توانمند سازی کارکنان و مشخصات جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

3
36/3
نتایج نشان می دهد که بین نگرش کارکنان به متغیر های رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی وتوانمند سازی با توجه به سابقه کار آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج حاصل از بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دو بخش ارائه می گردد (پیشنهادات در راستای فرضیات تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی) یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. در نهایت این فصل با محدودیت های تحقیق خاتمه می یابد.
5-2) خلاصه تحقیق
تحقیق حاضرباهدف پاسخ گویی به این سوال که آیا رهبری خدمتگزار بر توانمند سازی واعتماد سازمانی کارکنان صدا وسیمای استان گیلان تاثیر دارد، ونقش متغیر های تعدیل گر سابقه خدمت وتحصیلات چیست؟ طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان صدا وسیمای استان گیلان بوده وشیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی ساده است. از آنجائیکه تعداد کارکنان مورد مطالعه محدود بوده وتعداد آنها برطبق آمار سال1392 400 نفر است از فرمول نمونه گیری جامعه محدود استفاده شده و حجم نمونه مورد نیاز 119 نفرتعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه و روش گردآوری اطلاعات میدانی است. که برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده نرم افزار SPSS 19 استفاده شد، که نتایج در ادامه ارایه می گردد.
5-3) نتایج آمار توصیفی
مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان تحقیق
جنسیت73 نفر از پاسخ دهندگان مرد و 46 نفر زن می باشند. وضعیت تأهل10 نفر از پاسخ دهندگان مجرد و 109 نفر متاهل می باشند. میزان تحصیلات 17 نفر فوق دیپلم 83 نفر لیسانس و و19 نفر فوق لیسانس وبالاترمی باشند. نوع استخدام 73 نفر از پاسخ دهندگان رسمی، 25 نفر پیمانی، 9 نفر قرار دادی ، هفت نفر شرکتی و5 نفر نیز سایر انواع اشتخدام ها بوده است. سابقه کار پاسخ دهند گان 3نفر زیر 5 سال، 27 نفر بین 5 تا 10 سال، 56 نفر بین 10 تا 15 سال، 30 نفر بین 15 تا 20 سال و 3 نفر بالای 20 سال بوده است.
نتایج تحلیل به تفکیک متغیرهای دموگرافیک نشان داد که بین نگرش زنان با مردان وهمچنین مجردین ومتاهلین نسبت به متغیر های توانمند سازی، اعتماد سازمانی وادراک رهبری خدمتگذار تفاوت معنی داری وجود ندارد. از نظر تحصیلات این تفاوت مشاهده شد به طوری که از نظر کارکنان دارای مدرک فوق دیپلم متغیر های مورد بحث تحقیق دارای میانگین بالاتری نسبت به بقیه کارکنان می باشند. نتایج نشان داد که بین نگرش کارکنان به متغیر های رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی با توجه به نوع استخدام تفاوت معنی داری وجود ندارد ، اما در متغیر توانمند سازی این تفاوت مشاهده شد به طوری که از نظر کارکنان رسمی توانمند سازی دارای میانگین بالاتری نسبت به بقیه کارکنان می باشند. درارتباط با متغیر سابقه کار نیز نتایج نشان داد که بین نگرش کارکنان به متغیر های مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
سنجش متغیر های اصلی تحقیق نشان داد که :
1.متغیر رهبری خدمتگزار دارای میانگین 14/3است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
2.متغیر اعتماد سازمانی دارای میانگین 87/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد در حد پائین تر از متوسط قرار دارد.
3.به طور کلی متغیر توانمند سازی دارای میانگین 85/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد پائین تر از متوسط قرار دارد.
5-4) نتایج آمار استنباطی
در فرضیه اول که به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار واعتماد سازمانی با توجه به سابقه خدمت وسطح تحصیلات پرداخته شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد به طوری که شدت ارتباط بین آنها برابر با 534/0 می باشد که به این معناست که هرچه قدر سبک مدیران به سبک رهبری خدمتگزار نزدیکتر باشد میزان اعتماد سازمانی کارکنان افزایش می یابد. این نتیجه با نتیجه بدست آمده توسط قلی وپور وحضرتی در یک راستامی باشد.ولی سابقه خدمت وسطح تحصیلات نقشی درارتباط بین این دو متغیر ندارند.
