توربین بادی و دینامیکی

دانلود پایان نامه

3-2- باتری شارژرها…………. ……………………………………………………………………………………………… 69
3-2-1- حالت زیرشارژ…………………….. ……………………………………………………………………….. 71
3-2-2- حالت فوق شارژ………. …………………………………………………………………………………… 72
3-2-3- شارژ سریع…………. ……………………………………………………………………………………….. 72
3-3- ایمنی……………………………… ……………………………………………………………………………………… 73
3-3-1- روش زمین کردن باتریهای 110 ولتی…………. ……………………………………………………. 73
3-3-2- زمین کردن سیستم باتری 48ولت………………. ……………………………………………………. 74
3-3-3- سیستم نشان دهنده آلارم باتری…… …………………………………………………………………… 74
3-4- سلولهای ترکیب مجدد……………………… ……………………………………………………………………… 75
3-5- راه اندازی باتریها ……………………. ……………………………………………………………………………… 77
3-5-1- راه اندازی باتریهای پلانته (سرب- اسیدی)….. …………………………………………………… 77
3-5-1-1- آزمایشهای باتری شارژر…………….. ……………………………………………………………… 77
3-5-1-2- آزمایش های تخلیه (دشارژ) باتری.. ……………………………………………………………… 79
3-5-1-3- رله اتصال زمین…………… ……………………………………………………………………………. 79
3-5-2- راه اندازی باتریهای آب بندی شده……….. ………………………………………………………….. 80
3-6- نقش شارژرها در پستهای برق…………………………………………………………………………………. 80
3-7- اصول کار شارژر………….. …………………………………………………………………………………………. 82
3-7-1- حالت شارژ نگهداری ……… …………………………………………………………………………….. 85
3-7-2- حالت شارژ سریع……………. ……………………………………………………………………………. 85
3-7-3- حالت شارژ اولیه…………………………………………………………………………………………….. 86
فصل چهارم: مدلسازی دینامیکی سلول خورشیدی و توربین بادی…………………… 88
4-1 – سلول فتوولتاییک …….. ……………………………………………………………………………………………. 88
4-2 – مدل توربین بادی …….. ……………………………………………………………………………………………. 93
4-3 مدل باد و مدل شبکه مصرفی…………………………………………………………………………….. 101
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   توسعه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی