدت و ایجاد تغییر بیشتر  
 تثبیت رویکردهای جدید در فرهنگ (تغییر ایجاد شده)
کاتر معتقد است بزرگترین چالش پیش روی رهبران سازمانها در فرآیند تغییر، تغییر رفتار کارکنان است.
مدل تغییر کوبلر- راس
کوبلر پزشک و پژوهشکر سوئیسی در مورد فرآیند غم تحقیقاتی انجام داد. وی مدل خود را اولین بار در سال 1969  معرفی نمود.
کوبلر 5 مرحله عکسالعمل احساسی و روانی انسان را نسبت به غم، تراژدی و مصیبت توصیف نمود. وی معتقد است انسانها هنگام برخورد با تغییر در زندگی کاری و فردی در هرکدام از مراحل زیر عکسالعمل یکسانی از خود نشان میدهند.
انکار 
چانه زنی
افسردگی
پذیرش واقعیت
اهمیت عمده مدل کوبلر این است که عکس العملهای احساسی کارکنان سازمان را پس از آغاز تغییر به تصویر میکشد.
مدل تغییر آدکار
مدل تغییر آدکار اولین بار توسط پروسکی در سال 1998 انتشار یافت. مدل وی مراحل لازم برای تغییر افراد را نشان میدهد و بر مبنای تحلیل دادههای پژوهشی 900 سازمان طی یک دوره ده ساله تدوین شده است. یافتههای تحقیق پروکسی مشکلات مربوط به جنبه انسانی تغییر را دلیل عمده شکست پروژه های تغییر معرفی نمود. در تحقیق پروکسی در 248 شرکت، مدیریت ایجاد تغییر در کارکنان به طور موثر به عنوان یکی از سه عامل موثر در پرو ژههای تغییر عنوان شد. طرفداران مدل آدکار معتقدند ، تمرکز آن بر نتایج است نه بر فرآیند انجام کار، کمک به مدیران در حمایت موثر از تغییر کلاً مهم ترین عامل شناخته شد(خلج،1389)
مدل تغییر آدکار بر دو ایده اساسی استوار است:
1-   افراد تغییر می کنند نه سازمانها
2-   تغییر زمانی با موفقیت انجام میشود که تغییر افراد با مراحل تغییر سازمانی هماهنگ باشد
مراحل تغییر آدکار:
1-   آگاهی از نیاز به تغییر 2- تمایل به ایجاد تغییر3- برخورداری از دانش تغییر4- توانایی به کارگیری مهارتهای جدید 5- ثبیت و تقویت تغییر پس از ایجاد
مدل تغییربکهارد
به لحاط تاریخی معادله تغییر بکهارد را می توان نقطه عطفی در حوزه توسعه انسانی دانست. وی در مدل خود به نقش و اهمیت مشارکت کارکنان در سازمان توجه دارد. وی در تفکر مدیریت تغییر چشمگیری ایجاد نمود (از تفکر عصر صنعتی به رویکرد انسانگرا) . بکهارد به عنوان یکی از بنیانگذاران توسعه سازمانی و خالق چهارچوب اصلی تغییر سیستمی شهرت دارد.
چهارچوب کلی تغییر بکهارد:
احساس نیاز به تغییر