توربین بادی و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

در این حالت از شارژ باتریها را با ولتاژی برابر با 2.20 با تلرانس 5% شارژ می کنند این حالت از شارژ جریان ضعیفی را به باتریها اعمال می کند و باعث ثابت ماندن ولتاژ در خروجی باتریها و جبران تلف داخلی ولتاژ باتری می شود. علی رغم تغییرات در جریان بار و یا تغذیه ورودی ولتاژ اعمالی ثابت می ماند.
3-9 حالت شارژ سریع :
در این حالت شارژ بسته به ولتاژ باتری و یا زمان قطع برق اصلی شارژر و اندازه زمان شارژ در این حالت، شارژر تا سپری شدن زمان تنظیمی، باتریها را با ولتاژی بین 2.20 تا 2.40 تغذیه می کند، بدیهی است در این زمان، جریان شارژر هم بیشتر از حالت شارژ شناور یا نگهداری خواهد بود.
3-10 حالت شارژ اولیه:
در این حالت از شارژ نباید بار به شارژر متصل باشد و تنها باتری به شارژر متصل است و بنا به دستورالعمل باتریها نسبت به شارژ آنها اقدام می کنیم. در این حالت ولتاژ باتریها در مراحل شارژ تا ولتاژ 2.50 تا 2.70 نیز ممکن است برسد. در این زمان رله های DC از مدار خارج خواهند شد. در این شارژ باید اقدامات ایمنی در باتریها را بخاطر تولید حجم زیادی از گازهای اکسیژن و هیدروژن در دستور کار داشت. هنگام نصب شارژر حتما باید سیم ارت آن را وصل نمود و شارژر تراز نصب گردد. شارژر باید در جایی که نصب می شود به سهولت در دسترس و نشانگرهای آن قابل دید باشد. در هنگام نصب لازم است کلیه رله ها تست و ترمینال ها بازدید گردند و کلیه اتصالات چک شوند و کارت سرویس و نقشه مدارات شارژر درون آن قرار گیرند. رعایت فاصله شارژر از دستگاههای دیگر و دیوار لازم است تا به سهولت هوا جریان داشته وخللی درتبادل حرارتی وجود نداشته باشد.
یکی از خصوصیات شارژرها این است که در زمانی که جریان پائین و زیر حد جریان نامی دستگاه است، دستگاه شارژر بصورت منبع ولتاژ کار می کند و هنگامی که میزان جریان بالا برود ( حتی تا حد نامی ) دستگاه بصورت منبع جریان عمل می کند. در این حالت چراغ مربوط به جریان محدود در شارژر روشن شده و جریان ثابت ولی ولتاژ با کمی افت به مجموعه باتریها و بار که با هم تشکیل سیستم قدرت DC را می دهند اعمال می شود و با بالا آمدن ولتاژ در باتریها، جریان کم می شود و در این حالت چراغ مربوط به جریان محدود خاموش خواهد شد و دستگاه تبدیل به منبع ولتاژ می شود.
اتصال دو دستگاه شارژر به یک بانک باتری در صورتی که بصورت موازی بسته شوند هیچ اشکالی ندارد و بهتر است محل اتصال بروی شینه های مسی در یک تابلوی جداگانه بسته شود و مزیت آن اینست که جریان بیشتری را می توان از آن گرفت و حتی اگر یک شارژر هم به باتری متصل باشد و جریان از حد جریان نامی شارژر هم بالا تر برود، باتریها به عنوان منبع پشتیبان به کمک شارژر می آید و تغذیه مصرف کننده را بر عهده می گیرند.
کابلهای وارده به شارژر باید سطح مقطع مناسبی داشته باشند و طبق ظرفیت انتخاب شوند و همچنین کابلهای خروجی نیز باید مناسب انتخاب گردند. شارژرها ورودی برق متناوب تک یا سه فاز دارند و ترمینالهای خروجی آن جهت بار و باتری نیز تعبیه می شود و تفاوت این دو ترمینال خروجی در این است که در زمانهای مختلف ممکن است ولتاژ ترمینال باتری متفاوت باشد ( بسته به نوع شارژ ) اما ولتاژ ترمینال بار همیشه در حد نرمال و نامی شارژر باقی می ماند، این ولتاژ ثابت را دیود های دراپر تامین می نمایند بدین صورت که در زمان شارژ های مختلف و ولتاژهای بیشتر از نامی شارژر در مدار هستند و هنگامی که ولتاژ در حال کاهش باشد ( مثلا در زمان قطع شارژر ) این دیودها از مدار خارج ( بای پس )می شوند. ترمینال های خروجی دیگری نیز ممکن است تعبیه شود مثلا برای ارسال آلارم و یا ترمینالی جهت پارالل کردن دو شارژر (ترجیحا هم تیپ و هم توان).
فیوزهای حفاظت دیود ها از نوع بسیار سریع انتخاب می شوند و هنگام تعویض آن باید دقیقا رعایت گردد. آمپرمترهای شارژر عموما با شنت موازی هستند و در شارژرها آمپر بار و جریان کل خروجی شارژر قابل اندازه گیری است. ولت متر در شارژرها نیز قادر به قرائت ولتاژهای بار و باتری هستند. ( در نمونه های جدید شارژرها).
معمولا برد های کنترل ترانس تغذیه جداگانه ای با ولتاژهای مختلف دارند که دانستن این ولتاژها در سر ترمینالهای بردها می تواند عیب یابی احتمالی را سرعت ببخشند و یا فیوزهای شیشه ای روی بردها باید مورد توجه باشند.
در بعضی مواقع احتیاج است به همراه شارژر، UPS و یا اینورتر نیز تواما در یک دستگاه ( تابلو) قرار داده شوند تا از باتریها جهت برقراری ولتاژ AC در مواقع ضروری استفاده گردد که در این حالت هم، شارژر همان وظیفه قبلی را به درستی باید انجام دهد.
فصل چهارم
مدلسازی دینامیکی سلول خورشیدی و توربین بادی
4-1- سلول فتوولتاییک سیستمی غیرخطی میباشد که بصورت یک منبع جریان موازی با دیود مدل میشود. مدل عملی سلول فتوولتاییک ارتباط سری و موازی میان مقاومتها شامل Rsو RP میباشد که معادلات آن بصورت زیر می باشد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

شکل 4-1- مدل مداری سلول خورشیدی
که در آن I جریان خروجی فتوولتاییک، Vt ولتاژ گرمایی آرایه با تعداد Ns سلول با اتصال سری، V ولتاژ خروجی فتوولتاییک، k ثابت بولتزمن (1.3806503 e−23J K-1)، q شار الکترون، T دمای اتصال p-n با واحد کلوین و K ثابت ایدهآلی دیود می باشد. Ip جریان تولیدی ناشی از تابش در شرایط نامی می باشد.
(4-1) I=Ipv,cell-I0[exp(
که در آن Gn انتگرال طیف تابش گسترده در تمام نواحی طول موج می باشد و برابر است با: 1000Wm-2
در اینحالت Tn=25 n و I0 جریان اشباع جریان می باشد.
(4-2) I0=
مدلی که در این پروژه استفاده شده است، مدل BP340 می باشد ویژگیهای الکتریکی آن به شرح زیر می باشد:
Parameter Variable Value
Maximum power Pmpp 40 W