توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

4-2آمار توصیفی:
توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.
با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه (ویژگی های جمعیت شناختی)، اطلاعات زیر به طور خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه می شود.
4-2-1 ترکیب سن اعضای نمونه
بر اساس نمودار فراوانی 1-4، 17/51 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 30 سال، 24/23 درصد بین 30 تا 40 سال، 53/12 درصد 40 تا 50 سال و 05/13 درصد از پاسخ دهندگان دارای سن بالاتر از 50 سال بودند.
نمودار 1-4: ترکیب سنی اعضای نمونه
4-2-2 ترکیب جنسیت اعضای نمونه
بر اساس نمودار فراوانی 2-4،
نمودار 2-4: ترکیب جنسیتی اعضای نمونه
4-2-3 ترکیب تحصیلات اعضای نمونه
بر اساس نمودار فراوانی 3-4،
نمودار 3-4: ترکیب تحصیلات اعضای نمونه
4-2-4 وضعیت تاهل اعضای نمونه
بر اساس نمودار فراوانی 4-4،
نمودار 4-4: مدت زمان استفاده از محصولات مانا ماکارون
4-3 آمار تحلیلی:
4-3-1 مراحل عمومی آزمون فرض آماری
مرحله اول: تعریف فرضیه‌های آماری H0و H1: براساس قاعده‌ای که بیان خواهد شد چنانچه فرضیه پژوهشی مرز مشخصی داشته‌باشد، H0 نشان‌دهنده ادعا خواهد بود، در غیر این صورت نقیض آن در H1 تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری H1 قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است فرض H0 و H1 مکمل یکدیگر هستند.
مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه‌گیری آماره و نوع آماره آزمون: توزیع نمونه‌گیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به این که فرض پژوهشی چه نوع پارامتری را بیان می‌کند، توزیع نمونه‌گیری، آماره و آماره آزمون تغییر خواهدکرد.
مرحله سوم: تعیین سطح زیرمنحنی H0و H1و محاسبه مقدار بحرانی: سطح زیر نمودار منحنی H0و H1به توزیع نمونه‌گیری و مقدار α بستگی دارد. یک دنباله یا دو دنباله بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه‌‌های آماری تأثیر مستقیم دارد. قاعده این است که H0دربرگیرنده سطح اطمینان و H1سطحی برابر α خواهد داشت. محاسبه مقدار استانداردی که تفکیک‌کننده H0و H1 به‌صورت عددی می‌باشد از دیگر موارد ضروری در این مرحله است. مقدار استاندارد براساس نوع آزمون و مقدار α از جدول آماری موجود استخراج می‌شود این مقدار با توجه به علامت آن «مقدار بحرانی» نامیده می‌شود. مقدار استاندارد و جدول آماری موردنیاز برای استخراج آن براساس آماره تعیین می‌شود.
مرحله چهارم: مرحله تصمیم‌گیری: در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار بحرانی در مرحله سوم مقایسه می‌شود، چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0قرارگیرد، گفته می‌شود در سطح اطمینان موردنظر دلیل کافی برای پذیرش H0 وجود دارد. در غیر این صورت H0 رد می‌شود و H1 در سطح خطای α درصد پذیرفته می‌شود. به طور کلی آزمون فرضیه هیچگاه به اثبات فرضیه نمی‌انجامد. بلکه تنها در این نکته دخالت دارند که فرضیه‌ها تأیید یا رد می‌شوند. بنابراین اگر فرضیه رد نشود، دلیل آن نیست که این فرضیه، فرضیه درستی است. بلکه می‌توان گفت که در حال حاضر امکان صحت این فرضیه وجود دارد.
پس از تأیید یا رد H0 تحلیل‌گر باید به طور مشخص بیان کند که آیا فرضیه پژوهش پذیرفته یا رد شده است و محقق هیچگاه ادعای اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه‌های آماری را ندارد بلکه در تحلیل خود به لحاظ استقراء، رعایت احتیاط را خواهد کرد (آذر، مومنی، 1383: 100-99).
در ابتدا به بررسی نرمالیتی متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف می پردازیم. این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمّی مورد استفاده قرار میگیرد. پیش از انجام آزمونهای آماری باید مشخص کنیم که آیا داده ها از یک جامعه نرمال بدست آمده اند یا خیر. در این تحقیق نرمال بودن هر یک از شاخص های تحقیق را با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف آزمون خواهیم کرد. پس از بررسی نرمالیتی هر یک از متغیرها، به آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازیم (آذر، مومنی، 1383: 109).
در بخش های بعدی به بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مربوطه پرداخته می شود. متذکر می گردد که نتایج کلیه آزمون ها در پیوست ارائه شده اند و در این فصل تنها به نمایش خلاصه ای از این آمار و اطلاعات بسنده می شود.
4-3-2 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش