توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه
9
0.888
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی
3
0.942
عملکرد بازرگانی
9
0.901
مشاهده می شود که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها بالای 70درصد می باشد که می توان گفت مقدارمناسبی است.
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها لازم است آنها را به کمک روش های آماری طبقه بندی، مرتب و تخلیص نمود.تجزیه و تحلیل یعنی دسته بندی، مرتب کردن و خلاصه کردن داده ها و مقصود اصلی از آن تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطّلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذیر است.تفسیر یعنی توضیح و تبیین و یافتن معنای یافته ها و بدون تحلیل آماری این امر مشکل و ناممکن است.در مواردی که داده های حاصل از انجام تحقیق به صورت کمی یعنی اعداد و رقم جمع آوری شود(مانند پرسشنامه ها و چک لیست‎ها) تحلیل کمی بر روی داده ها صورت می گیرد.در داده های حاصل از ارزیابی که به وسیله پرسشنامه به دست می آید نتایج را پس استخراج از پرسشنامه‌ها می توان با استفاده از میانگین، درصدها و… تحلیل نمود.در این مطالعه برای آنالیز داده‌ و آزمون فرضیه ‌ها، از روش های آمار توصیفی واستنتاجی (استنباطی) استفاده گردید.جهت توصیف متغیر هااز معیارهای مرکزی وپراکندگی مانند میانگین وانحراف معیاراستفاده خواهد شد.جهت انجام آزمون فرضیه ها از آزمون های استنباطی مانند ضریب هبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده خواهد شد.برای انجام این روش ها که از جمله روش های پارامتریک هستند ابتدا پیش فرض های انجام آنها از جمله بررسی نرمال بودن متغیر ها انجام خواهد گرفت.
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است.در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار20 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند.در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند.در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود.
4-3) توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود.
توصیف متغیر عملکرد بازرگانی
جدول4-1) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین