توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به ماهیت آنها روشهای مختلفی وجود دارد که محقق باید به کاربرد و سنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاجها و نتیجه گیری های معتبر و دقیقی را به عمل آورد . پس به طور کلی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاصی است ، و یک بعد کیفی ، که در آن تحلیلها و استنتاجهایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت به آن جامعه آماری تعیم داد( خاکی ،1387،160).
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ، از روش آماری توصیفی و نیز از روش های آمار استنباطی استفاده شده است . در واقع با استفاده از نرم افزار SPSS19 هر متغیر در قالب جداول و شاخصهای آماری توصیف شده، و سپس جهت تجزیه وتحیل داده ها آزمون فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری از روش تحلیل عاملی استفاده شده است .
اما در آمار استنباطی به بررسی فرضیه های تحقیق به وسیله آزمون های آماری برای تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم . در این تحقیق برای بررسی (عوامل)متغیرهای مستقل (امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی وزیر ساختهای پیش رفته ، سیاست امتیازات دولتی ، رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی، و معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه و ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی) بر متغیر وابسته ( جذب سرمایه گذاری داخلی ) از آزمون t یک گروه(تی تست) و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی استفاده گردیده است.
فصل چهارم
تحلیل دادهها
مقدمه
در این فصل ابتدا یافتههای پژوهشی مورد توصیف قرار گرفته و سپس آزمونهای آماری متناسب با فرضیه‌های پژوهش مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد؛ که برای فرضیههای پرسشنامه از آزمون t یک گروه(تی تست) و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شده است.
یافته های موجود در پژوهش
یافتههای موجود درپژوهش شامل دو بخش توصیف و تحلیل دادهها میباشد. در بخش اول، ما به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پرسشنامه میپردازیم. این ویژگیها شامل سن، جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات میباشد؛ که ما در این فصل به رسم نمودارهای دایرهای و میلهای برای آنها خواهیم پرداخت.
در بخش دیگر این فصل به تحلیل دادههای گردآوری شده میپردازیم. در این فصل به توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس هدفی که پیش از این ارائه گردیده بود پرداخته می شود. ابتدا مقادیر متغیرها را طبق داده ها و آنچه که از پرسشنامه ها استخراج گردیده است بعد از اصلاحات لازم وارد نرم افزار Spss19 شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از نرم افزار به توصیف متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات پرداخته شده است. در این راستا در بخش آمار توصیفی از شاخصهای آماری مرکزی و پراکندگی استفاده شده و نتایج با استفاده از جداول و نمودارها طبقه بندی و تلخیص شده است. در ادامه جهت توجیه استفاده از آمار پارامتریک ابتدا آزمون کولموگروف-اسمینروف جهت اثبات توزیع نرمال داده ها انجام گرفته و در ادامه با استفاده از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است.
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق
در این قسمت ابتدا به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات و در ادامه این فصل به توصیف عوامل جذب سرمایه می باشد پرداخته شده است.
همانگونه که قبلا نیز ذکر شد کل نمونه آماری این تحقیق 248 می باشد که از هر 248 مورد خواسته شد تا به همه سوالات مطرح شده پاسخ دهند.
4-2-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان
توصیف فراونی پاسخگویان بر اساس سن
بر اساس نتایج به دست آمده در جدول (4-1) ملاحظه می شود که 14.5 درصد (36 نفر) از اعضای نمونه آماری دارای سن زیر 30سال می باشند در حالی که 46.4 درصد افراد 31 تا 40 ساله و 29.4درصد نیز افراد 41 تا 50 ساله می باشند لذا بیشترین تعداد افراد نمونه آماری را افراد بین 31-40 سال تشکیل داده اند که در نمودار ستونی مربوطه نیز مشخص می باشد.
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن
سن (سال)
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زیر 30 سال
36
14.5