توزیع نمونه برحسب مدرک تحصیلی و مدل فرهنگ سازمانی دنیسون

دانلود پایان نامه
جدول شماره 3-2:نتایج مربوط به پایایی آزمون مسئولیت اجتماعی………………………………………………………….84
جدول 4-1: توزیع نمونه برحسب جنسیت……………………………………………………………………………………………..87
جدول4-2: توزیع نمونه برحسب مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………….88
جدول 4-3: توزیع نمونه برحسب سابقه……………………………………………………………………………………………….89
جدول4-4 توصیف متغیر مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..90
جدول4-5: توصیف متغیر فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن…………………………………………………………………….91
جدول4-6: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن دادهها……………………………………………………………….92
جدول4-7 : همبستگی بین متغیرهای فرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی………………………………………………93
جدول 4-8:نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین مسئولیت اجتماعی از روی فرهنگ سازمانی………………..94
جدول4-9 : همبستگی بین درگیرشدن در کار با مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………..95
جدول 4-10:نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین مسئولیت اجتماعی از روی درگیرشدن در کار…………….96
جدول4-11: همبستگی بین سازگاری با مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………96
جدول4-12: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین مسئولیت اجتماعی از روی سازگاری…………………………97
جدول4-13 : همبستگی بین انطباق پذیری با مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………….98
جدول 4-14: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین مسئولیت اجتماعی از روی انطباقپذیری……………………99
جدول4-15 : همبستگی بین مأموریت سازمان با مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………..100
جدول 4-16:نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین مسئولیت اجتماعی از روی مأموریت سازمان……………….101
فهرست نمودارها
نمودار1-2: چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق 11
شکل 2-1: عناصر سازمانی 16
نمودار2-2: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون 45
نمودار2-3: مسئولیتهای اجتماعی یک شرکت 54
نمودار 4-1: توزیع افراد نمونه بر حسب جنسیت 87
نمودار 4-2: توزیع افراد نمونه بر حسب مدرک تحصیلی 88
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دوران شیرخوارگی و فقهای امامیه