توربین بادی و ارزیابی

دانلود پایان نامه

2-5-2- انواع توربینهای بادی………………………………………………………………………………………. 20
2-5-2-1- تقسیم بندی از حیث اندازه…………………………………………………………………………… 20
توربین های کوچک (small)………………….. ……………………………………………………………. 20
توربین های متوسط (medium)……….. ………………………………………………………………….. 20
توربین های بزرگ (large) ……. ………………………………………………………………………………20
2-5-3- بادها و توربینهای بادی………. …………………………………………………………………………. 21
2-5-4 – انرژی دریافتی از توربین…………… …………………………………………………………………… 23
2-2-5- توان پتانسیل توربین………………… …………………………………………………………………….. 23
2-5-6- ضریب یکپارچگی……………………….. ………………………………………………………………. 25
2-5-7- برآورد پتانسیل باد……………………… …………………………………………………………………. 26
2-5-8 – ارزیابی آماری داده های باد.. …………………………………………………………………………… 27
2-5-9- محاسبه انرژی سالانه خروجی یک توربین بادی…………………………………………………. 29
2-6- ژنراتور سنکرون (Synchronous Generator)………………………………………………… 32
2-6-1 رتور در ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………. 33
2-6-2 ساختمان و اساس کار………………………………………………………………………………………… 34
2-7- ژنراتورهای القایی یا آسنکرون……………………………………………………………………………. 35
2-7-1 مشخصه‌های الکتریکی……………………………………………………………………………………….. 36
2-7-2 مزایای ژنراتور القایی…………………………………………………………………………………………. 37
2-7-3 معایب ژنراتور القایی…………………………………………………………………………………………. 38
2-7-4 جریان هجومی در بهره‌برداری موازی…………………………………………………………………… 39
2-7-4 اتصال کوتاه سه‌فاز ناگهانی…………………………………………………………………………………. 40
2-7-5 اتصال کوتاه تک‌فاز……………………………………………………………………………………………. 40
2-7-6 پدیده خود تحریکی…………………………………………………………………………………………… 40
2-7-7 سیستم بهره‌برداری و کنترل………………………………………………………………………………… 41
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدل یابی معادلات ساختاری و معادلات ساختاری