توصیف شاخص های دموگرافیک و جامعه پذیری کودکان

دانلود پایان نامه

فراوانی مورد انتظار
5/57
5/57
مقدار خی دو
426/0
4-5 خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به توصیف شاخص های دموگرافیک 115 نفر جامعه آماری این پژوهش، از جمله سن آزمودنی ها، چندمین فرزند بودن خانواده، تحصیلات والدین آزمودنی ها، شاغل بودن والدین پرداخته شد.سپس به آزمون فرضیات اصلی و فرعی پژوهش بااستفاده از آزمون های تی تک نمونه ای و خی دو تک نمونه ای آنالیز شدند، نتایج تحقیق حاکی از این است که، مهد کودک تاثیر مثبتی بر جامعه پذیری کودکان دارد، مهد کودک تاثیر مثبتی بر تسریع جامعه پذیری کودکان دارد، مهد کودک های شهرستان بندرعباس از روش های علمی جامعه شناختی در مهدکودک بهره می برند، مهد کودک های شهرستان بندرعباس از روش های روان شناختی تربیتی در مهدکودک بهره می برند، و مهد کودک های شهرستان بندرعباس در فرایند جامعه پذیری کودکان با مسائل و مشکلات روبرو هستند.بعلاوه بررسی بیشتر داده های پژوهش نشان داد که بین فراوانی مشاهده شده و موردانتظار در مورد تحصیلات مادران در فرستادن کودکان به مهدکودک تفاوت معنی دار وجود دارد، ولی بین فراوانی مشاهده شده و موردانتظار در مورد شاغل بودن مادران در فرستادن کودکان به مهدکودک تفاوت معنی دار نبود.
فصل پنجم
بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1- تفسیر داده ها
با توجه به اینکه بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه های یک و دو تایید و فرضیه های سه و چهار رد می شود.فرضیه ی پنج تحقیق دال بر وجود ممسائل و مشکلات و در روند جامعه پذیری کودکان در مهد کودک ها تایید می شود.این نکته قابل تامل است زیرا با اینکه خانوادهها به اثرات مثبت مهد کودک بر جامعه پذیری کودکان خود آگاهی دارند و سعی در گذاشتن کودکان خود در مهد می کنند باز مشکلاتی در تسریع روند جامعه پذیری کودکان وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم.
مشکلات مربوط به پرداخت شهریه:
در مصاحبه ی انجام شده با مسئولان مهد کودک، یکی از عمده ترین مشکلاتی که مهد کودکها با آن مواجه بودند پرداخت شهریه توسط والدین بود که معمولاً به تعویق می افتد و خانواده ها نیز از بالا بودن شهریه ها گله مند بودند.این در حالی است که بسیاری از والدین به این علت از آوردن کودک خود به مهد جلوگیری می کنند.
نبودن امکانات مربوط به نیروی متخصص:
با توجه به اطلاعات موجود از 10 مهد کودک مورد بررسی 4 مربی دارای مدرک مرتبط بوده و بقیه از دوره های برگزار شده توسط سازمان بهزیستی، استفاده کرده اند، در واقع نیروی متخصص کافی وجود ندارد.
نبودن امکانات مربوط به فضای آموزشی:
با توجه به معیارهای سازمان بهزیستی مربوط به فضای آموزشی، به ازای هر کودک 3 تا 6 سال باید 1 متر مربع فضا وجود داشته باشد، همچنین برای کمد و وسایل آموزشی نیز باید فضای مناسب در هر کلاس وجود داشته باشد که عملاً مهد کودک ها به علت استفاده از مکان استیجاری و یا خانه برای این کار فاقد فضای مناسب می باشند.
عدم نظارت و رسیدگی لازم:
معیارهای نظارت توسط سازمان بهزیستی عبارتند از: شرایط فیزیکی و تجهیزات، بهداشت و ایمنی و تغذیه، قوانین و مقررات، نیروی انسانی و آموزش که البته بر اساس این معیارها به مهد کودک ها امتیاز و رتبه داده می شود اما نداشتن این معیارها آنها را موظف به تهیه و استفاده از آن نمی کند در واقع نبود این معیارها فقط به میزان کم در شهریه تاثیر دارد و خانواده ها مجبور به استفاده از این مکان ها می شوند.
با توجه به نکات گفته شده، رفع این موانع می تواند فرآیند جامعه پذیری کودکان شهر بندر عباس را تسریع بخشد.
5-2- ارائه ی پیشنهادات
با توجه به مشکلات مطرح شده در فرایند جامعه پذیر کودکان 3 تا 4 ساله در مهد کودکهای شهر بندر عباس، پیشنهاداتی در این زمینه مطرح می شود که امید است باعث توسعه ی کارایی مهد کودک ها شود: