توسعه نیافتگی و افزایش سرمایه

دانلود پایان نامه

در صنعت، شهرت مورد انتظار شرایطی را میطلبد (راندال، 2010) که عبارتند از:
کسب بازده اضافی در صنعت
قابلیت تحمیل قیمت زیاد به مشتری
ایجاد تصویر ذهنی خوب در بازار سرمایه جهت سرمایهگذاران.
مزیت اندازه
شرکت‌های بزرگ همواره نسبت به شرکت‌های کوچکتر مزیت رقابتی دارند و قابلیت بهرهبرداری از فرصتهای نو ظهور را نیز دارا میباشند. علاوه بر این شرکت‌های بزرگ همواره مستعد افزایش ارزش از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های متفاوت و یا ایجاد تأخیر در معامله جهت استفاده از مزیت رقابتی خود هستند. صرفه جویی ناشی از مقیاس، محصولات متمایز، علائم تجاری و حق امتیازها برخی از مثالهای این فعالیت‌ها هستند (همان منبع).
اندازه‌گیری اندازه شرکت از طریق لگاریتم کل داراییهای شرکت انجام میپذیرد.
مزیت سودآوری
همانطور که قبلاً گفتیم:
=
VA ارزش شرکت است که در نتیجه استفاده از دارائیهای مشهود مندرج در ترازنامه عاید شرکت می‌شود. در واقع این قابلیت برای داراییها با عاملی به نام بازده داراییها سنجیده می‌شود، که معرف سودآوری شرکت است (راندال، 2010).
1-11) ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق شامل تعریف موضوع و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه‌ها، اهداف، نوع و روش تحقیق، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق ارائه شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق ارائه شده است. این فصل شامل دو بخش است:
در بخش اول، مفهوم فرصتهای سرمایه‌گذاری، اهمیت اندازه‌گیری فرصت رشد، عناصر تأثیر‌گذار بر فرصتهای رشد، مدل های اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری ارائه شده و در بخش دوم، پیشینه تحقیق و نتایج تحقیقات انجام شده در مورد مجموعه فرصتهای سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل سوم، روش انجام تحقیق بحث شده است. فرضیه‌های تحقیق و مبانی اندازه‌گیری متغیرها تشریح و سپس جامعه و نمونه آماری، منابع تهیه اطلاعات و روشهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل بیان شده است.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافتههای تحقیق اختصاص یافته است. مدلهای مختلف رگرسیون مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از آزمونهای فرض‌ ارائه گردیده است.
در فصل پنجم، نتایج و یافته‌های حاصل از فرضیههای تحقیق ارائه و ارزیابی شده است. پس از نتیجه‌گیری، محدودیت‌های احتمالی در تعمیم نتایج و همچنین پیشنهادهایی برگرفته از تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مطرح شده است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
تردیدی نیست که افزایش تولید، یکی از نخستین گامهای فرآیند توسعه محسوب گردد، لذا مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود و به همین دلیل، نظریههایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه‌گذاری می‌دانند. فرآیند سرمایه‌گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه‌های ناکارا و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر با توجه به تصمیم‌گیری سرمایهگذاران بر پایه ریسک و بازده، سرمایه‌ها به سوی صنایعی هدایت خواهند شد که از بازده تعدیل شده توسط ریسک بالاتری برخوردارند و این امر زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم خواهد آورد (مدنی،1391).