در فرضیه دوم که به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و توانمند سازی کارکنان با توجه به سابقه خدمت وسطح تحصیلات پرداخته شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار وتوانمند سازی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد به طوری که شدت ارتباط بین آنها برابر با 667/0 می باشد که به این معناست که هرچه قدر سبک مدیران به سبک رهبری خدمتگزار نزدیکتر باشد میزان توانمند سازی کارکنان افزایش می یابد. این نتیجه با نتیجه بدست آمده توسط قلی وپور وحضرتی در یک راستامی باشد. ولی سابقه خدمت وسطح تحصیلات نقشی درارتباط بین این دو متغیر ندارند.
5-5) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق
با توجه به تاثیر مثبت سبک رهبری خدمتگزار بر توانمند سازی و اعتماد سازمانی پیشنهاد می شود در جهت بهبود وضعیت این دو متغیر سبک رهبری خدمتگزار از سوی مدیران بیشتر مورد توجه قرار گیرد در این راستا با توجه به بعد خدمت رسانی از ابعاد رهبری خدمتگزار وهمچنین بررسی تفکیکی پرسشنامه تحقیق مشاهده شد که از نظر کارکنان مدیران به جای اینکه مایل باشند به دیگران خدمت کنند بیشتر دوست دارند بقیه به انها خدمت نمایند که این با روحیه خدمت رسانی تناقض دارد. همچنین مدیران کمتر کارکنان را تشویق می کنند تا علاقه مندی خودرابه آنها از این طریق نشان می دهند. لذا به مدیران توصیه می گردد درصورتی که از هدف توانمند سازی وایجاد اعتماد سازمانی در سازمان است. مدیران باید بیشتردرخدمت کارکنان باشند.و همچنین از طرق مختلف به تشویق کارکنان بپردازند. درهرصورت اعتقاد مدیر باید این باشد که خدمت به کارکنان از وظایف اصلی او می باشد. با توجه به بعد قابلیت اعتماد مدیر از ابعاد رهبری خدمتگزار و همچنین بررسی تفکیکی پرسشنامه تحقیق مشاهده شد که از نظر کارکنان مدیران بایستی به کارکنان اجازه ارایه ایده های خود راداده وحتی آن را عملی نمایند. همچنین مدیران بایستی نظرات کارکنان خود را جویا گردند.و به کارکنان به عنوان عناصرتاثیر گذار در آینده سازمان بها دهند که هرکدام از این عوامل در نهایت به طور مثبت بر توانمند سازی و ایجاد اعتماد سازمانی تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به بعد تواضع وفروتنی مدیر از ابعاد رهبری خدمتگزار وهمچنین بررسی تفکیکی پرسشنامه تحقیق مشاهده شد که از نظر کارکنان مدیران بایستی حتی با مخالفان عقیده خود با مهربانی برخورد نمایند، همچنین مدیر بایستی قدرت خودرابا دیگران به اشتراک بگذارد، ازسوی دیگر مدیربایستی منافع دیگران را برمنافع خود ترجیح دهد ودرجلسات به جای تعریف وتمجیداز خود از پرسنلی که واقعاً در جهت رسیدن به اهداف سازمان تلاش می کنند تعریف نماید. با توجه به بعد مهرورزی مدیر از ابعاد رهبری خدمتگزار و همچنین بررسی تفکیکی پرسشنامه تحقیق مشاهده شد که از نظر کارکنان مدیران بایستی محبت ودلسوزی خود رابا رفتارشان به کارکنان نشان دهند، مدیران به کارکنانشان توجهات لازم را مبذول دارند، مدیران در شرایط نارحتی و آشفتگی با حفظ آرامش و خونسردی وتدبیر عمل نمایند و در نهایت از حقوق کارکنانش درسازمان پشتیبانی و حمایت نماید. هرکدام از این روش ها به طور مثبت بر توانمند سازی و ایجاد اعتماد سازمانی تاثیر خواهد گذاشت.
5-6) محدودیت های تحقیق