توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات لوازم خانگی

دانلود پایان نامه
جدول 3 پیشینه تحقیق 89
جدول 4: نمونه جدول swot Error! Bookmark not defined.100
جدول 5: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون 106
جدول 6: محاسبه t 107
جدول 7: دسته بندی عوامل استراتژیک در نمودار پارتو 110
جدول 8: مقیاس دوقطبی فاصله ای 115
جدول 9: ماتریس تصمیم گیری 115
جدول 10: ماتریس مقیاس سازی شده با استفاده از نورم 116
جدول 11: بی مقیاس سازی خطی 118
جدول 12: نتایج (pij .ln pij ) 118
جدول 13: حدود اطمینان 119
جدول 14: اوزان معیارها 119
جدول 15: بی مقیاس شده موزن 120
جدول 16: تعیین راه حل ایده آل مثبت و منفی 121
جدول 17: نتایج میزان فاصله ای هر عامل تا ایده آل مثبت و منفی و تعیین نزدیکی نسبی 122
جدول 18: اولویت بندی عوامل 123
جدول 19: اولویت بندی عوامل 130
نمودار 1: چشم انداز (تقی زاده ،1391) 38
نمودار 2: اهداف برنامه ریزی(تقی زاده ،1391) 41
نمودار 3: نمودار پارتو 112
نمودار 4: خویشاوندهای آسیب های صادراتی از نگاه کارشناسان داخلی 114
چکیده:
اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر قرار داده است. بنابرابن با توجه به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهای جهانی محسوب می شود، لذا شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات غیر نفتی (از جمله لوازم خانگی و….) از اهمیت ویژه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور برخوردار است. این تحقیق در صدد است به شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از تکنیک تاپسیس در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک ، بپردازد. با توجه به جامعه پژوهش، تعداد 132 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. دراین پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته (swot) برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود. فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سؤال‌های پرسشنامه‌، تحلیل سلسه مراتبی وهمچنین مدل تاپسیس TOPSIS)) برای رتبه بندی عوامل استفاده شده است . پنج عامل(تجارت و کسب و کار، مشتری مداری، سیاستگزاری و هدایت، فناوری و فراسازمانی ) به عنوان مشکلات اساسی صادرات لوازم خانگی ذکر گردید و با توجه به اولویت بندی که به روش تاپسیس صورت گرفت به ترتیب عوامل(کاهش وابستگی ارزی، افزایش کیفیت محصول، ارتقاء دانش تخصصی، مقابله با تورم، رفع کمبود نقدینگی، افزایش سهم بازار، شکست تحریم ها و افزایش مزیت رقابتی) به عنوان عوامل استراتژیک اول تا هشتم رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی شناسایی شدند.